​KGUTLISO YA LEKGETHO LA LEKENO BAKENG SA DITHERASETE (ITR12T)

 Ke sefe se Setjha?

 • 15 Motsheanong 2017 - Dintlafatso Kgutlisong ya Lekgetho la Lekeno la Therasete (ITR12T)
Jwalo ka karolo ya boitlamo ba rona ba ho dula re phahamisitse maemo a hodimo a tshebetso e phethahetseng le boikobelo, SARS e tlile ka dintlafatso Kgutlisong ya Lekgetho la Lekeno la Ditherasete ho tloha ka la 15 Motsheanong 2017.
 
Tse latelang ke diphetoho tsa bohlokwa tse entsweng ho ITR12T:
  • Ha o sa tla dumellwa ho etsa tseko ya khrediti ya lekgetho la matjhabeng bakeng sa ditshebeletso tse entsweng Afrika Borwa tse ileng tsa lefiswa lekgetho kantle ho Afrika Borwa. Le ha ho le jwalo, o tla dumellwa ho etsa tseko ya kgulo ho tswa lekenong la ditshebeletso tse entsweng Afrika Borwa tse ileng tsa lefiswa lekgetho kantle ho Rephablike. ITR12T e ntjhafatswa ho shebana le karolo e phumutsweng ya dikgeo tsa 6quin.
  • Molao wa Lekgetho la Lekeno (karolo ya 11D) o fana ka monyetla wa kgulo ho latela dintlha tsa Dipatlisiso le Ntshetsopele e reretsweng dikhampani feela mme ka hona e tlositswe ho ITR12T.
  • Dintlafatso tsa ITR12T ke katoloso ya tse qadileng ho sebetsa ka Sehla sa Lekgetho sa 2016:
   • Setlankana sa Thepa le Dikoloto jwale se tlisa phapang pakeng tsa diakhaonto tse Hlahisang Tswala le tsa kadimo e sa Lefisweng Tswala.
   • Dikarolo tse shebaneng le lekeno la rente le bohwai le tsona di ntlafaditswe.
Ho entswe diphetoho tse ding tse fapaneng ho kenyeleditswe le diphetoho tsa:
  • Tsebahatso ya Lekeno la rente; le
  • ITA34.
Ka kopo hlokomela hore o ka se kgone ho fetola kapa ho phumula data efe kapa efe ya IRP5 e fumanweng ho tswa mokgeng wa boraro mme e se e kentswe kgutlisong.
 
Ebang o hlokomela lesedi lefe kapa lefe le seng le kentswe kgutlisong ya hao, o eletswa hore o ikopanye le mongamosebetsi kapa mofani wa tshebeletso hore ba tle ba tsebe ho lokisa seo ka ha wena o ka se kgone ho fetola kapa ho phumula data efe kapa efe e fumanweng mokgeng wa boraro.
 
E ka nna ya ba hore lesedi le seng le kentswe le tswang mokgeng wa boraro le fetotswe kapa le ntjhafaditswe mme hore lesedi lena le tle ke kenngwe, o tla tlameha hore o tobetse 'Refresh' hore o tswele pele.
 
Keletso ya Bohlokwa: Mofuta o motjha wa foromo ya ITR12T o se o fumaneha.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ho bohlokwa hore SARS e be le lesedi la molefalekgetho le nepahetseng le la moraorao tjena. Ha o tlatsa kgutliso ya ITR12T, potso ya pele tlasa 'Dintlha tsa Therasete' e re 'Ebe dintlha tsa banka, tsa boikopanyi le tsa motshepuwa wa therasete di netefaditswe le ho tiiswa e le tse nepahetseng?' Ebang karabo e le 'TJHE' potsong ena, o ka se kgone ho nehelana ka kgutliso ya ITR12T ho fihlela dintlha tsena tsa therasete di netefaditswe le ho tiiswa e le tse nepahetseng.
 
Lesedi le teng la molefalekgetho ho eFiling le ka bohuwa ka ho tobetsa 'Profaele ya Setheo sa Molao'. Ebang o na le matla a moemedi wa molao hodima therasete, o ka boela wa etela lekala la hao le haufi la SARS ebang o hloka ho ntjhafatsa dintlha.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ha o tlatsa ITR12T ka kopo tobetsa 'Save' kamehla hore o se lahlehelwe ke lesedi lefe kapa lefe leo o seng o le kentse ho etsetsa ha SARS eFiling e ka tima.
 
Ho fumana lesedi le leng, ka kopo sheba leqephe la rona la websaete le ntjhafaditsweng le mabapi le ho Tlatsa ITR12T, Tataiso ya Mohato ka Mong ya ho tlatsa ITR12T ka tsela ya eFiling mmoho le Tataiso e Phethahetseng ya ITR12T bakeng sa Ditherasete.
 
Ka kopo hopola hore ha re sa amohela dikgutliso tsa Therasete (ITR12T) ka poso. 
 • 12 Tshitwe 2016 - Dintlafatso tse ding Kgutlisong ya Lekgetho la Lekeno la Dikhampani (ITR14)
SARS e tsebisitse ka dintlafatso tse ding Kgutlisong ya Lekgetho la Lekeno la Dikhampani (ITR14) ka la 9 Tshitwe 2016. Bala tse ngata mona. 

Ke eng?

Kgutliso ya Lekgetho la Lekeno bakeng sa Ditherasete e bitswa Kgutliso ya Lekgetho la Lekeno ya Therasete (ITR12T).

Sena se qadile ho sebetsa neng?

Foromo e ntjhafaditsweng (ITR12T) e fumaneha ho tloha ka la 12 Mphalane 2015.

Ebe ke tla fumana ITR12T jwang?

Foromo ya ITR12T e fumaneha ho eFiling kapa e ka tlatswa lekaleng la SARS boemong ba moemedi/Setsebi sa Lekgetho sa therasete (boha karolo e mabapi le "Mokgwa wa ho nehelana ka ITR12T").
 
Mohlala wa ITR12T o se o fumaneha hore o ikenyetse ona ho tswa inthaneteng. Ebang o etela lekala la SARS molemong wa ho kenya lesedi le hlokehang, o tla lokela hore o le tlatse pele o tla lekaleng. Ho fumana lesedi le fetang lena mabapi le ho tlatsa ITR12T, tobetsa mona.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ha o sa tla ba le boikgethelo ba hore o kope hore ITR12T e romelwe ho wena ka poso mme dikgutliso tsa therasete tse fumanweng ka poso di ka se amohelwe.  

Ebe ITR12T e ka nyehelwa jwang?

Kgutliso ya therasete ya ITR12T e ka nyehelwa ka ditsela dife kapa dife tse latelang:
 • Tlatsa le ho nehelana ka ITR12T ka mokgwa wa elektronike ho eFiling
 • Etela lekala le haufi la SARS ho kenya lesedi la ITR12T mokgwatshebetsong wa SARS.
Therasete efe kapa efe e entseng bokaalo bo hulelwang lekgetho bo abetsweng / filweng baunamolemo ba fetang 10 nakong efe kapa efe ya selemo sa hlahlobo (YOA) e tlameha ho ngodisa le ho nehelana ka ITR12T ka tsela ya eFiling. 
 
Therasete efe kapa efe e entseng bokaalo bo hulelwang lekgetho bo abetsweng / filweng baunamolemo ba sa feteng 10 e ka ngodisa le ho nehelana ka ITR12T ka tsela ya eFiling. Le ha ho le jwalo, ebang ditherasete jwalokaha ho boletsweng mona ha di a ngodisa, moemedi/Setsebi sa Lekgetho se tlameha ho etela lekala la SARS hore kgutliso eo e ananelwe.

O hloka thuso?

 
Last Updated: 13/12/2017 1:17 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ