​PUŠETŠO YA MOTŠHELO WA LETSENO BAKENG SA DITRASETE (ITR12T)

 Ke eng se se mpsha?

 • 15 Mei 2017 – Dikaonafatšo go Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno la Trasete (ITR12T)
Bjalo ka boikgafo bja rena bja go dula re swere maemo a godimo a mošomo le obamelo, SARS e tsebagaditše kaonafatšo go Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno la Trasete go tloga ka 15 Mei 2017.
 
Tše di latelago ke diphetogo tše bohlokwa tše didirilwego go ITR12T:
  • O ka se sa dumelelwa go dira kleimi khrediti ya motšhelo wa naga ya ka ntle bakeng sa ditirelo tše di dirilwego ka Afrika Borwa tšeo di tšheletšwego ka ntle ga Afrika Borwa. Le ge go le bjalo, o tla kgona go kleima kgogelo go tšwa letseno bakeng sa ditirelo tše di dirilwego ka ntle ga Afrika Borwa tše di tšheletšwego ka ntle ga Rephapoliki. ITR12T e mpshafaditšwe go šomana le karolo yeo e phumutšwego ya dikgoba tša 6quin.
  • Molao wa Motšhelo wa Letseno (karolo 11D) e fana ka kgogelo go ya ka Nyakišišo le Tšwetšopele yeo e lego ya dikhamphani fela gape e tlošitšwe go tšwa go ITR12T.
  • Dikaonafatšo go ITR12T ke katološo ya tšeo di phethagaditšwego ka Sehla sa Motšhelo sa 2016.
   • Setatamente sa Dithoto le Dikoloto bjale se laetša phapano magareng ga diakhaonte tša kadimo tša Go ba le Tswala le tša go Hloka Tswala.
   • Dikarolo tše di šomago ka letseno la khirišo le temo le tšona di kaonafaditšwe.
Diphetogo tše dingwe tša go fapana di dirilwe go akaretša:
  • Taodišo ya Letseno la Khirišo; le ITA34.
Ka kgopelo lemoga gore o ka se kgone go fetoša goba go phumula data enngwe le nngwe yeo e lego go IRP5 yeo e šetšego e amogetšwe go tšwa go leloko la borago gomme e tladitšwe go pušetšo. 
 
Ge eba o lemoga tshedimošo e tlaleditšwego sa ruri go pušetšo, oa eletšwa go ikgokaganya le mongmošomo goba mofana ka tirelo gore ba kgone go phošolla bothata bjoo ka ge o ka se kgone go fetoša goba go phumula data ya   IRP5 yeo e amogetšwego go leloko la boraro.
 
Tshedimošo e tlaleditšwego saruri yeo e amogetšwego go leloko la boraro e k aba e fetogile goba e mpshafaditšwe gape gore tshedimošo ye e tlatšwe, o swanetše go kgotla ‘Refresh’ go tšwela pele.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Mohlala wa fomo e mpsha ya ITR12T e a hwetšagala.
 
Maele a Bohlokwe kudu: Go bohlokwa kudu gore SARS e be le tshedimošo ya go nepagala gape ya go mpshafatšwa ya molefela motšhelo. Ge go tlatšwa pušetšo ya ITR12T, potšišo ya mathomo ka fase ga 'Dintlha tša trasete' ke ‘Na dintlha tša go panka, kgokaganyo le dintlha tša motshephiwa wa trasete di tiišeditšwe le go netefatšwa gore di nepile?’ Ge eba karabo ya gago go potšišo ye ke ‘AOWA’, o ka se kgone go romela pušetšo ya gago ya ITR12T go fihlela ge dintlha tše tša trasete di tiišetšwa ebile di nnetefatšwa.
 
Tshedimošo yeo e lego gona ya molefela motšhelo go eFiling e ka lebelelwa ka go kgotla ‘Profaele ya Setheo sa Molao’. Ge eba o na le maatla a moemedi godimo ga traste, o ka etela lekala la kgauswi le wana la SARS ge eba o nyaka go mpshafatša dintlha.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Ge o le gare o tlatša ITR12T ka kgopelo kgotla ‘Save’ ga ntši gore o se lahlegelwe ke tshedimošo yeo o šetšego o e tladitše ge mohloongwe nako ya SARS eFiling e ka fela.
 
Go hwetša tshedimošo enngwe, ka kgopelo lebelela letlakala le le mpshafaditšwego la Tlatša letlakala la wep la ITR12T, ITR12T ya gago ka eFiling le Tlhahli ya go Kwešišega ya ITR12 bakeng sa Ditrasete .
 
Ka kgopelo lemoga gore ga re sa dumela dipušetšo tša Trasete (ITR12T) ka poso.
 • 12 Disemere 2016 – Dikaonafatšo tše dingwe tša Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno bakeng sa Dikhamphani (ITR14)
SARS e tsebišitše dikaonafatšo go Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno bakeng sa Dikhamphani (ITR14) ka 9 Disemere 2016. Bala tše dingwe. 

Na ke eng?

Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno bakeng sa Trasete e bitšwa Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno bakeng sa Trasete (ITR12T).

Na e thomile go šoma neng?

Fomo e mpshafaditšwego ya (ITR12T) e hwetšagala go tloga ka 12 Oktobore 2015.

Na nka hwetša bjang ITR12T?

Fomo ya (ITR12T) e hwetšagala go eFiling go ba e ka tlatšwa go lekala la SARS legatong al moemedi/Setsebi sa Motšhelo sa trasete (lebelela karolo ya “Go romela ITR12T”).
 
Mohlala wa ITR12T o a hwetšagala bakeng sa go taonelouta. Ge o ka etela lekala la SARS bakeng sa go tlatša, o tla swanela ke go e tlatša pele o ya go lekala. Go hwetša tshedimošo ka fao o ka tlatšago ITR12T, kgotla mo.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Go kgopela gore ITR12T e poswe e ka se sa ba kgetho gomme dipušetšo tša trasete tša go romelwa ka poso di tlo ganwa..  

Na o ka romela bjang ITR12T?

Pušetšo ya trasete ya ITR12T e ka romela ka ditsela tše di latelago: 
 • Tlatša le go romela ITR12T ka mokgwa wa elektroniki go eFiling
 • Etela lekala la kgauswi la SARS bakeng sa go tlatša ITR12T go sesteme ya SARS.
Trasete enngwe le enngwe yeo e bilego le palo ya go tšhelelwa yeo e abetšwego / efilwego baholegi ba go feta10  ka nako enngwe le enngwe ya ngwaga wa tekolo (YOA) e swanetše go ngwadiša le go romela ITR12T ka eFiling. 
 
Trasete enngwe le enngwe yeo e dirilego palo ya go tšhelelwa ya go abelwa go / fiwa baholegi ba ka fase ga 10 e ka ngwadiša ITR12T ka  eFiling. Le ge go le bjalo, ge trasete e sa ngwadišwa ga bjale, moemedi / Setsebi sa Motšhelo se swanetše go etela lekala la SARS go tlatša pušetšo. 

Na o hloka thušo?

 
Last Updated: 21/12/2017 3:22 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ