​MOTŠHELO WA MOŠOMI [LEFELA KA GE O GOLA (PAYE)]

Ke eng se se mpsha?

 • 1 Setemere 2016 – Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya Nakwana ya 2016
Bengmešomo ba kgopelwa go romela EMP501 go tiišetša le go phošolla palo ya tšhelete e laodišitšwego ya Lefela Ka ge O Gola (PAYE), Lebi ya Tšwetšopele ya Mabokgoni (SDL), Tšhelete ya Inšorense ya go Felelwa ka Mošomo (UIF), le Kgoketšo ya Motšhelo wa Khiro  (ETI) go di EMP201 tša bona tše di rometšwego, ditefelo tše di dirilwego tša boleng bja metšhelo ya Ditifikeiti tša Motšhelo wa Mošomi [IRP5/IT3(a)]. Poelanyo ya dipuku ya nakwana ke ya ditransekšene / dipapatšišano tša dikgwedi tše tshela go tloga ka 1 Matšhe go fihla ka 31 August gomme e swanetše go romelwa ka Setemere le Oktoboro.
 
Bakeng sa Poelanyo ya Nakwana ya dipuku tša Mongmošomo ya 2016 diphetogo tše dilatelago tša taolo ya semolao le mokgwatšhomo di swanetše go lemogwa:
  • Go tloga ka 1 Matšhe 2016 dikabelo tša Ditšhelete tša Phenšene, Sekhwamatetameso (Provident) le Tšhelete ya Ngwaga ya go Rola Mošomo e a gogega bakeng sa metšhelo ya tefelo ya letseno
  • Dikhoutu tše mpsha tša mothopo (3817, 3825, 3828) di dirilwe go bona phapano magarenga ga dikabelo tša Phenšene, Sekhwamatetameso le go Rola mošomo le khoutu e mpsha ya mothopo (4582) go laetša boleng bja palomoka ya karolo ya “moputso” moo dikhoutu tša mothopo di dumelelago kabelano ya 20/80
  • Dikhrediti tša ditshenyagelo tša motšhelo wa tša kalafi tša batho ba go feta mengwaga e 65 bao ba sa ntšego ba sa šoma e tsebišitšwe.
  • Khoutu e mphsa ya mothopo (4120) e dirilwe go tlatša khrediti ya motšhelo wa ditshenyagelo tša kalafi tša tlaleletšo tša bašomi ba go feta mengwaga e 65.
  • Balefela motšhelo ba tla kgona go dira thomelo ya phošollo mabapi dinako tše di lekotšwego morago ga ge tekolo e dirilwe. Dipoelo tša tekolo di tla romelwa go balefela motšhelo ka emeile e lego direkhotong tša SARS, mangwalo a go poswa a tla romelwa fela go balefelamotšhelo bao ba sa ngwadišago di emeile di profaeleng tša bona.
  • EMP 501 e mpshafaditšwe gore bengmešomo ba kgone go gatiša bobedi EMP 501 le IRP5/IT3 (a) bjalo ka pakana. Go na le kgetho ya gore balefela motšhelo ba ka ngwala aterese ya poso ka fomete yeo ba e nyakago.
  • Dikoketšo tša e@syfileTM ya mongmošomo di akaretša kaonafatšo go Windows 8, le go gatiša ditifikeiti tša IRP5/IT3(a) ka bontši
  • Go tlatša pušetšo ya EMP 201 pele ga 1999 go tla dumelelwa.

 • 22 Agostose 2016 – Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya Gare ga Ngwaga e thoma ka 1 Setemere 2016
  Bengmešomo ba kgopelwa go romela Ditaodišo tša bona tša Lefela Ka ge o Gola (PAYE) tša Dipoelanyo tša dipuku tša Ngwaga. (EMP501) magareng ga 1 Setemere le 31 Octoboro 2016 go SARS, go tiišetša goba go phošolla tšhelete ya motšhelo wa tefelo ya letseno yeo e laodišitšwego ka 1 Matšhe – 31 Agostose 2016.

 • 18 Aprele  - 2016 – Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya Ngwaga
  Peolanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya Ngwaga e thoma ka 18 Aprele 2016. Tšwelapele, thomiša go kgoboketša tshedimošo ya gago gomme o ngwadiše go hwetša tshedimošo ya rena ya RSS go dula o sedimotšwe. Hwetša tshedimošo ya ga bjale gona bjale.

 • 1 Aprele 2016 - Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya Ngwaga
  Bengmešomo ba kgopelwa go romela Ditaodišo tša bona tša Lefela Ka ge o Gola (PAYE) tša Dipoelanyo tša dipuku tša Ngwaga magareng ga 18 Aprele le 31 Mei 2016 go SARS, go tiišetša goba go phošolla palo ya tšhelete ya motšhelo wa tefelo ya letseno yeo e laodišitšwego ka nako ya motšhelo ya 2015/2016.

  Lenyaga, bengmešomo, ba gapeletšwa go tiišetša le go mpshafatša tshedimošo ya bašomi ba bona ya mong le ya tšhelete pele ba ka romela Ditaodišo tša Poelanyo ya dipuku tša bona (EMP501) le Ditifikeiti tša Motšhelo wa Letseno wa Bašomi di [IRP5/IT3(a)] go SARS.

  Ge tshedimošo ye e ka fošagala setifikeiting sa IRP5, mošomi a ka se kgone go faela Pušetšo ya gagwe ya Motšhelo wa Letseno bakeng sa Motho ka noši (ITR12) ka Setlha sa Motšhelo. Batho ka noši ba ka se sa dumelelwa go dira diphošollo go IRP5 e tladitšwego sa ruri ge ba dira dipušetšo. 

  Moo tshedimošo e fošagetšego, bašomi ba tla swanela ke go boela go mongmošomo yo a swanetšego go dira diphošollo go IRP5 gomme e romelwe gape go SARS. Tshepetšo ye e ka tšea nako gomme e ka thatafaletša bašomi go faela ka nako

  Bengmešomo ba kgatha tema e bohlokwa kudu sedikong sa motšhelo wa letseno seo se thomago ka 18 Aprele ka thomelo ya dipoelanyo tša dipuku tša ngwaga. Re holofela go tirišano ya gago ya go romela di ITR12 ka morago mo ngwageng ntle le ditšhitišo go bohle ba ba amegago. Na o hloka thušo? Letšetša SARS Contact Centre go 0800 00 7277.

 • 20 Jananaware 2016 - Phatlalatšo ya 2017 BRS ya PAYE ya poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo:
 
Dinyakwa tše Itšeng tša Kgwebo​ ​Ngwaga o amegago
2017 Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya Ngwaga
(1 Matšhe 2016 – 28 Feberware 2017)
BRS - PAYE Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya 2015/16 ​ 2016 Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya Ngwaga
(1 Matšhe 2015 - 29 Feberware 2016)
le
2015 Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo ya Ngwaga
(1 Matšhe 2014 - 28 Feberware 2015)

Na ke eng?

Motšhelo wa Mošomi o šupetša go motšhelo wo o swanetšego go gogwa ke mongmošomo go moputso wa mošomi wo o lefetšwego. Tshepetšo ya go goga goba go se goge motšhelo go moputso wa mošomi e bitšwa Lefela Ka ge o Gola (PAYE).
 
Mongmošomo yoo a merero ya PAYE le/goba Lebi ya Tšwetšopele ya Mabokgoni (SDL), o swanetše go ngwadiša le SARS bakeng sa tefelo ya dikabelo tša Tšhelete ya Inšorense ya go Felelwa ke mošomo  (UIF) go SARS. 

Na ke ya mang?

Palo yeo e gogilwego goba e sa gogwago e swanetše go lefelwa ke mongmošomo go SARS kgwedi ka kgwedi, ka go tlatša Taodišo ya Mongmošomo ya Kgwedi ka kgwedi (EMP201). EMP201 ke tefelo ya taodišo yeo mongmošomo a laodišago palomoka ya tefelo gammogo le dikabo tša PAYE, SDL, UIF le/goba Kgoketšo ya Motšhelo wa Mongmošomo (ETI), ge eba go a hlokega. Nomoro Tšhupetšo ya Tefelo e kgethegilego (PRN) e tla tlatšwa go EMP201, gomme e tla dirišwa go kgokaganya tefelo le tefelo ya taodišo ya maleba ya EMP201.

Na e swanetše go lefelwa bjang gape neng?

E swanetše go lefelwa mo matšatšing a šupa mafelelong a kgwedi yeo kgogelo e dirilwego. Ge eba letšatši la mafelelo la tefelo le wela letšatšing la maikhutšo a bohle la setšhaba goba mafelelong a beke, tefelo e swanetše go dirwa ka letšatši la kgwebo pele ka letšatši la maikhutšo a bohle la setšhaba goba mafelelong a beke.
 
Mehuta e latelago ya tefelo e a hwetšagala (go tloga ka 1 Aprele 2016):
 • eFiling
 • Ditefelo tša elektroniki ka inthanete (EFT)
 • Ditefelo ka pankeng: Ditefelo ka moka di ka dirwa pankeng enngwe le enngwe ya ABSA, Albaraka Bank Limited, Bank of Athens, Capitec, FNB, Habib Bank Zurich (HBZ), HSBC, Nedbank, Mercantile goba go lekala la Standard Bank.
 • Diforomo tša go tlatšwa ka matsogo tša ditefelo ga di sa dumelelwa ke SARS. Ditšheke tša go poswa / romelwa go SARS di tlo bušetšwa morago go moreki.
Lemoga: Lemoga gore diphetogo tše ga di akaretše metšhelo ya Ditšwantle.
 
Lemoga:
Bengmešomo bao ba lefelago, goba bao ba kgonago go lefela Motšhelo wa Bašomi wa go feta  R10 million ka nako enngwe le enngwe ya dikgwedi tše 12, ba swanetše go romela taodišo ya Motšhelo wa Moreki le go dira ditefelo ka mokgwa wa elektroniki. 
Last Updated: 23/09/2016 4:07 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ