O KOLOTA SARS TJHELETE?

Ke sefe se Setjha?

 
9 Tlhakubele 2018 – Ditshebeletso tsa Lekgetho tsa Afrika Borwa (SARS) di hirile diakgente tse robedi tsa pokello ya dikoloto ho fumana tse ding tsa ditjhelete tse kolotuwang SARS tse kana ka R16.6-billion. Sepheo ka ho kgethwa ha tsona ke ho eketsa pokello ya lekgetho ka ho fumana thuso kantle mabapi le ho fumanwa hape ha dikoloto tsa kgale le tsa bokaalo bo bonnyane. Kontraka ena e qala hanghang mme e tla tswela pele ho fihlela ka la 28 Hlakola 2019.
 
Ha jwale, ke balefalekgetho le bahwebi ba fetang 2.3 million ba kolotang SARS tjhelete e ka tlasana feela ho R150-billion.
 
Diakgente tse kgethilweng ke tsena:
 • CSS Credit Solution Services (Pty) Ltd
 • ITC Business Administrators (Pty) Ltd
 • Medaco Capital Services (Pty) Ltd
 • New Integrated Credit Solutions (Pty) Ltd
 • Norman Bisset & Associates Group (Pty) Ltd
 • Revenue Consulting (Pty) Ltd
 • Transactional Capital Recoveries (Pty) Ltd
 • Van De Venter Mojapelo (Pty) Ltd.
Kahoo balefalekgetho le bahwebi bao diakhaonto tsa bona di leng morao ba ka lebella dikgokahanyo ho tswa ho diakgente tsena tse kgethilweng.
 
Ba nang le dipotso ba kgothaletswa ho ikopanya le SARS Contact Centre ho 0800 00 7277 (0800 00 SARS), kapa ba ntshe maikutlo a bona ho SARS mona.
 
Ka kopo hlokomela: Ditefo tsa mafelo a selemo
 
Letsatsi la ho qetela le mabapi le dikgutliso tsa lekgetho tse morao mmoho le ditefo ke mafelong a Tlhakubele, ka Labone la la 29 Tlhakubele 2018, pele ho Paseka. Ka lebaka la mafelo a malelele a beke, balefalekgetho ba koptjwa hore ba lefe tsena ka 12 hara mpa ya motshehare. Lefa ha bonolo inthaneteng - qoba dikotlo le tswala. Kwekwe ya morao e tloha le sepolo!
 
Tsamaisa merero ya sekoloto sa hao sa lekgetho
 
Ebe o na le dikoloto tsa lekgetho tse so kang di leshwa? Na o hloka thuso mabapi le hore o ka etsa eng kapa wa letsetsa mang?
Leqephe lena le tla o neha lesedi ho o thusa ho rarolla sekoloto sa hao sa lekgetho.
Balefalekgetho, batho ka bomong le dikgwebo. ba lokela hore ba dule ba ikobela tefo ya lekgetho ka dinako tsohle mme ba nehelane ka dikgutliso le ditefo ka nako.
Moo ebang balefalekgetho ha ba ikobele tefo ya lekgetho ka botlalo mme ba na le dikoloto tse eso leshwe, lefapha la Botsamaisi ba Dikoloto le ikemiseditse ho thusa dikgwebo le batho ba jwalo hore ba ikobele tefo ya lekgetho ka botlalo.

Ke kolota bokae?

Ho na le mekgwa e meraro ya ho fumana hore na o kolota lekgetho la bokae:
 
1. Letsetsa SARS Contact Centre:
Ho na le dinomoro tse pedi tseo o ka di letsetsang
 • 0800 00 SARS (7277) - pakeng tsa 08:00 le 17:00 Mantaha ho fihlela Labohlano.
 • +27 11 602 2093 (baletsi ba Matjhabeng) - pakeng tsa 08:00 le 16:00 ho latela dinako tsa Afrika Borwa Mantaha ho fihlela Labohlano.
Mehato eo o e latelang:
 • Letsetsa SARS Contact Centre mme o kope setlankana sa akhaonto.
 • O tla koptjwa hore o fane ka nomoro ya hao ya referense ya lekgetho.
 • Ebang o se na nomoro ya referense ya lekgetho o ka nna wa fa akgente ya SARS Contact Centre nomoro ya ID ya hao kapa nomoro ya boingodiso ya kgwebo.
 • Ka kopo hlokomela hore Akgente ena ya SARS Contact Centre e tla latela motjha wa ho netefatsa hore e feela e le wena.
2. Etela lekala la hao le haufi la SARS mme o kope setlankana sa akhaonto.
 
3. Kena ho eFiling mme o kope setlankana sa akhaonto.

Ke lefa jwang?

Ho na le mefuta e latelang ya tefo (ho qala ka la 1 Mmesa 2016):
 • eFiling
 • Ditefo tsa elektronike (EFT)
 • Ditefo bankeng: Ditefo tsohle di ka etswa dibankeng dife kapa dife tsa ABSA, Albaraka Bank Limited, Bank of Athens, Capitec, FNB, Habib Bank Zurich (HBZ), HSBC, Nedbank, Mercantile kapa Standard Bank.
 • Ha ho ditefo tse lokelang ho etswa makaleng a SARS. Ditjheke tse rometsweng ka poso / tse tlisitsweng ho SARS di tla kgutlisetswa ho tlelaente.
Hlokomela: Ka kopo hlokomela hore diphetoho tsena ha di kenyeletse tsa Bolaodi ba Meedi (Customs).
Ho fumana dintlha tse fetang mona le lesedi la ka moo o ka sebedisang mofuta ka mong wa ditefo tse ka hodimo, ka kopo tobetsa mona

Ho etsahalang ebang ke sa kgone ho lefa bokaalo ka botlalo hona jwale?

Ho qoba dikotlo le tswala, bohlale ke ho faela dikgutliso le ho etsa ditefo e sa le ka nako.
Ebang ha jwale o sa kgone ho lefa sekoloto sa hao sa lekgetho, ikopanye le SARS ka potlako.
Ka dinako tse ding re ka nna ra ba le tumellano le wena mabapi le sekoloto sa hao sa lekgetho hore o se lefe hamoraonyana kapa o se lefe ka mekitlane.
 
Ka kopo hlokomela tse latelang:
 • SARS e na le boikgethelo ba ho hana kopo.
 • Ho tla ba le tswala hodima sekoloto sefe kapa sefe se so kang se leshwa.
 • Ebang o sa ikamahanye le boemo ba tlhophiso ya tefo, tumellano ena ya tefo e tla fediswa mme ho tla qalwa ka mehato e tlwaelehileng ya pokello.
Ka dinako tse ding ho ka nna ha ba le dipuisano tsa ho jarelana mefokolo mabapi le sekoloto sa hao sa lekgetho se morao. O tla lokela hore o buisane le SARS mabapi le boemo ba hao ba ditjhelete ka tsela e nang le ponaletso.
 
Ebang o batla ditlhophiso tsa tefo, ka kopo ikopanye le rona mme re tla o thusa le ho o neha lesedi lohle la ditokomane tse amehang.
 
Ho fumana lesedi le fetang lena le mabapi le ka moo o ka ikopanyang le rona ka teng ka kopo tobetsa mona.
 

Ebe nka etsa ditlhophiso tsa tefo jwang?

Ebe o na le dikoloto tse morao tsa lekgetho mme ha o kgone ho lefa bokaalo boo ka nako e le nngwe?
 
SARS e kgona ho fanyeha kapa ho etsa tefo ya dikotwana bakeng sa sekoloto se morao sa lekgetho. O ka nna wa ikopela ho kena tumellanong ya tefo ka dikotwana le SARS. Sena se o dumella ho lefa sekoloto sa hao se morao sa lekgetho hang feela kapa ka dikotwana ka mora nako e itseng ho fihlela o lefile sekoloto sa hao kaofela mmoho le tswala e amehang. Le ha ho le jwalo, tumellano ena e itshetlehile hodima tseo ho lokelang ho ikamahanngwa le tsona.
 
Tlhophiso ya tefo e ka koptjwa ka mokgwa ona:
Motjha wa ditlhophiso tsa tefo
 
SARS e ka ba le tumellano ya tefo ha feela e le hore:
 • Molefalekgetho ha a na thepa kapa tjhelete mme boemo bona bo bonahala eka bo ka lokiswa ka nako e tlang;
 • Molefalekgetho o lebelletse lekeno kapa dikamohelo tse ding tse ka sebedisetswang sekoloto sena;
 • Kgonahalo ya ho fumana sekoloto sena hanghang e a fokola kapa ha e etse kelello ho tsa ikonomi empa sena se ka nna sa ntlafala kamoso;
 • Ketsahalo ya ho bokella sekoloto e ka ba le ditlamorao tse mpe boemong bo itseng mme ho fanyehwa kapa tumellano ya tefo ka dikotwana ha e na kgonahalo ya ho beha pokello ya lekgetho ka mosing;
 • Molefalekgetho o fana ka tiisetso ebang e ka batleha;
 • Dikgutliso le/kapa tsepamiso ya dibuka tsohle tsa ditjhelete tse morao di nyehetswe.
Keletso ya 1: Tlhophiso ya tefo e tlameha ho akaretsa sekoloto kaofela ha sona mme SARS e ka nna ya shebana le kopo ya tlhophiso ya tefo ha ho se ikobele hona ho se ho lokisitswe (ke hore ha dikgutliso le/kapa tsepamiso ya dibuka tsa ditjhelete tsohle di nyehetswe).
 
Keletso ya 2: Ebang molefalekgetho a kile a se lefe ho latela tlhophiso ya tefo ya pejana, ho tlameha hore ho fanwe ka mabaka a utlwahalang pele kopo e nngwe e ka etswa.

Ebang ke sa dumellane le sekoloto?

Ebang o sa dumellane le sekoloto sa lekgetho la hao, o ka kenya kganyetsano.
Ho kenya kganyetsano, ka kopo leba ho dikganyetsano le boipiletso.
Le ha e le hore o ntse o hanyetsana le sekoloto sa lekgetho, o ntse o le boitlamong ba ho lefa sekoloto seo ha ho ntse ho sebetsanwa le kganyetsano eo.
 
Kopo ya phanyeho ya tefo e ka koptjwa ha ho ntse ho sebetsanwa le kganyetsano. 
Ho tla ba le tswala hodima sekoloto sefe kapa sefe se so kang se leshwa.
Letsetsa Contact Centre kapa o etele lekala la hao le haufi ho fumana thuso.
 
Ho fumana lesedi le fetang lena le mabapi le ka moo o ka ikopanyang le rona ka teng ka kopo tobetsa mona.

Ebang ke sa lefe makgetho a ka?

Ke tlolo ya molao ho se nehelane ka kgutliso ya hao ya lekgetho ha nako e fihla mme e ka ba tlolo ya molao ha o sa lefe.
 
Ebang o sa lefe makgetho a hao ho ka ba le mekgwa e mmalwa ya pokello ya sekoloto eo re ka e sebedisang:
 • Re ka bokella sekoloto sena ho motho e mong ya o tshwaretseng tjhelete, ke hore; ho kgethwa ha Mokga wa Boraro e leng mongamosebetsi wa hao, banka kapa khastamara.  Ho fumana lesedi le fetang lena leba ho Ho kgethwa ha Mokga wa Boraro
 • Re ka ntsha kahlolo mme re etse hore lebitso la hao le be dibukeng tsa ba sa lefeng dikoloto tsa bona.
 • Re ka hapa le ho rekisa thepa ya hao.
 • Re ka fumana taelo ya lekgotla e re dumellang ho hapa thepa ya hao.
 • Ebang o na le thepa mose, re ka fumana taelo ya lekgotla e qobellang hore thepa e kgutlisetswe Afrika Borwa mme ka yona nako eo, tokelo ya hao ya ho hweba kapa ho eta e ka nonyetseha.
 • Ho ka rekiswa kapa ha hapuwa lefa la hao
Ebang o na le bothata re o kgothaletsa hore o ikopanye le rona ho qoba mehato ena kaofela ya pokello.
 
Ho fumana lesedi le fetang lena le mabapi le ka moo o ka ikopanyang le rona ka teng ka kopo tobetsa mona.
 
Last Updated: 16/04/2018 4:56 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ