​KOPANYO YA METŠHELO YA GAGO KA MOKA KA FASE GA PROFAELE E TEE

Ke eng se se mpsha?

12 Oktoboro 2015 –Go tloga ka 12 Oktoboro 2015 SARS e thomile diphetogo tša mokgwatšhomo woo ga bjale o šomago ga botse go tšweletša boingwadišo bja Setlamo sa Kgoboketšo ya Dipeeletšo (CIS) le dingwadišo tša Boithaopo bja Motšhelo wa Boleng bja go Oketšwa (VAT) bjo bo dirilego sebaka sa ngwadišo ya barekiši bao ba sa kago ba dira poelo ya go feta R50 000 ka ngwaga yeo e sa lefelelwego motšhelo. Ge eba o rata go kopanya direkhoto tša gago go profaele e tee go Mohuta wa Ditheo tša gago, ka kgopelo lebelela Tlhahli ya dikgato tša tšhomišo ya go kopanya ditheo go eFiling (Step by step guide on entity merge function on eFiling).

Na ke eng?

Go tloga ka 1 Nofemere  2014, tšhomišo e mpsha ya kopanyo e hwetšagala go eFiling. Tšhomišo ye e tla thuša balefela motšhelo ka noši, Baemedi bao ba Ngwadišitšwego ba ditheo le Bašoma ka Motšhelo go kopanya mehuta ka moka ya metšhelo ga bonolo mohlala, Motšhelo wa Letseno le Motšhelo wa Bašomi gape le Motšhelo wa Ditšwantle le Motšhelo wa dithoto go profaele e tee go moreki o tee/setheo.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Moemedi a ka šoma legatong la molefela motšhelo mabakeng ao a kgethegilego, mohlala, motswadi legatong la ngwana o mo nnyane goba moabalefa legatong la bohwa.
Kopanyo ya motšhelo ka fase ga profaele e tee e swanetše go dirwa ga tee. Dingwadišo tše mpsha di tla nyalantšhwa le profaele e tee ya moreki/setheo. 
Kaonafatšo ya tshedimošo yeo e ngwadišitšwego e swanetše go dirwa go Foromo ya Tiišetšo RAV01 le Fetošo ya Ngwadišo (Registration Amendments and Verification Form RAV01).

Na kopanyo e diragatšwa bjang?

Maele a bohlokwa kudu: Kopanyo e ka se direge go @syFile™.
 
O swanetše go kgonthišiša gore kopanyo e diragatšwa pele, pele ka thoma go diriša kopanyo ya maleba.
 
Baemedi bao ba Ngwadišitšwego le Bašoma ka Motšhelo ba swanetše go diragatša tšhomišo ya go kopanya ya eFiling bakeng sa profaele ya moreki/setheo se sengwe le se sengwe. Tiragatšo ya balefela motšhelo ka noši ba e tla diragatšwa ka go itiriša.
 
Tiragatšo e swanetše go dirwa:
 • le ge eba o diragaditšwe go eFiling peleng.
 • šoma ka moreki o tee ka o tee, gomme se se tla go dumelela go kopanya mehuta ka moka ya metšhelo le go kaonafatša tshedimošo yeo e ngwadišitšwego.

Tiragatšo ya Baemedi ba Ngwadišitšwego

Kgato ya 1: Diragatša kopanyo go eFiling
 
Leba profaeleng ya Mokgatlo gomme o kgotle ‘Activate Registered Representative’ ka fase ga ‘SARS Registered Details’:
 
 
 

Taodišo ya Boemedi e tla bonagala. Bala se ka šedi.
 
Kgato ya 2: Kgetha 'I agree' gomme o kgotle 'Continue'
 

 
 
Kgato ya 3: Tlatša nomoro ya gago ya tšhupetšo ya motšhelo ka fase ga eFiling 'User Details' gomme o kgotle 'Activate Registered Representative'.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Morago ga ge tiragatšo e dumeletšwe, ditokelo di ka fiwa go badiriši ba bangwe go romela dingwadišo tše dingwe, eupša ke fela Baemedi bao ba Ngwdišitšwego ba ka kgonago go kopanya tirišo. 
 

Tiragatšo ya Balefela Motšhelo

O tla fiwa tumelelo ya tirišo ya go kopanya ka go itiriša, ge eba o kile wa diragatša ka bowena peleng bjalo ka Mošoma ka Motšhelo yo a Ngwadišitšwego profaeleng ya moreki/setheo.
 
Kgato ya 1: Leba go 'Services', kgotla go 'My TP Configuration' gape go 'Practitioner Activation'
 
 
 
'Tax Practitioner Declaration' e tla bontšhwa. Bala se ka šedi.
 
Kgato ya 2: Kgetha ‘I agree’ gomme o kgotle ‘Continue’
 
 
 
 
Maele a bohlokwa kudu: Ge tiragatšo e dumeletšwe,  ditokelo di ka neelwa go badiriši ba bangwe go diriša tšhomišo ya kopanyo. 

Go feleletša tshepetšo ya tiragatšo

Gore Baemedi bao ba Ngwadišitšwego ba tlatše tiragatšo, o swanetše go romela ditokumente tše di latelago tša thekgo (ditlabelo tša maleba) go ya ka mohuta wa setheo.  
 
 
Mohuta wa Setheo Bokgoni​ Ba kgethilwe Ke​

​Ditokumente tša Thekgo

(ditlabelo tša maleba) tša kgetho

​Motho ka noši ​Moemedi ​N/A ​Tokumente ya Boitsebišo (mohlala, ID, Phasepoto)

Khamphani

Mohlankedi wa Setšhaba

Boto ya Balaodi
 • ​Kgetho ya Moemedi
 • Tsebišo ya go enetša (incorporation)

Therasete

Babolokedi ba ba golo

 

​Boto ya Bolokedi

 • ​Lengwalo la bolaodi
 • Lengwalo la tšhupamonglefelo (deeds) la therasete

​Mmušo

Setheo sa

Setšhaba

Setheo sa Mmušo

​Mohlankedi wa Tšhupatlotlo Mohlankedi ​Kuranta ya Mmušo a Kgetho ya Moemedi​
​Mokgatlo wa Dipolotiki ​Ramatlotlo ​Kgetho ya Moemedi
​Sehlopha ​Ramatlotlo ​Komiti ​Kgetho ya Moemedi
Mokgatlo wo o sego wa poelo
Mokgatlo wa  tša Bobotlana
​Mohlankedi wa Tšhupatlotlo ​Kgetho ya Moemedi
​Balekane
Lekgotla la Batho
​Mohlankedi wa Tšhupatlotlo ​Balekane ​Kgetho ya Moemedi
Tumelelano ya Bolekane
 
 
Maele a bohlokwa kudu: Go ka tšea matšatši a 21 a kgwebo gore ditokumente di ka tiišetšwa le go lekolwa gabotse.
 
Tiragatšo eka dumelelwa goba ya ganetšwa.
 
Maele a mangwe a bohlokwa kudu: Moo kgopelo ya go diragatša e ganeditšwego, o tla swanela ke go etela lekala la SARS go tiišetšwa bjalo ka Moemedi yo a Ngwadišitšwego.
 
Ge tiragatšo e šetše e dumeletšwe:
 • O tla rekhotiwa ka go itiriša bjalo ka Moemedi yo a Ngwadišitšwego go mokgwatšhomo wa SARS bakeng sa moreki/setheo.
 • Phihlelelo ya pejana yeo e bego e diragaditšwe ya Ngwadišo ya Moemedi e tla fedišwa. Tsebišo e tla romelwa profaeleng ya bona ya eFiling goba ya romelwa ka emeile.  

Na kopanyo ya metšhelo e dirwa bjang?

Ge kopanyo e diragaditšwe, kgetha ‘Merge Entities’ ka fase ga  SARS Registered Details:
 
  
O tla laetšwa ka dikgato tše tharo go kgonthišiša gore mehuta ka moka ya metšhelo e kgokantšwe le moreki/setheo sa maleba:
 
Kgato ya 1 – Kgetha Moemedi yo a Ngwadišitšwego wa moreki/setheo
 
Se se tla ama fela Bašoma ka Metšhelo.
 
Maele a bohlokwa kudu: Go balefela motšhelo ka noši, Dikhamphani le Ditherasete go tla ba le boikgethelo bjo bo tee fela bakeng sa kgetho.
 
 
Moemedi yo a Ngwadišitšwego ke motho wa go kgethwa a na le ditokelo ka botlalo tša go šoma legatong la setheo sa molao gantši ga se Mošoma ka Motšhelo.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Go ka dirwa ka go fapana, mohlala, moo Mošoma ka Motšhelo a kgethilwego bjalo ka Mohlankedi wa Setšhaba bjalo le bjalo  wa khamphane gomme gape o šoma bjalo ka Mošoma ka Motšhelo go bareki ba bangwe.
 
Mošoma ka Motšhelo o swanetše go kgonthišiša le moreki mabapi le gore ke mang yo a tlo bago Moemedi yo a Ngwadišitšwego, pele a dira kgetho go eFiling.
 
Ditokumente tša thekgo (ditlabelo tša maleba) tša Moemedi yo a Ngwadišitšwego di swanetše go romelwa go SARS.
 
Ge tiragatšo e šetše e dumeletšwe:
 • Moemedi yo a Ngwadišitšwego o tla rekhotiwa ka go itiriša bjalo ka yena fela e lego Moemedi yo a Ngwadišitšwego go mokgwatšhomo wa SARS bakeng sa moreki/setheo.
 • Phihlelelo enngwe le enngwe yeo e diragaditšwego pejana ya Moemedi yo a Ngwadišitšwego e tlo fedišwa. Tsebišo e tla romelwa profaeleng ya bona ya eFiling goba ya romelwa ka emeile.  
Kgato ya 2 – Direkhoto tše dikgolo
 
Kgetha ngwadišo ya setheo se se golo seo e lego gore dingwadišo ka moka di tla kgokaganywa mohlala, Motšhelo wa Letseno moo Motšhelo wa Boleng bja go Oketšwa (VAT) e tla kgokaganywago.
 

Maele a Bohlokwa kudu: Go tla dirišwa rekhoto ya go kaonafatšwa ga bjale.
 
 
Kgato ya 3 – Direkhoto tša tlaleletšo
 
Oketša mehuta ka moka ya metšhelo yeo e swanetšego go kgogaganywa le moreki/setheo. 
Maele a Bohlokwa kudu: Tlatša dikgoba ka moka tše di swanetšego go tlatšwa, di tla laetša ka bokhubedu.
 
 
Kgato ya 4 – Tekolo 
 
Lekola ge eba tshedimošo ka moka e nepagetše, pele o romela kgopelo go SARS. Kgonthišiša gore tshedimošo ka moka ya moreki, dinomoro tša tšhupetšo ya motšhelo bjalo le bjalo di tladitšwe.
 
 
Kgato ya 5 – Romela
 
Tlatša taodišo gomme o romele kgopelo go SARS. 
Maele a Bohlokwa kudu: O tla tlamega go etela lekala la SARS ge eba nomoro ya tšhupetšo ya motšhelo ga se e kgokaganywe ga botse profaeleng ya moreki/setheo. Se se ka se tlošwe go eFiling.
 

Na o nyaka thušo?

 • Etela lekala la SARS la kgauswi le wena
 • Setšetša SARS Contact Centre go 0800 00 SARS (7277).
Last Updated: 25/08/2016 2:11 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ