​NA O KOLOTA SARS TŠHELETE?

Na ke eng se sempsha?

9 Matšhe 2018 - SARS e thwetše diagente tše seswai tša ka ntle tša go kolela dikoloto go hwetša ditefelo tšadikoloto tšeo di kolotwago SARS tša R16.6 billion. Nepo ya go thwala ke go kaonafatša go koleka ga letseno ka go diriša diagente go hwetša dikoloto tša kgale le tše nnyane. Kontraka e thomile go phethagatšwa ka bjako go fihla ka 28 Feberware 2019.
 
Ga bjale, balefela motšhelo ba go feta 2.3 million le borakgwebo ba kolota SARS palo ya ka fase ga R150-billion.
 
Diagente tše di thwetšwego ke:
 • CSS Credit Solution Services (Pty) Ltd
 • ITC Business Administrators (Pty) Ltd
 • Medaco Capital Services (Pty) Ltd
 • New Integrated Credit Solutions (Pty) Ltd
 • Norman Bisset & Associates Group (Pty) Ltd
 • Revenue Consulting (Pty) Ltd
 • Transactional Capital Recoveries (Pty) Ltd
 • Van De Venter Mojapelo (Pty) Ltd.
Balefela motšhelo le borakgwebo ba diakhaonte tše di šaletšego morago ba ka letela poledišano go tšwa go diagente tše di thwetšwego.
 
Bao ba nago le dipotšišo ba hlohleletšwa go ikgokaganya le SARS Contact Centre go 0800 00 7277 (0800 00 SARS) goba ba ka romela poelomorago go SARS mo.

Ka kgopelo lemoga: Ditefelo tša mafelo a ngwaga  

Letšatši la mafelelo la dipušetšo tša motšhelo tša go šalela morago le ditefelo tše di swanetšego mafelelong a Matšhe, ke  Labone  29 Matšhe 2018, pele ga Paseka. Ka lebaka la mafelelo a beke a matelele, balefela motšhelo ba kgopelwa go lefela pele ga  12-mosegare. Lefela gabonolo ka inthanete, ka nako – efoga dikotlo le ditswala. Tiego e tswala tahlego!

Laola sekoloto sa gago sa motšhelo

Na o na le sekoloto sa motšhelo se se šaletšego morago? Na o hloka thušo ka go phetha gore o ka dira eng goba o ka letšetša mang?
 
Letlakala le le tla go fa tshedimošo ya go rarolla sekoloto sa gago sa motšhelo.
 
Balefela motšhelo, bobedi batho ka noši le borakgwebo, ba tlamega go obamela tefelo ya motšhelo ka nako ka botlalo ge ba dira dipušetšo tša motšhelo le ditefelo Mo mabakeng ao balefela motšhelo ba sa obamelego gomme ba nago le molato wa sekoloto sa motšhelo kgoro ya Taolo ya Dikoloto e ikemišeditše go fana ka thušo go borakgwebo le batho ka noši bao ba nyakago go obamela tefelo ya motšhelo ka botlalo.

Na ke kolota bokae ?

Go na le mekgwa ye meraro ya go hwetša gore o kolota bokae ya motšhelo:
1. Letšetša SARS Contact Centre:

 

Go na le dinomoro tše pedi tše o ka di letšetšago

 • 0800 00 SARS (7277) – magareng ga 08:00 le 17:00 Mošupologo go fihla ka Labohlano.
 • +27 11 602 2093 (Baletši ba dinaga tša ka ntle) – magareng ga 08:00 16:00 ka nako ya gae ya Afrika Borwa Mošupologo go fihla Labohlano.
Dikgato tše di swanetšego go latelwa:
 • Letšetša SARS Contact Centre gomme o kgopele setatamente sa akhaonte.
 • O tla kgopelwa go fana ka nomoro ya tšhupetšo ya motšhelo.
 • Ge eba ga o na nomoro ya tšhupetšo ya motšhelo o ka fa Agente ya SARS Contact Centre nomoro ya gago ya ID goba nomoro ya ngwadišo ya kgwebo ya gago.
 • Ka kgopelo lemoga gore Agente ya SARS Contact Centre e tla latela mokgwatshepetšo wa tiišetšo.
2. Etela ofisi ya lekala la SARS ya kgauswi gomme o kgopele setatamente sa akhaonte.
 
3. Tsena go eFiling gomme o kgopele setatamente sa akhaonte. 

Na nka dira tefelo bjang?

Mekgwa e latelago ya tefelo e a hwetšagala (go tloga ka 1 Aprele 2016):
 • eFiling
 • Thomelo ya Tšhelete ka Elektroniki (EFT)
 • Ditefelo ka pankeng: Ditefelo ka moka di ka dirwa ka pankeng enngwe le enngwe ya ABSA, Albaraka Bank Limited, Bank of Athens, Capitec, FNB, Habib Bank Zurich (HBZ), HSBC, Nedbank, Mercantile goba go lekala la Standard Bank.
 • Ga go ditefelo tše di swanetšego go dirwa go lekala la SARS. Ditšheke tše di positšwego / di rometšwego go SARS di tlo bušetšwa go moreki.
Lemoga: Ka kgopelo lemoga gore diphetogo tše ga di akaretše Taolo ya Motšhelo Mellwaneng /Khastom.
Go hwetša dintlha tše dingwe le tshedimošo ya ka fao o ka dirišago mokgwa o mongwe le o mongwe wa go lefela wa ka godimo kgotla mo.

Ge eba nka se kgone go lefela tšhelete ka moka gona bjale?

Go efokga dikotlo le ditswala go kaone gore o faele pušetšo gomme o dire ditefelo ka nako.
Ge eba ga o kgone go lefela sekoloto sa gago sa motšhelo gona bjale, ka kgopelo ikgokaganye le SARS ntle le go diega.
Mabakeng a mangwe re ka dira tumelelano le wena ya go fega sekoloto sa gago sa motšhelo gomme wa se lefela ka morago goba wa lefela ka mokitlana.
 
Ka kgopelo lemoga tše di latelago:
 • SARS e na le kgetho ya go gana kgopelo ya gago.
 • Tswala e tla oketšega go sekoloto se sa lefelwago.
 • Ge o sa obamele maemo a peakanyo ya tefelo tumelelano ya phego e tla fedišwa gomme tshepetšo ya koleka yeo e tlwaelegilego e tla thoma.  
Mo mabakeng a mangwe tšhitelo e ka kgopelwa go sekoloto sa gago sa motšhelo. O swanetše go hlalosa maemo a gago a tša ditšhelete ka go lokologa le SARS.
 
Ge eba o nyaka go dira peakanyo ya go lefela ka kgopelo ikgokaganye le rena gomme re tla go thuša gomme ra go fa ditokumente tša maleba ka moka.
 
Go hwetša tshedimošo enngwe ya go ikgokaganya le rena ka kgopelo kgotla mo.

Na nka dira bjang peakanyo ya go lefela sekoloto?

Na o na le sekoloto sa motšhelo sa go šalela gape ga o kgone go se lefela ka moka ka tefelo e tee?
 
SARS e fana ka sebaka sa phego ya sekoloto, goba peakanyo ya go lefela ka mokitlana bakeng sa sekoloto sa motšhelo. O ka kgopela le go tsenya peakanyo ya tefelo ya mokitlana le SARS. Se se go dumelela go lefela sekoloto sa gago sa go šalela morago ka tefelo e tee goba ka mokitlana ka nako e telele go fihlela o lefela sekoloto sa gago ka moka go akaretša le ditswala tše di dirišitšwego. Tumelelo ye le ge go le bjalo e tla ya le kheraetheria ya go amega.
 
Peakanyo ya tefelo e ka kgopelwa ka:

Kheraetheria ya peakanyo ya ditefelo

SARS e ka dumelelana le peakanyo ya gago ya tefelo ge fela:
 • Molefela motšhelo a imelwa ka lebaka la go hloka dithoto goba likhwiditi yeo e tla lokišwago ka moso;
 • Molefela motšhelo o letetše letseno goba dikamogelo tše dingwe tšeo di ka dirišwago go kgotsofaša sekoloto sa motšhelo;
 • Kgonagalo ya go koleka ka bjako e fase gape ga e kgonege ka mabaka a ekonomi eupša go na le kgonagalo ya kaonafalo ka moso; 
 • Tiragalo ya go kolela e ka galefa mo mabakeng a itšeng gape tumelelano goba peakanyo ya mokitlana e ka se tshwenye go koleka ga motšhelo;
 • Molefela motšhelo o fana ka tšhireletšo ka ge go hlokega; 
 • Dipušetšo ka moka tše di šaletšego morago le / goba dipoelanyo tša dipuku di rometšwe.
Maele a 1: Peakanyo ya tefelo e swanetše go akaretša sekoloto ka moka gomme SARS e ka dumelela peakanyo ya tefelo ge go se obamele go lekotšwe (k.g. dipušetšo ka moka le / goba dipoelanyo di rometšwe).
 
Maele a 2: Ge eba molefela motšhelo o tshedišitše tefelo go peakanyo ya tefelo e fetilego, mabaka a maleba a go tshediša tefelo a swanetše go hlaloswa pele ga kgopelo enngwe ya phego e ka dirwa.

Ge eba ga ke dumelelane le sekoloto?

Ge eba ga o dumelelane le sekoloto sa gago sa motšhelo, o ka dira boipiletšo bja kganetšano.
Go dira boipiletšo bja kganetšano ka kgopelo e ya go dikganetšano le boipiletšo.
Le ge o ganetšana le sekoloto sa gago sa motšhelo o sa na le maikarabelo a go lefela sekoloto mola boipiletšo bja gago bo sa lebelelwa.
 
Kgopelo ya go fega tefelo e ka dirwa mola kganetšano e sa ntše e lebelelwa. 
Tswala e tlo oketšega go sekoloto sa go se lefelwe.
Letšetša senthara ya kgokaganyo goba etela lekala la kgauswi le wena go hwetša thušo.
 
Go hwetša tshedimošo ya go ikgokaganya le rena ka kgopelo kgotla mo.

Go tla diragala eng ge nka sa lefele metšhelo ya ka?

Ke molato wa go otlwa go se romele pušetšo ya motšhelo ge nako e fihlile, gomme e ka ba molato wa go otlwa ge o sa lefele
Ge o sa lefele motšhelo wa gago re na le mekgwa e mmalwa ya go koleka sekoloto:
 • Re kolela sekoloto go tšwa go motho yo a swerego tšhelete ya gago Dithwalo tša Leloko la Boraro k.g. mongmošomo, panka goba moreki. Go hwetša tshedimošo tsena go Dithwalo tša Maloko a Boraro
 • Re phatlalatša kahlolo ya molato gomme leina la gago la ngwalwa dipukung tše ntsho.
 • Re tlhomela le go rekiša dithoto tša gago.
 • Re hwetša taelo ya pabalelo ya dithoto tša gago.
 • Ge eba o na le dithoto moše wa mawatle, taelo e ka hwetšwa gore dithoto di bušetšwe morago mo Afrika Borwa gomme ka nakwana ditokelo tša gago tša go gweba goba go sepela maeto di tla ganetšwa.
 • Re likhwideita goba go Fediša Bohwa bja gago
Ge eba o itemogela mathata re go hlohleletša gore o ikgokaganye le rena go efokga dikgato tše tša go koleka.
 
Go hwetša tshedimošo ka fao o ka ikgokaganyago le rena ka kgopelo kgotla mo.
Last Updated: 16/04/2018 4:55 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ