MOKGWATSHEBETSO WA LESEDI LA TLELAENTE (OO PELE O NENG E TSEJWA E LE NGODISO E LE NNGWE)

Ke sefe se setjha?

20 Phuptjane 2016 – Ho kopanngwa hanghang ha diprofaele tsa lekgetho
Ho tloha ka la 20 Phuptjane 2016, SARS e tla be e qala ho nyalanya le ho kopanya lekgetho la hao, direkoto tsa taolo ya meedi le ya tse kenang le tse tswang ho ba profaele e le nngwe e momahaneng e itshetlehileng hodima dintlha tsa hao tse ngodisitsweng tsa lekgetho la jwale le direkoto tsa taolo ya meedi le ya tse kenang le tse tswang, bala tse ngata mona.

Mokgwatshebetso wa Lesedi la Tlelaente ke eng?

Mokgwatshebetso wa Lesedil la Tlelaente wa SARS o qadile ho sebetsa ka 2014 mme o dumella balefalekgetho le baemedi ba ngodisitsweng ho ingodisa, ho boloka le ho boha boingodiso bohle ba lekgetho le ba bolaodi ba thepa meeding bo amanang le bona profaeleng e momahaneng ya lekgetho. Ho tswa ntlhakemong ya molefalekgetho, ebang o so ka o ngodisetswa makgetho afe kapa afe o tla hloka ho etela lekala la SARS hang feela ho netefatsa boitsebiso ba hao, aterese le dintlha tsa banka. Boingodiso bo bong bohle ba tlatsetso ba lekgetho bo ka etswa ho eFiling ntle le ho etela lekala hape. 

Ke sefe se tla ba karolo ya Mokgwatshebetso wa Lesedi la Tlelaente?

Mokgwatshebetso wa Lesedi la Tlelaente o dumella ngodiso le poloko ya makgetho a latelang a Lekgetho le lekgetho la Bolaodi ba Thepa Meeding
 • Lekgetho la Lekeno la Kgwebo (CIT), Ditherasete (TR)
 • Lekgetho la Lekeno (ho kenyeleditswe le Lekgetho la Nakwana)
 • Makgetho a basebetsi - Lekgetho la Lefa ha o ntse o fumana moputso (PAYE), Levi ya Ntshetsopele ya Boitsebelo (SDL) le Letlole la Inshorense ya ho se sebetse (UIF)
 • Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng (VAT le Disele)
 • Bolaodi ba Thepa Meeding

Melemo ya Mokgwatshebetso wa Lesedi la Tlelaente ke efe?

Balefi ba lekgetho / baemedi ba ngodisitsweng jwale ba tla kgona ho:
 • Boha mefuta yohle ya makgetho ao ba ingodiseditseng yona nqeng e le nngwe.
 • Tsamaisa lesedi lohle la bona nqeng e le nngwe ka eFiling kapa lekaleng sa SARS.
 • Ingodisetsa makgetho a tlatsetso (CIT, PAYE, VAT ntle le la Bolaodi ba Thepa Meeding) ho eFiling ha feela e le hore o se o ingodiseditse bonnyane lekgetho le le leng ho eFiling.
 • Lekgetlo la pele, balefi ba lekgetho kapa ditheo tsa molao, tse kang Dikhampani le Ditherasete, di tla hokahanngwa le baemedi ba tsona ba nogdisitsweng mokgwatshebetsong wa SARS. Ho fumana lesedi le fetang mona tobetsa mona.

O sebetsa jwang?

 • Balefi ba lekgetho ba qalang:
Keletso ya Bohlokwa: Netefatsa hore ha wa ngodiswa ka hore pele o letsetse le ho lekola tsena le SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277). 
  
Ebang o ngodisa jwalo ka molefalekgetho e motjha, o lokela ho:
 
Ka kopo hlokomela hore foromo ya boingodiso ya batho ka bomong ya 'IT77' e ne e fediswe mme tsela feela ya ho ingodisa ke ho etela lekala la SARS moo basebetsi ba mosa ba tlang ho o ngodisa mokgwatshebetsong wa rona.
 
Hlokomela: Dikhampani tse ngodisitsweng ho CIPC ha di hloke ho etsa ngodiso e nngwe hape ya Lekgetho la Lekeno la SARS hobane khampani ya hao e tla ngodiswa ka yona nako eo ka tsela e tobileng ya CIPC.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ho tlatswa ha foromo e amehang ya kopo ha e sa le setlamo empa sena se ka thusa akgente ya lekala ho fumana dintlha tsa hao tse ngodisitsweng ka nako ya ketelo ya hao. Netefatsa hore o tla ka tsohle tse amehang tse hlokehang (ditokomane tsa tshehetso).
 
O tla ngodiswa mme profaele ya hao e tla etswa ka yona nako eo, ha feela ho se na lesedi le leng le sa netefatswang.
Hang ha o se o ngodisitswe o tla fumana tsebiso ka imeile kapa ka poso e tiisang mofuta wa lekgetho leo o ingodiseditseng lona.
 
Boingodiso ba VAT bo itshetlehile hodima pusiano.
 • Balefi ba lekgetho ba ntseng ba le teng:
Ebang o molefalekgetho ya ntseng a le teng, o ka:

Nka ngodisa kapa ka fetola dintlha tsa ka kae?

Ho itshetlehile hodima hore o batla ho etsa eng, ho na le dittsela tsena tse latelang:


Dikeletso tsa Bohlokwa:

 Hlokomela tsena tse mmalwa:
 • SARS ha e sa tla amohela boingodiso kapa ho ntjhafatswa ha dintlha ka poso, lebokoseng la SARS, ka fekse kapa ka imeile.
 • Beng ba mesebetsi ba ka ngodisa basebetsi ka ho sebedisa motjha wa Boingodiso ba Lekgetho la Lekeno (ITREG). Basebetsi ba ka ngodiswa ka eFiling, ka tshebediso ya [email protected]™ Employer kapa lekaleng la SARS. Ho fumana lesedi le fetang lena, boha tataiso ya Boingodiso ba basebetsi bakeng sa Lekgetho la Lekeno.

Ke mang ya ka etsang eng?

Ho itshetlehile hodima tema eo o e kgathang kapa thomo ya hao, o tla kgona ho etsa ditransekshene tsena tse latelang:
 

Ka kopo hlokomela: Setsebi sa Lekgetho se sa ngodiswang se tla dumellwa feela ho etsa mesebetsi e itseng.

Hlokomela hape dintho tsena tse mmalwa: 

 • Dithomo tsa hang feela – e sebetsa jwang? Mabakeng a ikgethang, mohlala: ditlelaenteng tse sa kgoneng ho iketsetsa, ho ka nna ha kgethwa motho ho emela molefalekgetho eo hang feela. Motho eo ya kgethilweng o tlameha ho ba le matla a moemedi wa molao ho kopa tshebeletso nako le nako ha a etela lekala.

Keletso ya Bohlokwa: Motho enwa ya tla kgethwa ho ba moemedi wa molefalekgetho, o tlameha hore a be a ngodisitswe jwalo ka setheo le SARS mme e seng hakaalo bakeng sa mofuta wa lekgetho.

Mokopi ya nang le thomo o dumelletswe feela ho etsa diphetoho tsa dintlha tsa banka tlasa mabaka a ikgethang.
 
Mabaka a ikgethang moo SARS e tlang ho dumella kopo e jwalo ya ho fetolwa ha dintlha tsa banka e lokela ho etswa ke motho eo e seng motshwari wa banka mme a na le matla a moemedi wa molao kapa bopaki bo bong (bo kang lengolo la bolaodi) ke ana:
   • Lefa lefe kapa lefe;
   • Moo molefalekgetho a sa kgoneng ho ka iketsetsa letho / a kulela lefu;
   • Moo molefalekgetho e seng moahi ( mofalli, wa naha e nngwe, moditjhaba kapa moahi wa Afrika Borwa ya leng kantle ho Rephablike nakwana);
   • Moo molefalekgetho a leng tjhankaneng;
   • Moo motshepuwa ya kgethilweng wa therasete a kgethilweng ho emela motho le/kapa theraste e tjhonneng;
   • Moo molefalekgetho e leng ngwana e monnyane;
   • Akhaonto ya Karolelano (Akhaonto ya Molekane);
   •  Lekeno le ka tlase ho moedi wa lekgetho/le sa kgoneheng; le
   • Moo sebaka seo molefalekgetho a leng ho sona le moo lekala le leng teng se fetang 200km. Ho lekola bohole ba hao mabapi le lekala le haufi le wena tobetsa mona.
  • Bakeng sa dingodiso tse tlwaelehileng tsa lekgetho tsa mantlha, ditsebi tsa lekgetho di ka kgona ho di etsa ebang di tsamaya le molefalekgetho.
  • Mabapi le dintlafatso tsa morao tjena tsa ditsebi tse ngodisitsweng tsa lekgetho mmoho le tsa baemedi ba ngodisitsweng ho eFiling, bala tse ngata mona.
  • Ho fumana lesedi le leng le mabapi le dinomoro tse ntjha tsa ditsebi tsa lekgetho, bala ka tse ngata mona.
  • Ditsebi tsa Lekgetho tse ngodisitsweng di tla nne di hloke ho hlahisa tokomane e fanang ka matla a moemedi wa molao nakong e nngwe le e nngwe ha di etela lekala mme profaele ya bona ya jwale ya eFiling e ka se fetohe.
  • Ebe Setsebi sa hao sa Lekgetho se Ngodisitswe? Ka kopo hopola hore Ditsebi tsohle tsa Lekgetho di lokela hore di be di ingodisitse le mokga wa taolo o ananetsweng (RCB) mmoho le SARS. Fumantsha hore Setsebi sa hao sa Lekgetho se ngodisitswe kapa tjhe.
  • Ha Setsebi sa Lekgetho se letsetsa SARS Contact Centre, kgokanyo pakeng tsa Setsebi le ditlelaente tsa sona e tlameha hore e be e se e le teng ho eFiling ho seng jwalo Contact Centre e ke ke ya kgona ho thusa, ipalle tse ngata mona.

O hloka thuso?

Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 7277 kapa o etele lekala la hao le haufi la SARS. Etsa bonnete ba hore o tla ka tsohle tse amehang.
Last Updated: 05/12/2017 9:16 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ