​MOTŠHELO WA LETSENO LA KOPORASI

Diphetogo go ITR14

Dikaonafatšo tša Molao:

 • Bakeng sa ngwaga wa tekolo (YOA) wo o thomago ka goba ka morago ga 1 Janaware 2016, dikhrediti tša motšhelo wa naga ya ka ntle di ka se kleingwe bjalo ka phokoletšo go ya ka karolo 6quin ka lebaka la gore karolo ye e fedišitšwe. Le ge go le bjalo, balefela motšhelo ba ka kgona go kleima mohuta wo wa khrediti ya motšhelo wa naga ya ka ntle bjalo ka phokolešo go ya ka karolo ya 6quat (1C).
 • Go tloga ka 1 Matšhe 2016, dikhamphani ka moka tšeo di khwalifayago go šoma ka gare ga Dizoune tše Kgethegilego tša Ekonomi / Special Economic Zones (SEZ) di tla tšheledišwa ka tekanyo ya 15% yeo e lego ka fase ga tekanyo ya bjale ya 28% ya motšhelo wa koporasi.
 • Potšišo e tladišwe ka gare ga mararankodi a pušetšo gore khamphani e laetše ge eba e fototše maemo a bodulo gape ge eba e dirile bjalo, e laetše go tloga ka letšatšikgwedi.   

Koketšo ya pušetšo:

 • Dikhamphani tše di sa šomego: “Dintlha tša Dikhamphani tše di sa šomego” setšhelo bjale se fa sebaka bakeng sa dikhamphani tše di sa šomego tšeo di swerego mošomo wa go kgetha go laodiša letseno la go tšhelelwa leo le amogetšwego goba leo le kgobokeditšwego. Ka kgopelo lemoga gore ke kgapeletšo ya semolao go romela pušetšo ya motšhelo le ge eba khamphani e sa šome.
 • Pušetšo ya ITR14 e na le kgetho ya go laetša ge eba ngwaga wa mafelelo wa tšhelete wa khamphani o fetogile ka ngwaga o itšeng wa tekolo.  
 • Ditšhelo tša Dipoelo tša Matlotlo a Selegae le a Naga ya ka ntle le Ditshenyagelo gabjale di fa tlhagišo e mpsha ka khoutu ya mothopo e mpsha bakeng sa ditlhagišo tša “tefelo morago ya motšhelo” go ya ka karolo 45(5).
 • Sekgoba se se mpsha se tlaleleditšwe go setšhelo sa “Yo e sego Modudi” go laetša letšatšikgwedi leo khamphani e tlogetšego go ba modudi ge e ba go a hlokagala.
 • Data ya IRP5 e tla tlaletšwa saruri gomme ya notlelwa. Ge eba o nale didi-IRP5 tša go fetiša tše masomepedi ya bomasomepedi e tlo notlelwa, o ka dira diphetogo go yona.

Maele a Bohlokwa kudu: Go bona Mohlala wa fomo e mpsha ya ITR14, kgotla mo.

Dintlha tša tiišetšo

Pele o tlatša ITR14 kgonthiša gore kgokaganyo, aterese, dintlha tša go panka le tša moofisiri wa setšhaba wa khaphani di nepagetše ka go tiišetša le go e mpshafatša (ge go hlokega) go Fomo ya Ngwadišo, Kaonafatšo le Tiišetšo  (RAV01). O ka tiišetša le mpshafatša dintlha tša RAV01 ka go:

 • Kgotla menyo wa kgetho ya “Maintain SARS Registered details” go profaele ya gago ya eFiling. SARS e ka kgopela gore o etele lekala go tiišetša diphetogo tše dingwe le tše dingwe tša dintlha tša gago tša go panka tšeo mohlomongwe o šetšego o di dirile ka eFiling.
 • Etela lekala la SARS. Ka kgopelo lebelela tlhahli ya Ngwadišo, Kaonafatšo le Tiišetšo (RAV01) go beakanya ditokumente tša thekgo tšeo di hlokegago (ditlabelo tša maleba) bakeng sa go mpshafatša dintlha tša go panka le tša moofisiri wa setšhaba go lekala la SARS. 

Maele a Bohlokwa kudu: Dithomelo le Dikgopelo bakeng sa Diphošollo (RFC) di ka dirwa ka mokgwa wa elektroniki go eFiling goba go lekala la SARS.

Na Motšhelo wa Letseno la Koporasi ke eng?

Motšhelo wa Letseno la Koporasi (CIT) ke motšhelo wo o gapeletšwago go dikhamphani tša bodulo bja Rephapoliki ya Afrika Borwa (k.g. yeo e laolwago ka fase ga melao ya, goba yeo e laolwago ka gare ga Rephapoliki, gape yeo e hwetšago letseno go tšwa ka gare goba ka ntle ga Rephapoliki. Dikhamphani tšeo e sego tša badudi ba mo nageng tšeo di sepetšwago ka lekala goba di nago le tlhomo ya samaruri ka gare ga Rephapoliki di swanetše go lefela motšhelo wa methomo kamoka ya letseno la ka gare ga Rephapoliki.

Re sa tšwela go tlhoma pušetšo e mpsha ya ITR14 bjale ka karolo ya mpshafatšo ya Motšhelo wa Letseno la Koporasi nepo e le go kaonafatša mošomo le obamelo. Go hwetša tshedimošo enngwe ka ga kaonafatšo ya Pušetšo ya Motšhelo bakeng sa Dikhamphani (ITR14) le seo o ka se dirago, kgotla mo.

Na ke eng se se mpsha?

Dikoporasi tša Dikgwebo tše Nnyane di gopotšwa ka ga molao wa kaonafatšo mabapi le morumo wa “Letseno la Kroso” le ditekanyo tše di tšwelagopele tša motšhelo. Bala tše dingwe mo.

Na ke ya mang?

CIT e amega (eupša ga e na kgaoletšo) go dikhamphani tše di latelago tšeo di nago le maikarabelo ka fase ga Molao wa Motšhelo wa Letseno, 1962 bakeng sa tefelo ya motšhelo go letseno ka moka leo le amogetšwego ka go kgoboketšwa go bona ka ngwaga wa tšhelete:

 • Dikhamphani tša setšhaba tše di ngwadišitšwego
 • Dikhamphani tšeo di sa ngwadišwago
 • Dikhamphani tša praebete
 • Dikoporasi tša go Tswalelwa
 • Dikhamphani tša tlemagano
 • Dikimi tša Kgoboketšo ya Dipeeletšo
 • Dikoporasi tša Dikgwebo tše Nnyane (s12E)
 • Dikoporasi tša Lekgotla
 • Dikhamphani tša Poloko ya Kabo
 • Dikhamphani tše di sa Šomego
 • Dikhamphani tša go Hola Setšhaba.

Na ke swanetše go tšea dikgato dife?

 • Ngwadiša bjalo ka molefela motšhelo

Kgwebo enngwe le enngwe e swanetše go lefela motšhelo, ka fase ga Molao wa Motšhelo wa Letseno, 1962, e swanetše go ngwadiša le SARS bjale ka molefela motšhelo. O ka ngwadiša bakeng sa mehuta ka moka ya metšhelo ka tirišo ya sesteme ya tshedimošo ya moreki.

Maele a Bohlokwa kudu: O swanetše go kgonthiša gore dintlha tša kgwebo ya gago di nepile pele o ka romela ITR14 ya gago. Etela go boloka mpshafatšo ya dintlha tša kgwebo ya ka go hwetša ka fao o ka dirago se.

 • Romela pušetšo ya motšhelo ya ngwaga

Molefela motšhelo yo mongwe le yo mongwe yo a ngwadišitšwego o swanetše go romela pušetšo ya letseno dikgwedi tše lesomepedi ka morago ga ngwaga wa mafelelo wa tšhelete, wa molefela motšhelo woo, ka fomo ya go ngwalwa. Dipušetšo di ka romelwa ka mokgwa wa elektroniki ka  e-filing goba ka letsogo go lekala la SARS moo molefela motšhelo a ngwadišitšwego. 

 • Romela dipušetšo tša motšhelo wa motšwaoswere

Go tlaleletšo ya dipušetšo tša ngwaga, khamphani enngwe le enngwe e swanetše go romela dipušetšo tša motšhelo wa motšwaoswere. dipušetšo tša mathomo di swanetše go romelwa dikgwedi tše tshela go tloga mathomong a ngwaga, gomme tša bobedi mafelelong a ngwaga, gomme di swanetše go laetša tekanyetšo ya palomoka ya letseno leo le hweditšwego goba leo le tlo hwetšwago ka nako yeo. Tefelo ya motšhelo e swanetše go felesetša pušetšo Tefelo ya boraro “ya tlaleletšo” e ka dirwa dikgwedi tše tshela morago ga mafelo a ngwaga.

Maele a Bohlokwa kudu: Ge o romela pušetšo ya gago ya motšhelo o tla swanela ke go fana ka khoutu ya gago ya SIC ya kgwebo ya gago. Go hwetša ka ga khoutu ya gago ya maleba kgotla mo.

Na CIT e swanetše go lefelwa neng?

Motšhelo wa Motšwaoswere

 • Tefelo ya pele – mo dikgweding tše seswai go tloga mathomong a ngwaga wa tekolo
 • Tefelo ya bobedi – ka goba pele ga letšatši la mafelelo la ngwaga wa tekolo
 • Tefelo ya boraro – dikgwedi tše šupa ka morago ga ngwaga wa tekolo bakeng sa balefela motšhelo ba mafelo a ngwaga wa Feberware le dikgwedi tše tshela morago ga ngwaga wa tekolo bakeng sa dikgetsi tše dingwe ka moka.

Motšhelo go Tekolo

Tefelo ya motšhelo go tsebišo yeo e dirilwego ya tekolo ke SARS e swanetše go dirwa mo sebakeng se itšeng sa tsebišo yeo.
Motšhelo wa Letseno la Koporeiti o lefelwa ka tekanyo ya 28%.

Na CIT e ka lefelwa bjang?

Ditefelo di ka dirwa ka go diriša dikgetho tše di latelago:

 • Go panka ka inthanete
 • Phetišo ya tšhelete ya elektroniki
 • Difetelo ka panka
 • eFiling
 • Mokgwa wa tefelo ya Swift (yeo e dirišwago ka ditefelo fela tša dinaga tša ka ntle).

Lemoga: Ka kgopelo šupetša go tlhahli go Melao ya Ditefelo ya SARS go hwetša tshedimošo e ntši ka ga mekgwa yeo e lego mo godimo ya ditefelo. 

 

Last Updated: 21/12/2017 3:14 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ