BAEMEDI BAO BA NGWADIŠITŠWEGO

Na moemedi yo a ngwadišitšwego ke mang?

Mongwadi yo a ngwadišitšwego ke motho yo a kgethilwego a nago le ditokelo ka botlalo tša go šoma legatong la setheo se sengwe sa molao (mohlala: Dikhamphani, Babolokedi (ditherasete) bjalo le bjalo), gantši Bahlankedi ba Setšhaba, Bahlankedi ba Tšhupatlotlo, goba balaodi, bjalo le bjalo. Ge setheo sa molao se na le baemedi ba ba ntši bao ba ngwadišitšwego, ka fao o tee o swanetše go kgethwa bjalo ka “moemedi” wa semmušo wa SARS. Gopola gore moemedi yo a ngwadišitšwego o swanetše go ba a ngwadišitšwe le SARS. 

Dimpshafatšo tša baemedi bao ba ngwadišitšwego (mohlala: Bahlankedi ba Setšhaba)  

Ka go ngwadiša ga tee fela, baemedi bao ba ngwadišitšwego (mohlala: baemedi ba khamphani goba Bahlankedi ba Setšhaba) ga bjale ba kgona go dira mešomo ya tlaleletšo go eFiling, bala mo go hwetša tshedimošo enngwe.

Ke mang a ka ngwadišwago bjalo ka moemedi? 

Batho bao ba latelago ba ka dumelelwa go šoma bjalo ka “baemedi bao ba ngwadišitšwego”: 

 

Mohuta wa Setheo sa Molao​ ​Mohuta wa Setheo ​Maemo a boemedi
Motho ka noši​ ​ ​Batho ka noši ​Motswadi/Mohlokomedi, Khureita, Moabalefa, Molaodi
​Beng ba dikgwebo tša go šoma ka noši ​Khureita, Moabalefa, Molaodi
​Khomišene ya Dikhamphani le Boinaganelo bja Kgwebo (CIPC) Dikhamphani tše di Ngwadišitšwego ​Khamphani ya Mmušo (SOC) ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​Khamphani ya Praebete (Pty) Ltd ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya Setšhaba (Ltd) ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya Maikarabelo a dikoloto a Mong (Inc) ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya go se dire Poelo (NPC) ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khampani ya Dikgaoletšo tša Tiišetšo ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya ka Ntle ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya ka Ntle ya go se dire Poelo ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya go Ngwadišwa ka fase ga Molao wa Transvaal ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Koporasi ya go Tswalelwa ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya go hloka Dikgaoletšo (Unlimited Company ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khampani ya Tirišano ya Pele (Primary  Co-Operative ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya Tirišano ya Bobedi (Secondary Co -Operative ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Khamphani ya Tirišano ya Godimo Phagameng (Tertiary Co-Operative) ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Lekgotla la Taolo ya Molao (Statutory Body) ​Mohlankedi wa Setšhaba, Likwideitha, Molaodi
​Ditheo tšeo di sa Ngwadišago go CIPC ​ ​ ​ ​ ​Dikgwerano/Lekgotla la Batho ​Molekane o Mogolo, Mohlankedi wa Setšhaba (wa molekane o mogolo moo molekane o mogolo e lego motho wa molao)
​Dihlopha ​Ramatlotlo, Likwideitha, Molaodi
​Mokgatlo wa go se hwetše Poelo ​Molaodi wa Tšhupatlotlo, Likwideitha, Molaodi
​Mokgatlo wa  Boiphedišo ​Molaodi wa Tšhupatlotlo, Likwideitha, Molaodi
​Ditheo tša Mmušo tša Dinaga tša ka Ntle ​Molaodi wa Tšhupatlotlo, Likwideitha, Molaodi
​Therasete/Polokelo ​Therasete/Polokelo ya testamente (polokelo ya diwili)
Ditherasete/Dipol okelo tše dingwe
​Mmolokedi yo mogolo(Setho sa therasete se se golo, Likwideitha,  Moabalefa, Molaodi
  

Bašoma ka Motšhelo bao ba Ngwadišitšwego ba sa ntše ba tlamega go laetša tokumente ya go saenwa ya maatla a moemedi go ketelo e nngwe le engwe go lekala, gomme profaele a bjale ya eFiling e tla dula e sa fetošwa.  

Na ke kgonthišiša bjang gore ke moemedi yo a ngwadišitšwego? 

Etela lekala la kgauswi le wena la SARS gomme o rekhote kamano ya gago le bareki ba gago go mokgwatšhomo wa SARS. 
 
Ge o šetše o ngwadišitše, o ka thoma go diriša eFiling go boloka tshedimošo ya bareki ba gago. Gape o tla ba le bokgoni bja go abela tirišo ye go balaodi ba bangwe ba tlaleletšo ba eFiling. 

Na o hloka thušo?  

Letšetša  SARS Contact Centre go 0800 00 SARS (7277) goba etela lekala la kgauswi le wena la  SARS. Kgonthišiša gore o tla le ditlabelo ka moka tše dinyakegago.
 
Last Updated: 25/08/2016 2:05 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ