​MOKGWA WA HO FUMANA "MY COMPLIANCE PROFILE" (PROFAELE YA BOIKOBELO - MCP) KA SARS EFILING

Profaele ya Boikobelo (MCP) e neha balefi ba lekgetho monyetla wa ho bona maemo a bona a boikobelo ba tefo ya lekgetho ho ya ka SARS hore ba lokise diphoso tse ka hlahellang moo. Ho tsebiswa ha MCP bo tlo qetella bo thusitse balefi ba lekgetho ka ho ba neha lesedi le eketsehileng mabapi le boikobelo ba bona ba tefo ya lekgetho mme mokgwa ona ke ona o nkelang mokgwa wa jwale wa Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho sebaka.
 
Ho bohlokwa hore o dule o lekola Maemo a hao a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho Sena jwale se ka etswa ka bobebe le ka bonolo ka SARS eFiling. Latela mehato ena ho “My Compliance Profile” (Profaele ya ka ya Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho) ho fumana maemo a hao a boikobelo ba tefo ya lekgetho kapa mabaka a hore ke hobaneng o se maemong a matle le hore o ka lokisa seo jwang.

Mohato wa 1: Kena ho eFiling

Kena ho eFiling ka ho kenya lebitso le lentswe la lekunutu (password). Ebang o so sebedise eFiling, ingodisetse seo ho www.sarsefiling.co.za.

O lokela hore o be o ingodiseditse eFiling mme o na le sehlahiswa se le seng sa lekgetho [se kang Lekgetho la Lekeno, Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng (VAT) kapa Lekgetho la Lefa o ntse o fumana moputso (PAYE)] se seng se sebetsa profaeleng ya hao jwalo ka molefi wa lekgetho hore tshebeletso ena ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) e qale ho sebetsa.
Mohato wa 2: Etsa hore tshebeletso ya boemo ba ho ikobela tefo ya Lekgetho e sebetse

Batsamaisi ba eFiling ba mekgatlo le ditsebi tsa lekgetho ba tlameha ho etsa bonnete ba hore basebedisi ba hlokang ho fihlella tshebetso ya maemo a bona a boikobelo ba tefo ya lekgetho ba abelwa ditokelo tse nepahetseng Ho fumana lesedi le fetang lena mabapi le kabo ya ditokelo tsena sheba “Guide to the Tax Compliance Status Functionality on eFiling” (Tataiso e mabapi le boemo ba ho ikobela tefo ya lekgetho ho eFiling).

O lokela ho thakgola Maemo a hao a ho ikobela Tefo ya Lekgetho hang feela mme a tla dula a ntse a sebetsa. Phethela motjha wa ho kopanngwa ha ditheo (Merge Entities) ho bona profaele e felletseng ya makgetho ohle (ebang o ingodiseditse makgetho a mangata). Hang ha o se o entse hore e sebetse mme o kopantse kapa o tsebahaditse dinomoro tsohle tsa hao tse ngodisitsweng tsa lekgetho, o tla fuwa tumello ya ho kena ho “My Compliance Profile” (MCP) (Profaele ya ka ya ho Ikobela Tefo ya Lekgetho)

Mohato wa 3: Ho boha “My Compliance Profile” (Profaele ya ka ya ho Ikobela Tefo ya Lekgetho)

O ka boha profaele ya hao ya ho ikobela tefo ya lekgetho ka ho kgetha “My Compliance Profile” menyung.
 
Maemo a hao a boikobelo ba tefo ya lekgetho a tla pepeswa ke SARS ho itshetlehilwe hodima ditlhoko tsena tse nne tsa boikobelo: 
  •  Maemo a ngodiso – ebe o ingodiseditse le hore o ntse o sebedisa dihlahiswa tsa lekgetho tseo o ikarabellang ho tsona?
  • Nyehelo ya dikgutliswa – etsa bonnete ba hore ha ho dikgutliswa dife kapa dife tse eso kgutle ka mora hore ho fete matsatsi a neng a behilwe;
  • Sekoloto – etsa bonnete ba hore ha o na sekoloto sefe kapa sefe sa lekgetho la SARS seo o eso se lefe mme o eso etse ditlhophiso tsa ho se lefa;
  • Ditokomane tse Tshehetsang tse amehang – etsa bonnete ba hore ha wa sitwa ho nehelana ka lesedi le neng le batlwa ho wena ke SARS.

 Sekirini sa MCP (Profaele ya Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho) se shebehala tjena:

 

Ho tla hlaha profaele e mebala ho o bontsha hore o ikobetse tefo ya lekgetho kapa tjhe.

  • Bofubedu – Merero ya hao ya lekgetho ha e maemong a matle mme ha o ikobele tefo ya lekgetho
  • Botala – Merero ya hao ya lekgetho e maemong a matle mme o ikobela tefo ya lekgetho.

Ka ho kgetha dikonopo tse atisang ka ho le letshehadi ho Boingodiso, Tse Kgutliswang, Sekoloto le Ditokomane tse amehang tsa tshehetso, moesebedisi wa eFiling o tla fumana moo ho pepesitswe lesedi le fetang lena mabapi le maemo a boikobelo ba tefo ya lekgetho. Ebang o bona konopo e kgubedu e mabapi le ho se ikobele tefo ya lekgetho, e atolose hore o bone sesosa sa ho se ikobele tefo ya lekgetho le hore o ka lokisa seo jwang.
 
Ditshupo tsena tse mebalabala ke kakaretso ya maemo a hao a boikobelo ba tefo ya lekgetho ho ipapisitswe le ditlhoko tsa boikobelo ba hao. 
 
Ho fumana dintlha tse fetang mona ka mehato ena, boha “Guide to the Tax Compliance Status Functionality on eFiling” (Tataiso e mabapi le boemo ba ho ikobela tefo ya lekgetho) ho eFiling.

Ke etsa eng ebang “My Compliance Profile” (Profaele ya ka ya ho Ikobela Tefo ya Lekgetho) e le KGUBEDU?

Boikgethelo ba 1: Lokisa ho se ikobele
Hore o lokise boemo ba ho se ikobele tefo ya lekgetho, o ka ikgethela tshupo ya “Non-compliant” ho bona hore ke mehato efe eo o lokelang ho e nka ho lokisa seo.  Ntle le moo, o ka lokisa boemo bona ka ho latela metjha e teng ya ka mehla. 
 
Boikgethelo ba 2: Ho ipelaetsa mabapi le maemo a hao a ho ikobela tefo ya lekgetho
Ebang o sa kgotsofala kapa o sa dumellane le meemo a hao a ho ikobela tefo ya lekgetho, o ka hlahisa mabaka ho SARS hore e lekole ditaba tsa hao tsa lekgetho botjha. Sena se ka etswa ho eFiling ka ho tobetsa “Challenge Status” le ho nehelana ka mabaka a hore ke hobaneng ha SARS e lokela ho lekola ditaba tsa hao tsa lekgetho hape. Ka mora ho kenya tsena o tla fumana lengolo le pakahatsang kamohelo ya tsena le nomoro ya nyewe ena. Ebang o na le ditokomane tsa tshehetso jwalo ka bopaki nyeweng ya hao, jwale o tla boela o kgona ho kenya sena ka tshebediso ya leqephe la tshebetso ya dinyewe.
 
Tshebetso ya “My Account Enquiries” e tlasa menyu wa “Tax Compliance Status” (Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho) e o dumella ho boha dipatlisiso tsa akhaonte mmoho le tswelopele ya tsona ho “Challenge Status”.

O hloka thuso?
Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277) kapa etela lekala la hao le haufi la SARS
 


 

Last Updated: 26/05/2016 11:10 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ