STAWENDE DOKUMENTE VIR BUITELANDSE BELLEGINGSTOELAAG

Wanneer jy aansoek doen vir ‘n belastingnakomingstatus (TCS), met betrekking tot buitelandse beleggingstoelaag vir individue, moet jy die volgende stawende dokumente indien: 
 • Relevante materiaal wat die bron van die kapitaal wat belê word, uitbeeld.  Vir meer inligting oor die stawende dokumente benodig rakende die bron van die kapitaal, soos in jou aansoek aangedui, verwys na die afdeling hieronder wat die vereistes per bron stipuleer. 

 • Staat van bates en laste vir die vorige drie belastingjare (dit moet die openbaarmaking van alle beleggings, leningsrekeninge en verdelings van plaaslike en buitelandse maatskappye, trusts, ens. inlsuit)

 • Relevante materiaal vir belastingopgawes vir die vorige drie belastingjare (dit moet renteskedules, CGT berekeninge, finansiële instrumente, ens. insluit)

 • Besonderhede van die finansiële instansie wat jou buitelandse belegging hanteer. 
Let wel dat die vereiste om ‘n “gesertifiseerde kopie van die finale MP1423-aansoekvorm” in te dien, soos tans op die FIA-erkenningsbrief gelys, nie meer ‘n vereiste is nie. SARS sal binnekort die brief opdateer. 

Stawende dokumente met betrekking tot die bron van die kapitaal wat belê word

Waar aansoek gedoen word vir ‘n belastingnakomingstatus (TCS) met betrekking tot buitelandse beleggingstoelaag vir individue, moet die volgende dokumente, met betrekking tot die bron van die kapitaal, ingedien word: 
 
 • Lening:
          Waar ‘n ouer vir ‘n kind geld leen om in die buiteland te belê:
  • Leningsooreenkoms; en
  • Bankstaat van ouer (nie ouer as drie maande). 
          Waar die trust geld leen aan die trustee of begunstigde om in die buiteland te belê: 
  • Leningsooreenkoms; en
  • Bankstaat van trustee of begunstigde (nie ouer as 3 maande);
  • Nuutste finansiële verslag van trust;
  • Drie maande bankstate van trust (nie ouer as 3 maande); en
  • Trust se nuutste aandeleportefeulje-verklaring.
          Waar die maatskappy geld leen aan ‘n direkteur van die maatskappy om in die buiteland te belê: 
  • Leningsooreenkoms tussen die maatskappy en die direkteur; 
  • Bankstaat van die direkteur (nie ouer as 3 maande); en
  • Maatskappy se nuutste jaarlikse finansiële state. 

 • Skenking:
           As die skenking tussen eggenote is: 
  • ‘n Verklaring (IT144); en 
  • Bankstaat van skenker (nie ouer as 3 maande).
           As die skenking nie tussen eggenote is nie: 
  • ‘n Verklaring (IT144);
  • Bewys (kopie van kwitansie) van skenkingsbelasting betaal; en
  • Bankstaat van skenker en ontvanger (nie ouer as 3 maande).

 • Erfenis:  
  • Brief van die boedel eksekuteur;
  • ‘n Kopie van die likwidasie- en distribusierekening; en
  • Bankstaat (nie ouer as 3 maande). 

 • Spaargeld / Kontant / Bankrekening / Vaste Deposito’s: 
  • Bankstaat (nie ouer as 3 maande); en 
  • Bewys van bron (waar en hoe jy die geld ontvang het). 

 • Aandele:  
  • Brief van instansie wat bevestig dat die instansie die fonds na die buiteland sal oordra (die brief moet die aantal aandele en die huidige, geskatte markwaarde beskikbaar, uiteensit), of  
  •  Portefeuljeverklaring (nie ouer as 3 maande).  Hierdie verklaring sal ook die aantal aandele en huidige markwaarde insluit. 

 • Verkoop van eiendom: 
  • o ‘n Kopie van die oordragbelasting (hereregte); 
  •  Oorspronklike brief van die Aktebesorger wat die oordrag van die eiendom bevestig en dat die geld van die trustrekening sal oorgedra word; of
  • Bewys van ontvangs van die opbrengs asook die aansoeker se bankstaat (nie ouer as 3 maande). 

 • Tantième Inkomste: 
  • Bron van tantième inkomste; en
  • Bewys van tantième betaling.

 • Verdienste:  
  • Waar jy terugkerende buitelandse beleggings het wat nie R30 000 per jaar oorskry nie, is ‘n kopie van ‘n salarisstrokie nodig een maal per jaar;
  • Die polisnommer; en
  •  Let weld at die instansie (bv. Sanlam, Old Mutual) namens die belastingpligtige sal aansoek doen. 

 • Uitkerings van ‘n trust: 
  •  Resolusies van die trust wat die uitkerings maak;
  • Besonderhede van die bron van die trust wat die uitkerings maak;
  • Bankstaat van Trust (nie ouer as 3 maande);
  • Kopie van Trustakte; en
  • Trust se jaarlikse finansiële state.

 • Ander:
  • Dokumentêre bewys en verduideliking. 
 
 
Last Updated: 27/05/2016 12:10 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ