BOINGODISETSO BA LEKGETHO LA MOSEBETSI (LEFA HA O NTSE O SEBETSA (PAYE)

Ho ngodisa jwalo ka Mongamosebetsi

Keletso ya Bohlokwa: Tsela eo o ingodisetsang lekgetho, taolo ya meedi le ya tse kenang le tse tswang (customs) le tsela eo o ntjhafatsang dintlha tsa hao e fetohile ho tloha ka la 12 Mmesa 2014. Ho fumana lesedi le fetang lena, tobetsa mona.
 
Ho ya ka molao, mongamosebetsi o tlameha ho ingodisa le Ditshebeletso tsa Lekgetho tsa Afrika Borwa (SARS) matsatsing a 21 a kgwebo ka mora ho ba mongamosebetsi, ntle feela le ha ho se basebetsi ba lokelang ho lefa lekgetho la tlwaelo.   

Ho ingodisa jwalo ka lekala

Moo mongamosebetsi molemong wa boingodiso, a entseng kopo e ka thoko ya ho ngodisa makala a kgwebo ya hae, lekala ka leng le tla nkuwa e le mongamosebetsi ya ka thoko.
Ho etsa boingodiso ba lekala ka thoko ho lekala la sehlooho, ho tlameha hore ho tlatswe foromo ya EMP102e - Payroll Taxes - e mabapi le Kopo ya Boingodiso ba Lekala mme e romelwe ho SARS.

Phetoho ya dintlha tse ngodisitsweng

Mongamosebetsi o tlameha ho tsebisa SARS matsatsing a 21 a kgwebo mabapi lephetoho efe kapa efe ya dintlha tse ngodisitsweng (mohlala: phetoho ya lebitso, aterese kapa ha a se a sa sebetse jwalo ka mongamosebetsi, jwalo-jwalo).

Boingodisetso ba Levi ya Ntshetsopele ya Boitsebelo (SDL) le Letlole la Inshorense la ho se sebetse (UIF)

Mongamosebetsi ya hlokang ho ingodisetsa PAYE le kapa SDL ho SARS, o boela a hloka ho ingodisetsa ho lefa dinyehelo tsa UIF.
 
Boingodisetso ba Levi ya Ntshetsopele ya Boitsebelo (SDL)
Moo mongamosebetsi a lokelang ho lefa SDL, mongamosebetsi o tlameha ho ingodisa le SARS le ho bontsha Bolaodi ba Boitsebelo, Thuto le Thupelo Afrika Borwa (SETA) hore bo wela mekgahlelong efe.
Le ha beng ba bang ba mesebetsi ba sa angwe ke ho lefa SDL, beng bohle ba mesebetsi ba tlameha ho ngodiswa.
 
Boingodisetso ba Letlole la Inshorense la ho se sebetse (UIF)
Moo mongamosebetsi a lokelang ho lefa UIF, mongamosebetsi o tlameha ho ingodisa le SARS kapa ofisi ya UIF (e amehang pakeng tsena tse pedi) hore di amohele ditefo tsena.
Keletso ya Bohlokwa: Lekgetho la Kgothatso ya Khiro le kgothaletsa beng ba mesebetsi ho hira basebetsi ba batjha ka ho fa beng ba mesebetsi dinyehlisetso tsa lekgetho. Bala ho feta mona

O hloka thuso?

Last Updated: 20/07/2016 3:49 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ