​MOKGWA WA HO KOPA MAEMO A HAO A BOIKOBELO BA TEFO YA LEKGETHO 

O ka kopa Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) bakeng la se itseng (mohlala: Thenda).

Mokgwa wa ho kopa Maemo a hao a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) ka eFiling

Hang ha o se o bohile "My Compliance Profile" (Profaele ya Boikobelo - MCP), o ka kopa Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) ka: 
 
  • Ho kgetha kopo ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) le mofuta wa TCS eo o batlang ho etsa kopo ya yona.  O tla ba le boikgethelo bo latelang:
    • Ho ba dibukeng tse ntle
    • Thenda
    • Ditumello tsa Matsete a Matjhabeng (FIA) tsa batho ka bomong ba bona feela 
    • Tsa bofalli (tsa batho ka bomong ba bona feela)
  • Phethela kopo ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) mme o e nyehele SARS.
 
Keletso ya Bohlokwa: O tlameha hore o hokele ditokomane tsa tshehetso bakeng la dikopo tsa FIA le Bofalli, ha o batla lesedi le leng le mabapi le ditokomane tse ding tsa tshehetso tse hlokehang.
 
Hang ha kopo ya hao e tjhaetswe monwana ke SARS, o tla fuwa maemo a kakaretso a boikobelo ba tefo ya lekgetho mmoho le PHINI. O ka kopa ho romellwa PHINI ena ka SMS mme o ka e boha deshbotong ya "Tax Compliance Request" profaeleng ya hao ya eFiling. PHINI ena e ka nna ya printuwa e le lengolo la diphetho tsa TCS.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ho tla ntshuwa PHINI ka nngwe e ikgethang bakeng la kopo ka nngwe eo o e etsang.
Hodima PHINI eo, o tla boela o kgona ho printa Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) ka moo se leng ka teng, ka tshebediso ya khompyutha ya hao ka ho kgetha "Print TCC".     

Kopo ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho lekaleng la SARS

Ha o kopa Maemo a hao a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho lekaleng la SARS mme seo se be se tjhaelwa monwana, Maemo a hao a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho a tla kenyelletsa PHINI e ka romellwang ho wena ka SMS nomorong ya selfounu e ngodisitsweng direkotong tsa SARS kapa e romellwe imeileng kapa e printuwe lekaleng ebang ho hlokeha.

Mokgwa wa ho kopa Setifikeiti sa hao se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) lekaleng la SARS

O tla boela o kgona ho kopa TCC ya hao lekaleng la SARS ka ho tlatsa kopo ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho ya mofuta o itseng wa TCC eo o e batlang, mohlala, Thenda, Ho ba Dibukeng tse Ntle FIA kapa Bofalli.  Ebang maemo a hao a boikobelo ba tefo ya lekgetho a le matle, moemedi wa SARS o tla kgona ho o printela kapa ho o romella TCC imeileng e ngodisitsweng direkotong tsa SARS.
 
Ka kopo hlokomela: Ebang maemo a hao a boikobelo ba tefo ya lekgetho a se matle, o ke ke wa kgona ho printaTCC kapa ho fumana khopi ya yona lekaleng la SARS ho fihlela o lokisitse seo kapa ho fihlela o lokisitse ho se ikobele tefo ya lekgetho. 

PHINI ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho

PHINI e o neha tsela ya ho fana ka tumello ya hore mokga wa boraro o bohe Maemo a hao a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) inthaneteng ka eFiling. Hang ha o se o fane ka PHINI ya hao mokgeng wa boraro, PHINI eo e tla kgontsha mokgatlo o amehang kapa lefapha la mmuso ho boha maemo a hao a jwale a boikobelo ba tefo ya lekgetho inthaneteng.   E tla ba neha setshwantsho sa hao ka kakaretso sa boikobelo ba tefo ya lekgetho sa letsatsi leo le nako eo papisong le sa ka nako e fetileng ha o ne o fuwa PHINI. Ho sireletsa sephiri sa lesedi la molefi wa lekgetho, ha ho lesedi le leng ntle le lena le tlang ho fumaneha.
 
Ka kopo hlokomela hore ha se ditheo tsohle tsa mmuso le mekgatlo ya praevete e tla kgona ho sebedisa PHINI ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) ha jwale mme ha o teana le sena, o tlameha ho fana ka TCC e printilweng. Ho lebelletswe hore PHINI e nke sebaka sa TCC ya pampiri haufinyane.  

O hloka thuso?

Ho fumana lesedi le fetang lena sheba “Guide to the Tax Compliance Status Functionality ho eFiling”.
Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277) kapa etela lekala la hao le haufi la SARS.
 
Last Updated: 03/06/2016 12:31 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ