TAOLO YA MAEMO A GAGO A OBAMELO YA TEFELO YA MOTŠHELO LE SARS

Ke eng?

Boitapišo bja rena bja go tšwelapele go kaonafatša obamelo ya tefelo ya motšhelo le go nolofaletša balefela motšhelo gore ba kgone go laola merero ya bona ya tefelo ya motšhelo, Ditirelo tša Motšhelo tša Afrika Borwa (SARS) di tsebagaditše Mokgwatšhomo o mo kaone wa Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo. 
 
Go obamela tefelo ya motšhelo le go ‘lefela seo o swanetšego go se lefela’ ga se go lokele wena fela, eupša gape go na le seabe kgolong e botse ya ekonomi ya naga ya rena yeo mafelelong e holago maAfrika Borwa ka moka.

E direlwa eng?

Mokgwatšhomo o mompsha o tla nolofaletša balefela motšhelo go hwetša Setifikeiti sa Bohlatse bja Tefelo ya Motšhelo (TCC) gape o tla kgontšha balefela motšhelo go hwetša PHINI ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) ka mekgwa yeo e latelago:
PHINI ya Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) e ka dirišwa legatong la/ sebakeng sa Setifikeiti sa Bohlatse bja Tefelo ya Motšhelo (TCC) ke maloko a boraro ao a dumeletšwego go lekola maemo a gago a obamelo ya tefelo ya motšhelo inthaneteng ka SARS eFiling. SARS e ikemišeditše go tloga go mokgwa wa tirišo ya Setifikeiti sa Bohlatse bja Tefelo ya Motšhelo (TCC) gomme ka moso mokgwatšhomo wa Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo le PHINI e tlo ba tšona fela  tše di dirišwago.
 
Go bohlokwa kudu go gopola gore maemo a obamelo ya tefelo ya motšhelo a molefela motšhelo ga se a eme eupša a fetoga go ya ka obamelo ya molefela motšhelo yeo e tšwetšwago pele ya dinyakwa tša motšhelo.

Ke swanetše go dira eng?

Ka ge o sa ntše o beile se mogopolong, gore o kgone go obamela tefelo ya motšhelo o swanetše go kgonthišiša gore o:
Mokgwatšhomo o mompsha wa Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) a laolwa ke tšhomišo ya “My Compliance Profile (MCP)”. Profaele ya Obamelo ya tefelo ya motšhelo (MCP) e fa balefela motšhelo sebaka sa go lebelela maemo a bona a obamelo ya tefelo ya motšhelo inthaneteng go ya ka SARS go kgona go phošolla go se obamelo go go šupeditšwego, Go tsebišwa ga MCP go thuša belefela motšelo ka tshedimošo entši mabapi le go obamele ga bona gomme e thekga peobaka ya mokgwatšhomo wa bjale wa Setifikeiti sa Bohlatse bja Tefelo ya Motšhelo (TCC) gape e bopa motheo wa kakaretšo ya maemo a obamelo ya tefelo ya motšhelo mabapi le dikgopelo tša Maemo a Obamelo ya Tefelo ya Motšhelo (TCS) (mohlala, bakeng sa Tenda goba Maemo a mabotse dipukung le tše dingwe.
 
Go hwetša tshedimošo e nngwe ka ga tshepetšo ya maemo a obamelo ya tefelo ya motšhelo latela kgokanyi ka tlase:
Last Updated: 25/08/2016 1:25 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ