​MAATSKAPPYE INKOMSTEBELASTING

Veranderinge aan die ITR14

Wetlike verbeteringe:
 • Vir die jaar van aanslag wat op of na 1 Januarie 2016 begin, kan buitelandse belastingkrediete nie meer as ‘n korting, ingevolge artikel 6quin, geëis word nie, omdat die artikel herroep is.  Maar, belastingpligtiges kan nou hierdie soort buitelandse belastingkrediet as ‘n aftrekking eis ingevolge artikel 6quat(1C).  
 • Vanaf 1 Maart 2016, sal alle kwalifiserende maatskappye wat binne ‘n Spesiale Ekonomiese Sone (SEZ) bedryf word, teen ‘n koers van 15% belas word wat laer is as die huidige korporatiewe belastingkoers van 28%.
 •  ‘n Vraag is tot die opgawe-“wizard” gevoeg vir ‘n maatskappy om aan te dui of sy inwonerskapstatus verander het, en indien wel, vanaf watter datum. 
Opgawe verbeteringe: 
 • Rustende maatskappye:  Die “Rustende Maatskappye Besonderhede”-afdeling maak nou voorsiening vir rustende maatskappye wat aktiwiteite van ‘n genomineerde bedryf, om belasbare passiewe inkomste wat ontvang of toegeval is, te verklaar.  Let asseblief dat dit wetlik verpligtend is om ‘n belastingopgawe in te dien as die maatskappy rustend is. 
 • Die ITR14-opgawe het nou ‘n opsie om aan te dui of die maatskappy se finansiële jaareinde gedurende die toepaslike jaar van aanslag verander het. 
 • Die blokke vir Plaaslike en Buitelandse Kapitaalwins en –verliese maak nou voorsiening vir ‘n nuwe lynitem met ‘n nuwe bronkode vir die terugvorderingsbepalinge ingevolge artikel 45(5). 
 • ‘n Nuwe veld is tot die “Nie-inwonerskap”-blok gevoeg om die datum aan te dui waarop die maatskappy nie langer ‘n inwoner was nie, indien van toepassing. 
 • IRP5-data sal vooraf voltooi en gesluit wees.  Indien jy meer as twintig IRP5’e het, sal die twintigste een nie gesluit wees nie en kan jy veranderinge daaraan maak. 
Top Wenk: Om ‘n voorbeeld van die nuwe ITR14-vorm te sien, klik hier.
 
Verifiëring van besonderhede 
 
Voor jy die ITR14 voltooi, maak seker dat die kontak-, adres-, bank- en openbare offisiersbesonderhede van die maatskappy korrek is, deur dit te verifieer en op te dateer (indien nodig) op die Registration, Amendment and Verification-vorm (RAV01).  Jy kan die RAV01 besonderhede verifieer en opdateer deur: 
 • Op die Maintain SARS Registered details-kieslysopsie op jou eFiling-profiel te klik.  SARS kan versoek dat jy ‘n tak besoek om enige veranderinge aan jou bankbesonderhede wat moontlik deur eFiling gedoen is, te verifieer. 
 •  ‘n SARS-tak te besoek.  Raadpleeg asseblief die Registration, Amendments and Verification (RAV01)-gids om die verpligte stawende dokumente (relevante materiaal), wat deur ‘n SARS-tak vereis word vir die opdatering van bankbesonderhede en openbare offisiersbesonderhede, voor te berei.
Top Wenk: Indienings en Versoek om Regstellings (RFC) kan elektronies op eFiling of by ‘n SARS-tak gedoen word. 

Wat is Maatskappye Inkomstebelasting? 

Maatskappye Inkomstebelasting (MIB) is ‘n belasting gehef op maatskappye inwonend in die Republiek van Suid-Afrika (d.i. ingesluit onder die wette van, of wat effektiewelik bestuur word in, die Republiek en wat inkomste verkry binne of buite die Republiek.  Nie-inwonende maatskappye wat deur ‘n tak bedryf word of wat ‘n permanente onderneming binne die Republiek het, is onderhewig aan belasting op alle inkomste vanaf ‘n bron binne die Republiek. 
 
Ons het onlangs ‘n nuwe dinamiese ITR14-opgawe bekendgestel as deel van die modernisering van Maatskappye Inkomstebelasting gemik op verbeterde doeltreffendheid en nakoming.  Om meer uit te vind oor die nuwe verbeterde Inkomstebelastingopgawe vir Maatskappye (ITR14) en wat jou te doen staan, klik eenvoudig hier.
Wat is Nuut?
 
Kleinsake Maatskappye word herinner aan die wetlike aanpassings ten opsigte van die “Bruto Inkomste”-drumpel en progressiewe belastingkoerse. Lees meer hier.

Vir wie is dit? 

MIB is van toepassing (maar nie beperk tot) die volgende maatskappye wat aanspreeklik is ingevolge die Wet op Inkomstebelasting, 1962 vir die betaling van belasting op alle inkomste ontvang of toegeval tot hulle binne ‘n finansiële jaar:  
 • Gelysde openbare maatskappye
 • Ongelysde openbare maatskappye
 • Privaat Maatskappye
 • Beslote Korporasies
 • Koöperatiewe
 • Kollektiewe Beleggingskemas
 • Kleinsake Korporasies (a12E)
 • Regspersone
 • Aandeelblok Maatskappye
 • Rustende Maatskappye
 • Openbare Weldaadsmaatskappye.

Watter stappe moet ek neem?

 • Registreer as belastingpligtige
Elke besigheid wat ingevolge die Wet op Inkomstebelasting, 1962, vir belasting aanspreeklik is, word vereis om by SARS as belastingpligtige te registreer. Jy kan een maal registreer vir al die verskillende belastingsoorte deur die kliënte-inligtingstelsel te gebruik.
 
Top Wenk: Jy moet seker maak dat jou besigheidsbesonderhede op datum is voor jy jou ITR14 indien.  So besoek ons keeping my business details up to date om uit te vind hoe om dit te doen. 
 • Dien ‘n jaarlikse belastingopgawe in
Elke geregistreerde belastingpligtige word vereis om ‘n inkomstebelastingopgawe in te dien, twaalf maande na die einde van die finansiële jaar van sodanige belastingpligtige, in die voorgeskrewe formaat.  Opgawes kan elektronies deur eFiling ingedien word of per hand by die SARS-tak waar die belastingpligtige geregistreer is.   
 • Dien voorlopige belastingopgawes in 
Bykomend tot jaarlikse opgawes, word elke maatskappy vereis om voorlopige belastingopgawes in te dien.  Die eerste van hierdie opgawes moet ses maande na die begin van die jaar ingedien word, en die tweede met jaareinde, en moet ‘n skatting van die totale belasbare inkomste verdien, of wat verdien sal word vir daardie tydperk, bevat.  Betaling van die belasting moet die opgawe vergesel.  ‘n Derde “optop” betaling mag ses maande na jaareinde gemaak word. 
 
Top Wenk: Wanneer jy jou opgawe indien, moet jy die SIC-kode vir jou besigheid verskaf.  Om jou toepaslike kode uit te vind, klik hier.

Wanneer moet MIB betaal word? 

Voorlopige Belasting
 • Eerste betaling – binne ses maande vanaf die begin van die jaar van aanslag 
 • Tweede betaling – op of voor die laaste dag van die jaar van aanslag 
 • Derde betaling – sewe maande na die jaar van aanslag vir belastingpligtiges met Februarie-jaareinde en ses maande na jaar van aanslag vir alle ander gevalle. 
Belasting met Aanslag 
Betaling van belasting met aanslag soos bevat in die kennisgewing deur SARS uitgereik, moet betaal word binne die tydperk soos gespesifiseer in sodanige kennisgewing. 
 
Maatskappye Inkomstebelasting is betaalbaar teen ‘n koers van 28%. 

Hoe moet MIB betaal word?  

Betalings kan deur die volgende opsies gemaak word: 
 • Aanlyn deur jou bank
 • Elektroniese Fonds Oordrag
 • Bank betalings
 • eFiling
 • Swift-betalingsmetode (slegs op buitelandse betalings van toepassing). 
Let wel: Verwys asseblief na die SARS Payment Rules-gids vir meer inligting oor die bogenoemde betalingsmetodes.  
 

 

Last Updated: 15/01/2018 12:19 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ