​UKUPHIKISA

Yini Entsha?

Kusukela zingu-4 kuZibandlela 2015 mayelana neNtelangeniso, abakhokhintela sebezokwazi ukwenza ngekhompyutha egatsheni lakwa-SARS nange-eFiling lokhu:
 • Ukufaka izikhalazo
 • Ukucela ukulengiselwa izinkokhelo
 • Ukucela isaphulelo (i-RFR) senzalo nezinhlawulo
Abakhokhintela manje sebengakwazi ukucela ukulengiselwa izinkokhelo ngekhompyutha bebe befaka umkanye nokuPhikisa. Sicela uqaphele ukuthi Ukulengiswa Kwezinkokhelo kungacelwa kanye kanye nokuPhikisa Egatsheni hhayi nge-eFiling lokhu i-eFiling yona ihambelana nokucela ngokuzimela Ukulengiselwa Izinkokhelo hhayi Ukulengiselwa  nokuPhikisa.
 
Sicela uqaphele ukuthi ifomu le-RFR kanye nelokuPhikisa angeke esatholakala ngokuwacela e-Contact Centre yakwa-SARS.
 
Njengomkhokhintela unelungelo lokuzwakalisa ukuphikisa ukubuyekezwa noma isinqumo sika-SARS.
 
Ukubuyekezwa noma isinqumo sika-SARS kufanele kuhambisane nezizathu zakho. Uma unganikwanga zizathu uvumelekile ukuzicela kwa-SARS andukuba ufake isicelo sokuphikisa.

Okusemqoka:

 • Ukuphikisa kufanele kulethwe kuhambisana nezinto eziyisidingo kukho (ushicilelo olwesekelelayo) okuveza izizathu zakho zokuphikisa.
 • Ukuphikisa makuthunyelwe ezinsukwini zokusebenza ezingama-30 ukubuyekezwa kukhishiwe.
 • Uma ungakwazanga ukuthumela ukuphikisa ezinsukwini ezingama-30 zokusebenza kusukela kwabuyekezwa, uma usufaka isicelo sokuphikisa kuanele uthumele nezizathu zokuthi kungani ufuna sicubungule lolu daba olwedlulelwe yisikhathi.
 • Uma kuyiNhlawulo Yokusingatha, Isicelo Sesaphulelo(RFR01) kufanele sifakwe andukuba kuphikiswe.
 • Ngezinhlawulo neNzalo yeNtelangeniso, kufanele kufakwe mathupha Isicelo Sphunzisa kufanele sithunyelwe ngaphambi kokuphikisa.

Amafomu ahlelelwe lokhu kanye nemigudu yokuwaletha:

 

Isu-Ngqangi: Kubalulekile ukuthi ukuphikisa kuthunyelwe ngefomu okuyilo. Ukwehluleka ngukwenza njalo kuyophetha ngokuchithwa kokuphikisa lokho. 
 
Mabili amafomu ahlelelwe ukuletha ukuphikisa, okuyiSaziso SokuPhikisa (i-DISP01) kanye ne-ADR1.
 
Isaziso SokuPhikisa (DISP01) sifaneleke lezi zinhlobo zentela ezilandelayo:
 • INtelangeniso Yomuntu (Izinhlawulo Zokusingatha neNtela Ebuyekeziwe ukuhlanganisa nentela eyongeziwe/ebalwe ngashodisa.
 • INtelangeniso Yabahwebi (i-CIT) (Intela Ebuyekeziwe kubandakanya neyongeziwe kuphela)
Futhi singacelwa futhi sethulwe:
Okunye Ukuxazulula Ukuphikisana lapho kuPhikiswa(ADR1) kusebenza kule zinhlobo zentela elandelayo:
 • INtelantengo (VAT)
 • Ukubuyekezwa kwe-PAYE
 • INtelangeniso yamaQomangcebo (Trusts)
 • INtelasibili yeziNkampani (i-STC) ngaphambi kuka-1 kaMbasa 2011 kanye
 • Nenye intela (isib. Intela Yeminikelo, Intela Yezabelo, njll.).
Futhi lingathezwa kumbe linxuswe egatsheni lakwa-SARS noma yiliphi futhi lingalethwa:
Khumbula – Ukuphikisa kumele kulethwe ezinsukwini zokusebenza ezingama-30 ngemva kosuku lokubuyekezwa kumbe lwesinqumo sika-SARS.
 
Isu-Ngqangi: Lapho ukufaka isicelo sokuphikisa ngemva kokucela izizathu, ukuphikisa kumele kulethwe emva kwezinsuku ezingama-30 zokusebenza ngemva:
 • Kosuku lwesaziso esithunyelwe ngu-SARS esihlinzeka ngezizathu ezifanele kumbe
 • Kosuku u-SARS akunike ngalo izizathu.
 
Last Updated: 16/09/2016 9:39 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ