​DITOKOMANE TSA TSHEHETSO TSA HO FALLA

Ha o etsa kopo ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) bakeng la ho falla, o lokela hore o nehelane ka ditokomane tsena tse latelang tsa tshehetso.

Ho etsa kopo e ntjha ya Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS):

 • Moo kopo ya TCS e leng ya pele ya mofalli:
  • Khopi e netefaditsweng ya 'Kopo ya makgaolakgang MP336 (b) ya tjhelete ya tlatsetso ya matjhabeng', e nehilweng mohwebi wa phapanyetsano ya ditjhelete tsa matjhabeng; kapa
  • Moo mohwebi ya dumelletsweng (mohlala: banka) a bolelletsweng ke molefi wa lekgetho hore a se tlatse MP 336 (b), mohwebi eo ya dumelletsweng o tlameha ho neha molefi wa lekgetho lengolo le bolelang lebaka/mabaka a hore ke hobaneng ha MP 366 (b) e sa lokelang ho tlatswa.
  • Setlankana sa thepa le dikoloto tsa mofalli / lelapa la mofalli.
  • Khopi ya makgonthe e ntseng e sebetsa kapa e netefaditsweng ya ID/Phasepoto/Laesense ya ho kganna Afrika Borwa.

 • Moo mokopi e leng setho sa penshene kapa sa letlole la ho beha meja fatshe, ho tla hlokeha dintlha tse latelang bakeng la letlole ka leng mme tsena di be maqepheng a fapaneng:
  • Lebitso la letlole;
  • Tjhelete yohle eo ho lebelletsweng hore e lefuwe; le
  • Letsatsi leo tefo e lebelletsweng ka lona.
 • Moo mokopi a nang le pholisi ya inshorense ya Afrika Borwa, ho tla hlokeha dintlha tse latelang bakeng la pholisi ka nnngwe ya Afrika Borwa ya molefi wa lekgetho mme tsena di be maqepheng a fapaneng:
  • Lebitso la inshorense;
  • Aterese ya khampani ena ya inshorense;
  • Nomoro ya pholisi;
  • Letsatsi leo ditholwana dife kapa dife tsa pholisi ena di lebelletsweng ka lona; le
  • Dintlha tse lebelletsweng kamoso tsa ditholwana tsa pholisi eo.

 • Moo mokopi, mosadi kapa ngwana e monnyane e leng bakgolamolemo ba therasete, dintlha tse latelang di tlameha ho nehelwa maqepheng a fapaneng:
  • o Lebitso la therasete;
  • Nomoro ya referense ya lekgetho la lekeno la therasete;
  • Lebitso/mabitso a beng ba therasete;
  • Aterese ya poso ya therasete;
  • Aterese ya kgwebo ya therasete;
  • Mofuta wa lekeno le fumanwang theraseteng le bokaalo ba selemo ka seng ba lona;
  • Letsatsi leo o neng o fumana lekeno lekgetlo la pele ho tswa theraseteng;
  • Bokaalo ba kgwedi ka nngwe kapa selemo ka seng boo o bo fumaneng ho tswa theraseteng.

 • Moo mokopi, molekane kapa ngwana e monnyane e leng beng ba diabo ba khampani ya praevete kapa e le ditho tsa koporasi e kwetsweng, dintlha tse latelang di tlameha ho nehelwa maqepheng a fapaneng:
  • Lebitso la khampani ya praevete / koporasi e kwetsweng;
  • Nomoro ya referense ya lekgetho la lekeno ya khampani ya praevete / koporasi e kwetsweng;
  • Palo ya diabo / phesente ya kabo;
  • Aterese ya poso ya khampani ya praevete / koporasi e kwetsweng; le
  • Aterese ya kgwebo ya khampani ya praevete / koporasi e kwetsweng.

 Bakeng la kopo ya Matlole a Thibilweng:

 • Moo kopo ya TCS e leng ya matlole a thibilweng:
  • Khopi ya Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho - Mofalling eo a kileng a fumana sena ho SARS pejana.
  • Khopi ya kopo ya MP336 (b) e kileng ya kenngwa pejana;
  • Sehlomathsio se bolelang bokaalo bo lebelletsweng ho ka fetiswa; le
  • Matla a tlatsitsweng ka botlalo a moemedi wa molao ka molefi wa lekgetho (ha feela kopo e kentswe ke moemedi wa molefi wa lekgetho).
 
Last Updated: 24/05/2016 4:29 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ