PEGO YA NGWADIŠO YA MOTŠHELO WA LETSENO LE LE GOLO E A HWETŠAGALA GA BJALE

Pego ya Ngwadišo ya Motšhelo wa Letseno le le Golo (ITREG) e a hwetšagala ga bjale go bengmešomo, bao ba tla kgonago go hwetša dinomoro tša tšhupetšo ya Motšhelo wa Letseno bakeng sa bašomi bao SARS e sa kgonago go ba ngwadiša ka tšhomišo ya bjale ya Taodišo ya Poelanyo ya dipuku tša Mongmošomo (EMP501) e rometšwego.
 
ITREG e Kgolo e diragala ka go itiriša, gabedi ka ngwaga, ka morago ga nakwana ya poelanyo ya dipuku tša mongmošomo. Moo mongmošomo a romelago tshepetšo ya ngwadišo e kgolo ya EMP501 ya nakwana goba ya ngwaga ya bašomi, bao ba sa ngwadišwago bakeng sa Motšhelo wa Letseno, e a diragatšwa.
 
Maele a Bohlokwa: ITREG e Kgolo e hloka gore polokelo ya data ya softwere ya go swana ya [email protected]™ Employer yeo e bego e dirišwa ka thomelo ya poelanyo ya dipuku tša mongmošomo e dirišwe. Moo polokelo ya data ya go fapana e dirišitšwego, bengmešomo ba ka se kgone go hwetša dinomoro tšhupetšo tša Motšhelo wa Letseno tše di ngwadišitšwego ke bašomi. Ka mokgwa wo, mokgwatšhomo (sesteme) o tla tšweletša molaetša gomme wa fa keletšo ya gore ditifikeiti tša thomelo ya poelanyo ya morago di ka se hwetšagale.

Go hwetša dinomoro tša ngwadišo ya Motšhelo wa Letseno go [email protected]™ Employer

Go hwetša dinomoro tšhupetšo tša Motšhelo wa Letseno, tlatša dikgato tše di latelago: 
 
  • Kgato ya 1: Kgonthiša gore o diriša softwere ya [email protected]™ Employer ka polokelo ya data ya gago ya go swara thomelo ya poelanyo ya bjale ge o dira poeletšo ya sammaletee (synchronisation)
  • Kgato ya 2: Thoma [email protected]™ Employer, tsenya tshedimošo ya gago ya go tsena (login) ya [email protected]™ Employer
  • Kgato ya 3: Kgetha khamphani; o tla hwetša molaetša wa tiišetšo ya gore khamphani e kgethilwego e diragatšwa ke mongmošomo
  • Kgato ya 4: Kgetha synchronise “All”, ge eba o dirile synchronised “All” peleng gape o ka kgetha go boeletša (synchronise) fela dipoelo tša ngwadišo ka go kgetha “Taxpayer Income Tax Registrations”
  • Kgato ya 5: Tsenya tshedimošo ya gago ya go tsena ya eFiling. Ge poeletšo (synchronisation) e feditše, molaetša o tla tšwelela mo fase ka go la go ja khoneng go tiišetša gore dipoelo di hweditšwe
  • Kgato ya 6: Kgetha [email protected]™ Employer Notification Centre gomme o bule lengwalo la tsebišo la ITREG leo le tšweleditšwego ka gare ga lepokisana la molaetša la khamphani ya gago.
  • Kgato ya 7: Dipoelo di tla mphsafatša direkhoto tša Mongmošomo ka go itiriša ka gare ga polokelo ya datha e hlometšwego ya khamphani. Go lebelela dipoelo tša gago tša ITREG, kgetha “View/Edit Employees”. 

Pego mabapi le dipoelo tša dingwadišo

Ge o fetša go tlatša ITREG ka [email protected]™ Employer, SARS e tla go romela ditsebišo tša dipego go [email protected]™ Employer Notification Centre, gomme ya fana ka kakaretšo ya dipoelo tša dikgopelo tša ngwadišo. Dipoelo di ka lebelelwa ka tirišo ya “View/Edit Employees” go [email protected]™ Employer moo SARS e tla fanago ka pego mabapi le bašomi bao ba sa kgonago go ngwadišwa le mabaka a go se kgone go ngwadiša bašomi ba.
 
Dipoelo tša ITREG di ka romelwa go faele ya CSV yeo e ka dirišwago go mpshafatša dikgopelo tša meputso (payroll) ka go itiriša Tirišo ye e ka fihlelelwa ka go kgetha “Import/Export Payroll File” le go kgetha boikgethelo bja “Export” . Go hwetša tshedimošo e nngwe lebelela tlhahli ya rena go [email protected]™ Employer user guide.
 
Maele a Bohlokwa E sa ntše e le maikarabelo a mongmošomo go kgonthiša gore tshedimošo e filwego go SARS key a maleba ka nako ya thomelo.
 
Go hwetša tshedimošo enngwe ka ga tshepetšo ya go ngwadiša bašomi bakeng sa Motšhelo wa Letseno letšetša SARS Contact Centre go 0800 00 (SARS) 7277 goba etela  lekala la SARS la kgauswi
Last Updated: 24/10/2016 9:57 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ