​INGODISETSE VAT

Ke sefe se setjha?

3 Mphalane 2016 - Ho tlameha hore ho fanwe ka ditokomane tsa tshehetso e le kgothaletso e mabapi le kopo ya ho balellwa morao ha sekoloto sa hao sa VAT, sheba moraonyana ka tlase 'Ebe letsatsi la sekoloto sa VAT le sebetsa jwang'.

O ingodisa neng?

Boingodiso bo Tlamang
 
Ke setlamo hore kgwebo e ingodisetse VAT ebang paloyohle ya diphepelo tse lefiswang lekgetho tse entsweng nakong efe kapa efe ya dikgwedi tse leshome le metso e mmedi tse latellanang e fetile kapa ho na le kgonahalo ya hore di ka feta R1 million. Kgwebo e tlameha ho tlatsa VAT 101 - Foromo ya Kopo ya Ngodiso mme e nehelane ka yona lekaleng la lehae la SARS matsatsing a 21 ho tloha mohlang e neng e feta R1 million.  

Boingodiso ba Boithaopo

Kgwebo e ka nna ya ikgethela ho ingodisetsa VAT ka boithaopo ebang boleng ba diphepelo tse lefiswang lekgetho tse entsweng kapa tse tlang ho etswa di sa fete R1 million, empa di se di fetile R50 000 nakong e fetileng ya dikgwedi tse 12. 
 
Melawana ya VAT:  Boleng ba diphepelo tse lefiswang lekgetho bo ka tlase ho R50 000
Ho feta moo, ho latela dintlha tse ntjha tsa Melawana ya Boingodiso ba VAT, motho ya etsang tsa kgwebo e so kang e etsa diphepelo tse lefiswang lekgetho tsa R50 000 nakong e fetileng ya dikgwedi tse 12, le yena o dumelletswe ho ingodisetsa VAT. Hore ngodiso e etsahale, motho o tlameha ho kgotsofatsa SARS hore e nngwe kapa tse ding tsa tse latelang di amana le yena ho ya ka letsatsi la kopo ya boingodiso:
 • Moo motho a entseng diphepelo tse lefiswang lekgetho ho feta dikgwedi tse 2 (empa di sa fete dikgwedi tse 11), motho ya jwalo o tlameha ho pakahatsa hore palohare ya boleng ba diphepelo tse lefiswang lekgetho dikgweding tsa pele ho letsatsi la kopo ya ngodiso di fetile R4 200 ka kgwedi;
 • Moo motho a entseng diphepelo tse lefiswang lekgetho tsa kgwedi e le nngwe feela pele ho letsatsi la kopo ya ngodiso, motho ya jwalo o tlameha ho pakahatsa hore palohare ya boleng ba diphepelo tse lefiswang lekgetho tse entsweng kgweding eo di fetile R4 200;
 • Moo motho a sa etsang diphepelo tse lefiswang lekgetho, motho ya jwalo o tlameha ho ba le kontraka e ngotsweng, eo ho ya ka dintlha tsa yona motho eo a lokelang ho etsa diphepelo tse lefiswang lekgetho tse fetang R50 000 dikgweding tse 12 tsa ka mora letsatsi la ngodiso;
 • Boemong bo bong, motho ya keneng tumellanong ya ditjhelete le banka, mofani ya itseng wa khrediti, setheo se kgethilweng, bolaodi ba setjhaba, eo e seng moahi wa Afrika Borwa kapa motho ofe kapa ofe e mong ya tswelang pele kapa eo ka mehla a fanang ka ditjhelete, moo ho fanweng ka thuso ya ditjhelete ho tshehetsa ditshenyehelo tse bileng teng kapa tse tlang ho ba teng ho thusa kgwebo, mmoho le paloyohle ya ditefo dikgweding tse 12 ka mora letsatsi la ngodiso tse tlang ho feta R50 000; kapa
 • Boemong bofe kapa bofe bo bong, motho o na le bopaki ba ditshenyehelo tse bileng teng kapa tse tlang ho ba teng tse mabapi le ho etsa tsa kgwebo ho latela ka moo ho hlalositsweng ka teng tumellanong kapa o na le bopaki ba dithoto tsa tjhelete tse fumanweng ka lebaka la ho qalwa ha kgwebo mmoho le bopaki ba tefo kapa tumellano e atolositsweng ya tefo e bontshang tefo mme e fetile R50 000 ka letsatsi la kopo ya ngodiso kapa eo nakong ya dikgwedi dife kapa dife tse latellanang tse 12 tse qalang pele le tse felang ka mora letsatsi la kopo, e fetang R50 000; kapa dikgweding tse 12 tse latelang letsatsi la kopo ya ngodiso e fetang R50 000.
Melawana ya VAT:  Mofuta wa Diketsahalo
 
Motho a ka etsa kopo ya ho ngodisa jwalo la morekisi ka nako eo dithoto kapa ditshebeletso dife kapa dife di fumanwang ka kotloloho tse mabapi le ho qalwa ha diketsahalo dife kapa dife tse tswellang le tsa ka mehla:
 • Temo, Bohwai, Meru le Botshwasi ba dithlapi
 • Merafo
 • Kaho ya dikepe le difofane
 • Tlhahiso kapa polante ya bokopanyi ba dintho, tsa metjhine, dipalangwang kapa diterene
 • Ntshetsopele ya meaho
 • Ntshetsopele ya moralo wa motheo (ditshebeletso)
 • Kgolomolemo

Ebe letsatsi la sekoloto sa VAT le sebetsa jwang?

 • Ho latela dingodiso tsa boithaopo ba VAT tse kentsweng ka tsela ya eFiling, ka kopo hlokomela hore letsatsi la sekoloto sa VAT le tla behwa ho latela letsatsi la hao la ngodiso. Ebang o ile wa lefisa VAT kapa o ile wa tlasa boitlamo ba kontraka ho lefisa VAT pele ho kopo ya ngodiso, o tlameha hore o etele lekala la SARS ka ditokomane tse hlokehang tsa tshehetso tse kang dikontraka tse saenilweng kapa di-invoise tse ntshitsweng ho pakahatsa kopo ya sekoloto seo nako ya sona e leng morao.
 • Bakeng sa dingodiso tsa VAT tse nang le diphepelo tse lefiswang lekgetho tse fetang R1 million (tseo hape di bitswang dingodiso tse tlamang), motjha wa ngodiso wa eFiling wa RAV01 VAT jwale ha o sa tla dumella ho ballellwa morao ho fetang dikgwedi tse tshelela ho tloha ka letsatsi la ngodiso.  Ebang letsatsi le kentsweng le feta dikgwedi tse tshelela, SARS e tla hlophisa letsatsi la kopo botjha. Ka kopo etela lekala la SARS ebang ho ballelwa morao ho feta dikgwedi tse tshelela ka ditokomane tse hlokehang tsa tshehetso tse kang ditlankana tsa ditjhelete, dikontraka tse saenilweng kapa di-invoise tse ntshitsweng.   
Keletso ya Bohlokwa: Dikopo tsa ho ballelwa morao ha letsatsi la sekoloto sa VAT tse nyehetsweng lekaleng la SARS di tla nkelwa hloohong feela ebang e le tse ntjha le tsa ngodiso e seng e le teng ebang morekisi a ka nehelana ka ditokomane tse lekaneng tsa tshehetso tse pakahatsang hore sekoloto seo nako ya sona e leng morao. Ka kopo hlokomela hore boingodiso bohle bo bong bo mabapi le ditokomane tsa tshehetso bo ntse bo sebetsa. Bakeng sa dikopo tsa ho ballelwa morao ha letsatsi la sekoloto sa VAT ka ho qolleha, o tla lebellwa hore o fane ka di-invoese, dikontraka tse saenilweng kapa ditlankana tsa ditjhelete ho kgothaletsa ho ballelwa morao hona.       

O ka ingodisa jwang?

Kopo ya boingodiso ya VAT101 e tlameha ho nyehelwa ke wena ka seqo lekaleng la SARS le haufi le sebaka sa moo kgwebo ya hao e le teng kapa moo e etsetswang teng. Setsebi sa lekgetho se ngodisistweng se ka itlhahisa ka bosona boemong ba mokopi. SARS e ke ke ya amohela difekse kapa difotokhopi dife kapa dife tsa dikopo tsa ngodiso. Dikopo tse rometsweng ka poso di ka sebetswa feela ebang bakopi ba le hole le lekala la SARS kapa e le ka lebaka la boqhwala bofe kapa bofe bo thibelang mokopi ho itlela ka seqo lekaleng la SARS, ho tla ka kopo.
 
Ditokomane tsohle tse tshehetsang di tlameha ho nyehelwa, ho seng jwalo ho ka nna ha ba le tiehiso ya ho phethela boingodiso ba VAT.
 
 
Last Updated: 25/10/2017 3:15 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ