ABAMELELI ABABHALISIWE

Yini ummeleli obhalisiwe?

UMmeleli Obhalisiwe ngumuntu oqokwe ngamalungelo agcwele ukuba anqume egameni lesikhungo esisemthethweni (isib.  Izinkampani, ama-Trust, njll.), kuvamise ukuba Yizisebenzi Zomphakathi, Abasebenzi BezobuGcinimabhuku, kumbe abasingathi bezindaba ezithinta isikhungo, njll. Uma isikhungo esisemthethweni sinabammeleli abangaphezu koyedwa, omunye wabo-ke kuyosho ukuba makaqokwe “njengomuntu ongummeleli osemthethweni” kwabakwa-SARS. Khumbula ukuthi ummeleli obhalisile kufanele abe ngobhalise nabakwa-SARS

Intuthuko kubameleli ababhalisiwe (isib. Abasebenzi BoMphakathi)

Ngokubhalisa kanye, ummeleli obhalisile  (isib. Omele inkampani, noma uMsebenzi woMphakathi) usengakwazi manje ukwenza neminye imisebenzi  kwi-eFiling, funda kabanzi lapha.

Ngubani ongaba ngummeleli obhalisiwe?

Laba abalandelayo bazokwamukeleka ukuba basebenze “njengabameleli ababhalisiwe”:
 
Uhlobo Lwesikhungo Esisemthethweni​ Ubunjalo Besikhungo​ Isikhundla Sommeleli​
Umuntu ngayedwana​ ​Umuntu ngayedwana ​Umzali/Umbheki, Umvelelimafa, Umabimafa, Umsingathi
​Izinkampani zabantu  ngabodwana ​Umvelelimafa, Umabimafa, Umsingathi

​Izikhungo ezibhalise ngaphansi kweKhomishana yeMpahla

Yobunjulabuchopho Nezinkampani.

​INkampani kaHulumeni (SOC) ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Inkampani Ezimele  (Pty) Ltd ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Inkampani  Yomphakathi (Ltd) ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Personal Liability Company (Inc) ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Inkampani Engenzi Nzuzo (NPC) ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Inkampani Enqindwa Yisibopho ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Inkampani Yangaphandle ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Inkampani Yangaphandle Engenzi Nzuzo ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Inkampani Ebhaliswe ngokoMthetho waseNtilasifali ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Isikhungo Esiyinguyazana ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Inkampani Engenasithiyo ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Umfelandawonye Obungqangi ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Umfelandawonye Omaphakathi ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Umfelandawonye Ophakeme ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Umgwamanda Ongokomthetho kaHulumeni ​Umsebenzi Womphakathi, Umnyibilikisi, Umsingathi

Izikhungo ezibhaliswe

 njengezingezizo eze-CIPC​

​Ubulingani/ Ibhodi Yesikhungo Esingaphansi komthetho (BOPA) ​Umlingani-nhloko, Umsebenzi Womphakathi (womlingani-nhloko lapho umlingani omkhulu engumuntu woMthetho)
​Amaqembu ​Umgcinimafa, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Usoseshini Ongenzi Nzuzo ​Umgcinimabhuku, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Izinhlangano Zezenhlalakahle ​Umgcinimabhuku, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Izikhungo Zohulumeni baseMazweni ​Umgcinimabhuku, Umnyibilikisi, Umsingathi
​Amaqomangcebo

​Iqomangcebo elinokusabufakazisi

Amanye amaqomangcebo

​Umbhekiqoma Omkhulu, Umnyibilikisi, Umvelelimafa, Umsingathi
 
OSontela  ababhalisiwe kusazodingeka ukuba balethe incwadi yegunya lokumelela njalo uma behambela igatsha futhi iprofayili yabo yakwi-eFiling ayizukuguquka.
 

Ngikuqinisekisa kanjani ukuthi ngingummeleli obhalisiwe?

Vakashela igatsha lakwa-SARS eliseduze nawe uphathe izidingo ezihambisana nalokhu (amaphepha asekelayo)bese uqopha phansi ubudlelwano bakho naloyo omsebenzelayo ohlelweni lakwa-SARS.
 
Uma usubhalisile, usungaqala-ke ukusebenzisa i-eFiling ukuze wengamele imininingwane ebhalisiwe yolowo omsebenzelayo. Uzokwazi futhi ukwaba lolu hlelo kwabanye abasingathi be-eFiling.
 

Udinga usizo?

Shayela i-Call Centre yakwa-SARS ku-0800 00 SARS (7277) kumbe uvakashela igatsha lakwa-SARS elibuduze. Qiniseka ukuthi uza nayo yonke iminingwane efanele.
Last Updated: 25/05/2016 11:06 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ