​LEKGETHO LA MOSEBETSI (LEFA- HA-O-NTSE-O-SEBETSA (PAYE)

Ke sefe se setjha?

     Bheka uhlu lwethu oluphelele lwemibuzo nezimpendulo i- e@syFile FAQ's.

 • 1 Loetse2016 - Tsepamiso ya  ya selemo ka seng ya Mongamosebetsi
  Beng ba mosebetsi ba hloka ho nehelana ka EMP501 e tiisang kapa e lokisang bokaalo bo tsebahaditsweng ho Lefa ha o ntse o fumana moputso [Pay-As-You-Earn (PAYE)], Levi ya Ntshetsopele ya Boitsebelo (SDL), Letlole la Inshorense ya ho se sebetse (UIF) le Lekgetho la Kgothatso ya Khiro (ETI) ka hara EMP501 eo ho nehetsweng ka yona, ditefo tse entsweng mmoho le boleng ba ditifikeiti tsa Lekgetho la Basebetsi [IRP5/IT3(a)]. Tsepamiso ya dibuka (reconcilliation) ya nakwana ke ya transekshene ya nako e kana ka dikgwedi tse tshelela ho tloha ka 1 Tlhakubele ho isa ho 31 Phato mme e tlameha ho nyehelwa ka Loetse le Mphalane.

  Bakeng sa Tsepamiso ya Dibuka ya Mongamosebetsi ya Nakwana ya 2016 ho lokela hore ho hlokomelwe diphetoho tsena tse latelang tsa molao le mokgwatshebetso:
  • Ho tloha ka la 1 Tlhakubele 2016 dikabelo tsa Penshene le tsa Letlole la peho ya meja fatshe di ka hulwa bakeng la makgetho a mabapi le basebetsi.
  • Dikhoutu tse ntjha tsa mehlodi (3817, 3825, 3828) di entswe ho tlisa phapang pakeng tsa dikabelo tsa Penshene le tsa peho ya meja fatshe le khoutu e ntjha ya mohlodi (4582)ho bontsha paloyohle ya karolo ya bokaalo ba "moputso" moo dikhoutu tsa mohlodi di dumellang karohano ya 20/80
  •  Ho se ho na le khrediti ya ditjeo tsa kalafo bakeng sa batho ba dilemo tse 65 le ho feta ba ntseng ba sebetsa
  • Ho se ho na le khoutu ya mohlodi e ntjha (4120) ho akaretsa khrediti ya lekgetho la ditjeo tsa tlatsetso tsa kalafo bakeng la basebetsi ba dilemo tse fetang 65
  • Balefalekgetho ba tla kgona ho nehelana ka kopo ya tokiso e mabapi le dinako tsa oditi (tekolo ya dibuka) ka mora hore oditi e phethelwe. Balefalekgeho ba tla tsebiswa ka diphetho tsa oditi ka tsela ya di-imeile tse direkotong tsa SARS, mangolo a romelwang ka poso a tla romelwa feela balefalekgetho ba sa bolelang dintlha tsa bona tsa imeile profaeleng ya bona
  • EMP 501 e ntjhafaditswe ho dumella beng ba mosebetsi ho printa EMP 501 le IRP5/IT3 (a) e le ntho e le sephuthelwana se le seng. Ho bile ho na le boikgethelo ba hore balefalekgetho ba ikgethele ho ngola aterese ya bona ya poso ho latela boikgethelo ba bona
  • @syfile Dintlafatso di kentse ho ntjhafatswa ha Windows 8, mmoho le ho printuwa ha palo e kgolo ya ditifikeiti tsa IRP5/IT3(a)
  • Ho kenngwa ha dintlha tsa kgutliso ya EMP 201 ya pele ho 1999 e tla dumellwa

 • diphepelo tsa rona tsa RSS hore o dule o le leseding.

 • 1 Mmesa 2016 - Tsepamiso ya Dibuka (Reconcilliation) ya selemo ka seng ya Mongamosebetsi

  Beng ba mesebetsi ba lokela ho nehelana ka Tsepamiso ya bona ya Lekgetho la Lefa ha o ntse o sebetsa (PAYE) pakeng tsa 18 Mmesa le 31 Motsheanong 2016 ho SARS, ba lokela ho tiisa kapa ho lokisa bokaalo bo hlahellang lenaneng la bona la meputso eo ba tsebisitseng ka yona nakong ya lekgetho ya 2015/2016.

  Selemong sena, beng ba mesebetsi ba koptjwa hore ba netefatse le ho ntjhafatsa dintlha tsa basebetsi ba bona le tsa ditjhelete tsa bona ka ho nepahala pele ba nehelana ka Tsebahatso tsa bona tsa selemo ka seng tsa Tsepamiso ya dibuka (EMP501) le Ditifikeiti tsa Lekgetho la Lekeno [IRP5/IT3(a)s] ho SARS.

  Ebang dintlha tsena di ka fosahala setifikeiting sa IRP5, mosebetsi e ke ke a kgona ho faela Kgutliso ya hae ya lekgetho la Lekeno la batho ka bomong (ITR12) Sehleng sa Lekgetho. Batho ka bomong ha ba sa tla dumellwa ho etsa ditokiso dife kapa dife ho IRP5 e seng e kentswe dintlha ha ba tlatsa dikguttliso tsa bona.

  Moo dintlha di fosahetseng, basebetsi ba tla lokela ho kgutlela ho beng ba bona ba mesebetsi hore ba etse diphetoho tseo ho IRP5 mme ba boele ba di romele ho SARS. Sena se ka nka nako e ngata mme se ka etsa hore ho be thata hore mosebetsi a faele ka nako.

  Beng ba mesebetsi ba kgatha tema e bohlokwa lebiding lena la lekgetho la lekeno le qalang ka la 18 Mmesa ka ho nyehelwa ha ditsepamo tsa dibuka tsa selemo ka seng. Re tshepile tshebedisano ya lona hore ho nyehelwa ha ITR12 hamoraonyana selemong sena e tsamaye ntle le ditshitiso. O hloka thuso? Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 7277.

 • 20 Pherekgong 2016 - Ho phatlalastwa BRS ya 2017 ya PAYE ya Tefo/Tsepamiso ya dibuka ya Mongamosebetsi:
Ditlhoko tse itseng tsa Kgwebo​ Selemo se Amehang​
BRS - PAYE Tsepamiso ya dibuka ya mongamosebetsi ya 2017  E NTJHA!​ Tsepamiso ya dibuka ya Selemo ka seng ya Mongamosebetsi ya 2017
(1 Hlakola 2016 – 28 Tlhakubele 2017)
BRS - PAYE Tsepamiso ya dibuka ya mongamosebetsi ya 2015/16 ​ 2016 Tsepamiso ya dibuka ya Selemo ka seng ya Mongamosebetsi
(1 Tlhakubele 2015 - 29 Hlakola 2016)
le
2015 Tsepamiso ya dibuka ya Selemo ka seng ya Mongamosebetsi
(1 Hlakola 2014 – 28 Tlhakubele 2015)
 
  

Ke eng?

Ka Lekgetho la Mosebetsi ho bolelwa lekgetho le hlokwang ho hulwa ke mongamosebetsi moputsong wa mosebetsi. Motjha ona wa ho hula kapa wa ho tshwara lekgetho ho tswa moputsong o ntseng o fumanwa ke mosebetsi o bitswa PAYE.
 
Mongamosebetsi ya ingodiseditseng kapa ya hlokang ho ingodisa le SARS bakeng la PAYE le/kapa Levi ya Ntshetsopele ya Boitsebelo (SDL), o boela a hloka ho ingodisa le SARS bakeng la tefo ya Letlole la Inshorense ya ho se sebetse (UIF) ho SARS.

E tobile mang?

Bokaalo bo hutsweng kapa bo tshwerweng ke mongamosebetsi bo tlameha hore bo leshwe SARS kgwedi ka nngwe, ka ho tlatsa Tsebahatso ya Mongamosebetsi ya kgwedi ka nngwe (EMP201). EMP201 ke tefo ya tsebahatso moo mongamosebetsi a bontshang paloyohle kaofela ha yona mmoho le dikabelo tsa PAYE, SDL, UIF le/kapa Lekgetho la Kgothatso ya Khiro (ETI), ebang ho hlokeha. Nomoro e ikgethang ya Referense ya Tefo (PRN) e tla be e se e kentswe ho EMP201, mme e tla sebediswa ho hokahanya tefo ya nnete le EMP201 e amehang ya tsebahatso ya tefo.

Di lokela ho leshwa jwang, neng?

E tlameha ho ba matsatsing a supileng ka mora ho fela ha kgwedi eo bokaalo boo bo ileng ba hulwa ka yona. Ebang letsatsi la ho qetela la tefo le wela letsatsing la phomolo kapa mafelong a beke, tefo e tlameha ho etswa ka letsatsi la ho qetela la kgwebo pele ho letsatsi leo la phomolo kapa mafelo ao a beke.

Ho na le mefuta e latelang ya tefo (ho qala ka la 1 Mmesa 2016):
 • eFiling
 • Ditefo tsa elektronike (EFT)
 • Ditefo bankeng: Ditefo tsohle di ka etswa makaleng a dibanka dife kapa dife tsa ABSA, Albaraka Bank Limited, Bank of Athens, Capitec, FNB, Habib Bank Zurich (HBZ), HSBC, Nedbank, Mercantile kapa Standard Bank.
 • SARS ha e sa tla amohela diforomo tsa ditefo tse tlatsitsweng ka letsoho. Ditjheke tse rometsweng ka poso / tse tlisitsweng ho SARS di tla kgutlisetswa ho tlelaente.

Hlokomela: Ka kopo hlokomela hore diphetoho tsena ha di kenyeletse tsa Taolo ya Meedi (Customs).

Hlokomela:
Beng ba mosebetsi ba lefang, kapa ba leng kgonahalong e kgolo ya ho ka lefa Lekgetho la Mosebetsi le fetang R10 million nakong efe kapa efe ya dikgwedi tse 12, ba tlameha ho nyehelana ka ditsebahatso tsa bona tsa Lekgetho la Mosebetsi le ho etsa ditefo ka tsela ya elektronike.

 
 

 

Last Updated: 05/02/2018 11:08 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ