DINGONGOREHO

Ke sefe se setjha?

Ho tloha ka la 4 Tshitwe 2015 balefalekgetho ba Lekgetho la Lekeno ba tla kgona, ka mokgwa wa elektronike lekaleng la SARS le ka eFiling:
 • Ho kenya dikganyetsano
 • Ho kopa phanyeho ya tefo
 • Ho kopa phokotso (RFR) ya tswala kapa dikotlo
Balefalekgetho jwale ba ka kgona ho kopa phanyeho ya tefo ka mokgwa wa elektronike ka yona nako eo ba tlatsang Kganyetsano. Ka kopo hlokomela hore Phanyeho ya Tefo e ka koptjwa le Kganyetsano Lekaleng mme e seng ka tsela ya eFiling hobane eFiling e tshehetsa feela Phanyeho ya Tefo e ikemetse ka boyona feela e seng e na le Kganyetsano.
 
Ka kopo hlokomela hore foromo ya RFR le foromo ya Kganyetsano ha di sa tla koptjwa ka tsela ya SARS Contact Centre.
 
Jwalo ka molefalekgetho o na le tokelo ya ho kenya ngngoreho kgahlano le hlahlobo kapa qeto ya SARS.
 
Hlahlobo kapa qeto ya SARS e lokela ho ba le mabaka. Ebang o sa fuwa mabaka o dumelletswe ho kopa SARS ho o neha ona pele o kenya ngongoreho.

Hwa bohlokwa:

 • Dingongoreho ka mehla di tlameha ho romelwa le tse amehang (ditokomane tsa tshehetso) tse bontshang mabaka a hao a ho kenya ngongoreho eo.
 • Ngongoreho e tlameha ho romelwa matsatsing a 30 kgwebo ho tloha ka nako eo hlahlobo e neng e ntshuwa ka yona.
 • Ebang o sa kgona ho romela ngongoreho matsatsing a 30 a kgwebo ho tloha ka nako ya hlahlobo, o lokela ho romela mabaka a hore ke hobaneng ha re lokela ho mamela ngongoreho ya hao e siilweng ke nako.
 • Bakeng sa Kotlo ya Tsamaiso, Kopo ya Phokotso (RFR01) e tlameha hore e kenngwe pele ho ngongoreho.
 • Bakeng sa Kotlo ya Lekgetho la Lekeno le Tswala, ho tlameha hore ho kenngwe Kopo ya Tlohelo (Request for Waiver) pele ho ngongoreho. 

Doforomo tse molaong le metjha ya ho kenngwa ha dingongoreho:

 

Keletso ya Bohlokwa: Ho bohlokwa hore ngongoreho e romelwe ka foromo e nepahetseng. Ebang ho sa etswe jwalo ngongoreho e tla qhelelwa ka thoko.
 
Ho na le diforomo tse pedi tse molaong tsa ngongoreho, tsona ke, Tsebiso ya Ngongoreho (DISP01) le ADR1.
 
Tsebiso ya Ngongoreho (DISP01) e loketse mefuta e latelang ya lekgetho:
 • Lekgetho la Lekeno la motho ka bomong (Dikotlo tsa Tsamaiso le tsa Lekgetho le Hlahlobilweng ho kenyeleditswe le lekgetho le leng/le neng le sa tsebahatswa ka ho phethahala
 • Lekgetho la Lekeno la Kgwebo (CIT) (Lekgetho le Hlahlobilweng ho kenyeleditswe le lekgetho la tlatsetso feela)
A ka koptjwang le ho romelwa:
 • Ka SARS eFiling (bakeng la basebedisi ba ngodisitsweng ba eFile)
 • Ka ho letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277) kapa
 • Lekaleng la SARS le haufi le wena.
Tsela e nngwe ya Boipiletso ba Tharollo ya Kganyetsano (ADR1) e sebetsa mefuteng ya makgetho ana a latelang:
 • Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng (VAT)
 • Hlahlobo ya PAYE
 • Lekgetho la Lekeno la Ditherasete
 • Lekgetho la Bobedi la Dikhampani (STC) pele ho la 1 Mmesa 2011 le
 • Makgetho a mang (mohlala: Lekgetho la Dinyehelo, Lekgetho la Diabo, jwalo-jwalo).
Tsena o ka di fumana ho marangrang a rona a inthanete kapa lekaleng lefe kapa lefe la SARS mme di ka nyehelwa:
 • Lekaleng lefe kapa lefe la SARS kapa
 • Ka poso ho SARS.
Hopola - Ngongoreho tlameha ho kenngwa matsatsing a 30 a kgwebo ka mora letsatsi la hlahlobo kapa ka mora qeto ya SARS.
 
Keletso ya Bohlokwa: Moo ho kenngwa ha ngongoreho ho entsweng ka mora kopo ya mabaka, ngongoreho e tlameha ho kenngwa matsatsing a 30 a kgwebo ka mora:
 • Letsatsi la tsebiso e rometsweng ke SARS e hlalosang mabaka a lekaneng kapa
 • Letsatsi leo SARS e o fileng mabaka ka lona.
 
Last Updated: 25/08/2016 12:30 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ