GO DIRA KGOPELO YA MAEMO A GAGO A OBAMELO YA TEFELO YA MOTŠHELO

 O ka dira kgopelo ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) bakeng sa morero o itšeng (mohlala, Thenda),

Go dira kgopelo ya Maemo a gago a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) ka eFiling

 Ge o feditše go lebelela profaele ya gago ya “My Compliance Profile” (Profaele ya ka ya Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo), o ka dira kgopelo ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) ka:
  • Go dira kgetho ya Kgopelo ya Maemo a Obamelo yaTefelo ya Motšhelo (TCS) le mohuta wa TCS yeo o nyakago kgopelo ya yona. O tla ba le dikgetho tše di latelago:
    • Maemo a mabotse dipukung
    • Thenda
    • Tumelelo ya Dipeeletšo tša Dinaga tša ka ntle (FIA) tša batho ka noši fela
    • Bofaladi (batho ka noši fela)
  • Tlatša Kgopelo ya Maemo a Obamelo yaTefelo ya Motšhelo (TCS) gomme o e romele go SARS.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Ditokumente tša thekgo di swanetše go tlhomelwa ge go dirwa dikgopelo tša FIA le Bofaladi kudu ge ditokumente tša thekgo di kgopelwa.
 
Ge kgopelo ya gago e šetše e dumeletšwe ke SARS, o tla fiwa kakaretšo ya maemo a tefelo ya motšhelo le PHINI. O ka kgopela gore PHINI e romelwe ka SMS gomme o ka e lebelela go papetla ya tebelelo ya “Tax Compliance Status Request” profaeleng ya gago ya eFiling. PHINI e ka gatišwa ka mokgwa wa a lengwalo wa TCS.
 
Maele a Bohlokwa kudu: PIN yeo e kgethegilego e tla fiwa go kgopelo enngwe le enngwe yeo o e dirago.
 
Ka tlaleletšo go PHINI, o tla kgona go gatiša Setifikeiti sa Bohlatse bja Tefelo ya Motšhelo (TCC), ka fomete yeo e lego gona, ka khomphuthara ya gago gomme ka go kgetha “Print TCC”. 

Kgopelo ya Maemo a Obamelo yaTefelo ya Motšhelo go lekala la SARS

Ge o dira kgopelo ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo lekaleng la SARS gomme ge e dumeletšwe, Maemo a gago a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo a tla akaretša PHINI yeo e ka romelwago go wena ka SMS go nomoro ya sellathekeng yeo e ngwadišitšwego yeo SARS e nago le yona go direkhoto tša gago goba e ka emeilelwa go wena goba e gatišwa lekaleng ge go hlokega.

Go dira kgopelo ya Setifikeiti sa Bohlatse bja Tefelo ya Motšhelo (TCC) go lekala la SARS

O tla kgona go dira kgopelo ya gago ya TCC go lekala la SARS ka go tlatša Kgopelo ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo go mohuta o itšeng wa TCC yeo o e nyakago, mohlala, Thenda, Maemo a mabotse dipukung, FIA goba Bofaladi. Ge eba maemo a gago a obamelo ya tefelo ya motšhelo a obametšwe, moemedi wa SARS o tla kgona go gatiša goba a go emeilela TCC ya gago go emeile e ngwadišitwego yeo e lego go direkhoto tša gago tša SARS.
Ka kgopelo lemoga: Ge eba maemo a gago a obamelo ya tefelo ya motšhelo a laetša gore ga o obamele, o ka se kgone go gatiša TCC go inthanete goba go amogela khophi ya TCC go lekala la SARS go fihlela o phošolla obamelo ya gago ya tefelo ya motšhelo.

PHINI ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo

PHINI e go ga tsela ya go kgona go dumelela motho wa boraro go kgona go lebelela maemo a gago a obamelo ya tefelo ya motšhelo inthanetengg ka eFiling. 
Ge o file PHINI go motho wa boraro, PHINI e tla kgontšha mokgatlo wa go amega goba kgoro ya mmušo go lebelela maemo a gago a bjale a obamelo ya tefelo ya motšhelo inthaneteng. E tla ba fa kakaretšo ya maemo a obamelo ya tefelo ya motšhelo ka letšatšikgwedi le nako yeo ba e lekolago le maemo ao a bego a le go ona ge o be o fiwa PHINI. Go šireletša khupamarama ya tshedimošo ya molefela motšhelo, ga go tshedimošo enngwe yeo e tla fihlelelegago. Ka kgopelo lemoga gore ga se makala ka moka a mmušo le mekgatlo ya praebete e ka kgonago go diriša PHINI ya gago ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) ga bjale gomme ge go ka hlokega, o swanetše go fana ka TCC ya go gatišwa. Go ukangwa gore go ya le nako PHINI, e tla tšea sebaka sa TCC ya pampiri go se go ye kae.

Na o nyaka thušo?

Go hwetša tshedimošo ka botlalo ka kgopelo šupetša go “Guide to the Tax Compliance Status Functionality on eFiling”.
Letšetša SARS Contact Centre go 0800 00 SARS (7277) goba etela lekala la SARS la kgauswi le wena.
Last Updated: 25/08/2016 4:35 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ