​ 

KGOTHALETSO YA DIPATLISISO LE NTSHETSOPELE (R&D)

Keletso ya Bohlokwa: Melawana ho latela dintlha tsa serapa sa (e) sa tlhaloso ya "dipatlisiso le ntshetsopele" ka hara serapa sa 11D(1) se mabapi le mokgwa wa diteko tsa tleliniki tse mabapi le kgulo ya dipatlisiso le ntshetsopele. Bala tse ngata mona.
 
Maikemisetso a ka sehloohong ka kgothaletso ena ke ho kgothaletsa dikhampani tsa Afrika Borwa ho tsetela dipatlisisong tsa ntshetsopele tsa saense kapa theknoloji.
 
Karolo ya 11D ya Kgothaletso ya Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D) e kentswe ka hara Molao wa Lekgetho la Lekeno, wa 2006 ho nka sebaka sa molao wa pejana wa dipatlisiso le ntshetsopele o neng o le teng ho latela dintlha tsa karolo ya 11B.
 
 Karolo ya 11D e dumella:
 • Kgulo e kana ka 150% ya ditjeo tse bileng teng ka lebaka la Dipatlisiso le Ntshetsopele mmoho le

 • Ho theoha ho potlakileng ha kgulo ya boleng (ke hore, 50:30:20) bakeng sa ditjeo tsa tjhelete tse etsahetseng metjhining kapa polanteng e sebediseditsweng Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D).

Popeho ya Komiti ya Bahlahlobi ba Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D)

Komiti ya Bahlahlobi ba Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D) e boptjwa tjena -
 • Batho ba bararo ba hirilweng ke Lefapha la Saense le Theknoloji, mme ba kgethilwe ke Letona la Saense le Theknoloji

 • Motho a le mong ya hirilweng ke Lefapha la Naha la Matlotlo, ya kgethilweng ke Letona la Ditjhelete

 • Batho ba bararo ba hirilweng ke SARS, ba kgethilweng ke Letona la Ditjhelete.

Tema e kgathwang ke Komiti ya Bahlahlobi ba Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D)

Tema e kgathwang ke Komiti ya Bahlahlobi ba Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D) e kentse: 
 • Tekolobotjha le ho etswa ha dikgothaletso tsa ho tjhaelwa monwana kapa tsa ho se tjhaelwe monwana ha dikopo tsa R&D tse lebang ho Letona la Saense le Theknoloji.

 • Tekolobotjha ya tlaleho ya selemo ka seng ya tswelopele e kenngwang ke balefalekgetho ba tsekang kgothaletso ho ya ka molao.

Tema e kgathwang ke SARS tsamaisong ya karolo ya 11D

SARS e tla dumella kgulo ebang:
 • Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D) di ile tsa tjhaelwa monwana pele ke Komiti ya Bahlahlobi ba Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D)

 • Molefalekgetho a na le lengolo la ho tjhaelwa monwana le ntshitsweng ke Lefapha la Saense le Theknoloji

 • Ditjeo tse etsahetseng:
  • Tse shebaneng ka kotloloho le dipatlisiso le ntshetsopele
  • Tlhahisong ya lekeno le
  • Ha ho ntse ho etswa kgwebisano.
Keletso ya Bohlokwa: Le ha molefalekgetho a fumane ho tjhaelwa monwana ha pele ho nako ha projeke ya Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D), SARS e tla nne e phethe tema ya yona ya bodisa.

SARS e tla lekola hore na ditjeo tsena tse tsekwang di ikamahanya le meedi e tjhaetsweng monwana ke komiti e neng e shebane le sena na. Ditjeo hantlentle di etsahala nakong ya tlhahiso ya lekeno le ha kgwebisano e ntse e etsahala.

Dintlha tse ding tse amanang le SARS

 • Lekgetho la Nakwana: ha ho sebetswa palo ya Lekgetho la Nakwana, ho bohlokwa hore ho se nkuwe hore Letona la Saense le Theknoloji le tla tjhaela kopo monwana, ka ha sena se na le ditlamorao tsa dikotlo.

 • Dihlahlobo: moo ho tjhaelwa monwana ho fumanweng ka mora hore hlahlobo e phethelwe, Kopo ya Tokiso (RFC)e ka etswa hore e kenyeletse ditjeo tsa Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D) tse tjhaetsweng monwana pele ke Komiti ya Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D).

Lesedi le fetang lena

Ho fumana lesedi le fetang lena le mabapi le kgothaletso ya Dipatlisiso le Ntshetsopele (R&D), boha Lefapha la Saense le Theknoloji.
 

 

Last Updated: 05/09/2016 2:34 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ