KA FAO O KA FIHLELELAGO "MY COMPLIANCE PROFILE" (PROFAELE YA KA YA OBAMELO YA TEFELO YA MOTŠHELO - MCP) KA MOKGWA WA SARS EFILING

Profaele ya Obamelo ya tefelo ya motšhelo (MCP) e fa balefela motšhelo sebaka sa go lebelela maemo a bona a tefelo ya motšhelo ka ge a laeditšwe ke SARS gore ba kgone go phošolla go se lefele motšhelo mo go šupeditšwego. Tsebišo ya MCP e thuša balefela motšhelo ka tshedimošo e ntši ka ga tefelo ya bona ya motšhelo gape e thekga peobaka ya mokgwatšhomo wa bjale wa Setifikeiti sa Bohlatse bja tefelo ya Motšhelo (Tax Clearance Certificate).
 
Go bohlokwa go lekola Maemo a gago a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) kgafetša kgafetša. Se se ka direga ga bonolo ka SARS eFiling. Latela dikgato tše di latelago go lebelela “My Compliance Profile” (Profaele ya ka ya Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo) go hwetša maemo a gago a obamelo ya tefelo ya motšhelo goba mabaka a go laetša gore ke ka lebaka la eng o sa lefele motšhelo le ka fao o ka phošollago go se lefele motšhelo.  

Kgato ya 1: Tsena ka go eFiling

Tsena ka go eFiling ka go diriša leina la gago le phasewete. Ge eba ga se o ingwadiše go eFiling, ngwadiša go www.sarsefiling.co.za.
 
O swanetše go ngwadiša go eFiling gomme o be le setšweletšwa se se tee sa motšhelo [bjalo ka Motšhelo wa Letseno, Motšhelo wa Boleng bja go Oketšwa (VAT) goba Lefela Ka ge o Gola (PAYE)] se se šetšego se diragaditšwe profaeleng ya gago ya molefela motšhelo gore o kgone go diragatša tirelo ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS)

Kgato ya 2: Dira gore tirelo ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo e šome

Balaodi ba eFiling ba mekgatlo le bašoma ka metšhelo ba swanetše go kgonthišiša gore ditokelo tša maleba di filwe badiriši bao ba nyakago go fihlelela modiro wa maemo wa obamelo ya tefelo ya motšhelo. Go hwetša tshedimošo enngwe mabapi le go hwetša ditokelo, ka kgopelo šupetša go “Guide to the tax Compliance Status Functionality on eFiling” Tlhahli ya tirišo ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo go eFiling).
 
O hloka fela go diragatša Maemo a gago a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo ga tee gomme e tla dula e šoma. Tlatša tšhomišo ya (Merge Entities) go bona profaele ya go felelela ya metšhelo ka moka (ge eba o ngwadišitše go metšhelo e mmalwa). Ge o feditše go e diragatša gomme o kapantše le go bega dinomoro tšhupetšo tša motšhelo ka moka tše di ngwadišitšwego, o tla fiwa phihlelelo go “My Compliance Profile” (MCP) (Profaele ya Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo). 

Kgato ya 3: Lebelela “My Compliance Profile” (Profaele ya ka ya Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo)

O ka lebelela profaele ya gago ya tefelo ya motšhelo ka go dira kgetho ya “My Compliance Profile” go menyu wa boikgethelo.
 
Maemo a gago a tefelo ya motšhelo a tla laetšwa go ya ka taetšo ya SARS ka papetšo ya dinyakwa tše di latelago tša tefelo:
• Maemo a go Ngwadiša – o swanetše go ba o ngwadišitše gomme o tsentšwe tšhomong go ditšweletšwa tšeo o nago le maikarabelo go tšona.
• Thomelo ya Dipušetšo tša motšhelo – kgonthišiša gore ga go na dipušetšo tše di tlhaelago ka morago ga matšatši a mafelelo a thomelo ya di faele.
• Sekoloto – kgonthišiša gore ga o kolote SARS motšhelo wo o sa dirago peakanyo ya go o lefela.;
• Ditokumente tša Maleba tša Thekgo – kgonthišiša gore o rometše tshedimošo ka moka yeo SARS e go e kgopetšego yona.
 
Sekerini sa MCP (Profaele ya Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo) se lebelelega bjale:
 
 

 
 Profaele ya mmala e tla tšwelela go laetša ge eba o lefela motšhelo ka maleba goba ga o lefele motšhelo.
  • Khubedu – Maemo a ditaba tša gago tša motšhelo ga a botse ebile ga o lefele motšhelo
  • Talamorogo – Maemo a ditaba tša gago tša motšhelo a eme botse gomme o lefela motšhelo.  
Ka go kgetha dikonope tša kotološo   ka go la nngele la Ngwadišo, Thomelo ya Dipušetšo, Sekoloto le Ditokumente tša Maleba tša Thekgo, tshedimošo e ntši mabapi le maemo a tefelo ya motšhelo e tla beelwa motho yo a Faelago (eFiler). Ge o ka bona konope e khubedu bakeng sa go se lefele, e katološe gomme o lebelele lebaka la go se lefele gomme o le lokiše.  

Dišupetši tše tša mmala ke kakaretšo ya gago ya maemo a tefelo ya motšhelo go ya ka dinyakwa tša gago tša tefelo.  

Na nka dira eng ge eba “My Compliance Profile” (Profaele ya ka ya Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo) ke e KHUBEDU?

Kgetho ya 1: Phošolla ya go se obamele tefelo
 
Go lokiša go se obamele tefelo ya motšhelo, o ka kgetha maemo a sešupetši sa “Non-compliant” go bona dikgato tše di swanetšego go latelwa go phošholla go se lefele motšhelo. Ka hlatlolano, o ka phošolla go se lefele ka ditsela le ditshepetšo tše di lego gona.
 
Kgetho ya 2: Tlhohlomišo ya maemo a gago a tefelo ya motšhelo
 
Ge o sa kgotsofala goba o sa dumelelane le maemo a tefelo ya gago ya motšhelo, o ka fa mabaka gore ke ka lebaka la eng SARS e swanetše e lekole gape maemo a gago a tefelo ya motšhelo. Se se ka dirwa go eFiling ka go kgotla  “Challenge Status” gomme o fe mabaka a gore ke ka lebaka la eng SARS e swanetše go lekola gape maemo a gago a tefelo ya motšhelo. Ka morago ga thomelo o tla amogela lengwalo la kamogelo le nomoro ya kgetsi. Ge eba o na le ditokumente tša thekgo bjalo ka bohlatse bja kgetsi ya gago, o ka kgona go e romela ka letlakala la go šoma ka kgetsi. 
 
Tšhomišo ya “My Account Enquiries” ka fase ga menyu wa “Tax Compliance Status” (Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo) e go dumelela gore o kgone go lebelela dipotšišo tša akhaonte go akaretša tšwetšopele go dithomelo tša “Challenge Status”.

Na o nyaka thušo?

Letšetša SARS Contact Centre go 0800 00 SARS (7277) goba etela lekala la SARS la kgauswi le wena.
Last Updated: 25/08/2016 1:32 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ