​INGODISETSE EFILING

Ka moo o ka ingodisang ka teng

Jwalo ka molefalekgetho ya ngodisitsweng o ka ingodisetsa ho sebedisa tshebeletso ya eFiling e o dumellang ho faela kgutliso, kopo ya setifikeiti se pakahatsang tefo ya lekgetho mmoho le ditshebeletso tse ding tse ngata.
 
Ho ingodisetsa ho ba eFiler etela websaete ya SARS ya eFiling www.sarsefiling.co.za mme o tobetse konopo ena e reng REGISTER. O tla tataiswa motjheng wa mehato e tshelela, e tlang ho o nka metsotso e mehlano ho isa ho e leshome ho o phethela.
 
O ka ingodisa jwalo ka molefalekgetho o le nnotshi, setsebi sa lekgetho kapa mokgatlo. Hang ha o se o ingodiseditse ho ba eFiler o tla hlahella jwalo ka ya faelang ka mokgwa wa elektronike ho SARS.
 
Hopola ho netefatsa hore o feksa khopi ya ID ya hao le kgutsufatso e saenilweng ya foromo ya boingodiso ba hao ho (011) 602 5312 ho phethela boingodiso ba hao ba eFiling.
 
Dikgutliso tse tlatswang le tse romelwang di ba teng profaeleng ya hao ya eFiling. O ka ngodisa basebedisi ba bang ba tlatsetso le mekgatlo e meng ka hara SARS eFiling.
 
 
Last Updated: 13/07/2016 10:01 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ