HO HLAKOLWA HA NGODISO YA VAT

Ngodiso ya VAT ya morekisi e ka hlakolwa ebang ho kgotsofatswa ditlhoko tse itseng.

Ke mang ya ka hlakolang ngodiso ya VAT?

Ho hlakolwa ha ngodiso ya VAT ho ka qalwa ke morekisi kapa Khomeshenara.
 
Moo morekisi a qalang ho hlakolwa ha ngodiso ya VAT, morekisi o tlameha ho etsa kopo ho Khomeshenara ebang -
 • boleng ba diphepelo tse lefiswang lekgetho bo tla ba ka tlase ho moedi wa ngodiso o tlamang wa R1 million nakong ya dikgwedi dife kapa dife tse latellanang tse 12, kapa
 • morekisi o emisitse ka tsohle tse mabapi le kgwebo.
Ebang morekisi a emisitse ka tsohle tse mabapi le kgwebo, morekisi o boela a tlameha ho bolela letsatsi leo a emisitseng kgwebo ka lona le hore na o ikemiseditse ho tswela pele ka kgwebo efe kapa efe nakong ya dikgwedi tse 12 ka mora hore a emise.
Moo Khomeshenara a qalang ho hlakolwa ha ngodiso ya VAT ya morekisi, Khomeshenara o tlameha ho ikgotsofatsa ka mabaka afe kapa afe a boletsweng mona a hore - 
 • boleng ba diphepelo tse lefiswang lekgetho bo tla ba ka tlase ho moedi wa ngodiso o tlamang kapa wa boingodiso ba boithaopi (efe kapa efe ya tse amehang) nakong ya dikgwedi dife kapa dife tse latellanang tse 12;
 • morekisi o hlolehile ho fana ka kgutliso e hlokehang bakeng sa ho sebetswa ha palo ya lekgetho, kapa
 • morekisi o ne a ngodisitswe tlasa mokgahlelo wa boingodiso ba boithaopo mme -
  • ha a na sebaka se tsitsitseng sa bodulo kapa kgwebo;
  • ha a na direkoto tse nepahetseng tsa poloko ya dibuka tsa kgwebo (akhaonting);
  • ha a so bule akhaonto ya banka ya kgwebo; kapa
  • ka nako ya ho feta o ne a ngodisitswe tlasa Molao wa VAT kapa Molao wa Lekgetho la Dithekiso mme o hlolehile ho phethahatsa kgafa efe kapa efe e behilweng tlasa Melao eo.
Moo e leng hore morekisi o emisitse ka dikgwebo tsohle, ka tlwaelo ho hlakolwa ho qala ho sebetsa ho tloha ka letsatsi la ho qetela la nako ya lekgetho moo morekisi a kgaoditseng ka tsohle tsa kgwebo ka lona. Le ha ho le jwalo, Khomeshenara a ka beha letsatsi le qalang ho ba letsatsi lefe kapa lefe le leng.
 
Keletso ya Bohlokwa: SARS e ka se phethele ho hlakolwa ha ngodiso ya hao jwalo ka morekisi wa VAT ho fihlela dikoloto tsohle tse saletseng morao mmoho le boitlamo ba Molao wa VAT di rarollotswe kapa di lefilwe.

Ebe motjha wa ho hlakola ngodiso ya VAT ke ofe?

1.  Morekisi ya ikemiseditseng ho hlakola ngodiso ya VAT o tlameha ho fumana, ho tlatsa le ho nehelana ka Kopo ya VAT123e bakeng sa - ho hlakolwa ha ngodiso ya motho e mabapi le dikgwedbo tsa hae kaofela foromong.
 • VAT123e e tlameha ho nyehelwa lekaleng la SARS moo morekisi a ngodisitsweng teng. Mabaka a bakileng ho hlakolwa a tlameha ho bolelwa ka ho hlaka ho VAT123e kapa lengolong le ka thoko le hoketsweng ho yona.
2. Khomeshenara o tla ntsha lengolo la kananelo le tlang ho tsebisa morekisi ka letsatsi leo ho hlakolwa ho tlang ho sebetsa ka lona mmoho le nako ya ho qetela ya lekgetho.
 • Lengolo la kananelo le ka fana ka ditaelo tse ding tse mabapi le motjha ona wa ho hlakolwa. Morekisi o tlameha ho tswela pele ho lefisa VAT hodima diphepelo tse entsweng le ho jara boikarabelo ba lekgetho la tlhahiso mmoho le ho hula lekgetho lefe kapa lefe la ditjeo tsa hae ho fihlela ka letsatsi la ho qetela la lekgetho ho latela ka moo Khomeshenara a eleditseng ka teng.
3. Ka nako ya ho qetela ya lekgetho (jwalokaha ho bontshitswe ke Khomeshenara), morekisi o tlameha ho tsebahatsa lekgetho la tlhahiso ka hara sekgeo sa 1A sa kgutliso eo ya VAT.
 • VAT ya ho tswa (e leng lekgetho la tlhahiso hodima thepa e teng ka nako ya ho kgino/kemiso) e tlameha ho tsebahatswa mmoho le lekgetho lefe kapa lefe le leng la tlhahsio le la ditjeo tsa hae bakeng sa nako ya ho qetela ya lekgetho kgutlisong eo ya VAT.
Keletso ya Bohlokwa: Le ha ngodiso ya VAT ya mokopi e tla hlakolwa, mokopi a ka nna a tswela pele ho ingodisetsa Lekgetho la Lekeno.
Last Updated: 25/10/2017 1:09 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ