​UKUBHALISELA INTELA YABASEBENZI [INHLAWULO NGANZUZO (PAYE)]

Bhalisa njengoMqashi

Isu-Ngqangi: Indlela obhalisela ngayo intela, imithekelo futhi uqondise nemininingwane yakho yaguquka zili-12 kuNhlaba 2014. Ngeminye imininingwane, cindezela lapha.
 
Ngokomthetho, umsebenzi kufanele abhalise kwabakwa-South African Revenue Service (u-SARS) ezinsukwini ezingama-21 zokuhweba ngemva kokuqashwa, ngaphandle uma kungekho noyedwa umsebenzi osesigabeni sokukhokha intela ngokujwayelekile.  

Ukubhalisa njengegatsha

Lapho umqashi, ngezinhloso zokubhalisa, efake isicelo sokubhalisa igatsha lenkampani ngokuzimela, igatsha ngalinye lizothathwa njengomqashi ozimele.
 
Ukubhalisa igatsha njengegatsha elihlukene negatsha elikhulu, kufanele kugcwaliswe  ifomu le-EMP102e– Isicelo Sokubhalisa Igatsha bese lithunyelwa kwa-SARS

Ukuguqula imininingwane ebhelisiwe.

Umqashi kufanele azise u-SARS ezinsukwini ezingama-21 zokuhweba nganoma yiluphi uguquko lwemininingwane ebhalisiwe (isib. Ukuguqula igama, ikheli kumbe uma engasasebenzi njengomqashi, njll.).

Ukubhalisela i-SDL ne-UIF

Umqashi, odinga ukubhalisela i-PAYE kanye/kumbe i-SDL kwa-SARS, kudingeka futhi nokubhalisela izinkokhelo ze-UIF.

Ukubhalisa ngenhloso ye-SDL

Lapho umqashi efanelelekile ukukhokha i-SDL, umqashi kufanele azibhalise kwa-SARS aveze  igunya loMgunyazi Wezifundo Zamakhono kanye Noqeqesho (SETA) okufanele abalulwe ngalo.
Nakuba-ke abanye  abaqashi begunyaziwe ukungayikhokhi i-SDL, bonke abasebenzu kufanele babhaliswe.

Ukubhalisa ngenhloso yezinkokhelo ze-UIF
 
Lapho umqashi efanelekile ukuba akhokhe izinkokhelo ze-UIF, lowo mqashi kufanele azibhalise kungaba kwa-SARS kumbe ehhovisi le-UIF (lokho okukhona) ukuze akhokhe lezo zinkokhelo.
Isu-Ngqangi: Umhlomulo Wentela Yabaqashi ukhuthaza abaqashi ukubabaqashe abasebenzi abasesebusheni babo ngokuhlinzeka abaqashi ngomhlomulo wentela. Funda kabanzi

Udinga usizo?

 
Last Updated: 20/07/2016 10:28 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ