​USHICILELO OLWESEKEKELAYO LEGUNYA LOTSHALOMALI EZIZWENI

Uma ufaka isicelo seSimo Sentobelo-Ntela (iTCS) emayelana neGunya Lotshalomali Ezizweni lwabantu siqu, kudingeka ukuba usilethe isicelo sakho nalolu shicilelo olwesekelayo:

 • Izinto eziyisidingo eziveza umnyombo okuthathwe kuwo le mali ezotshalwa. Ngemininingwane ethe xaxa mayelana noshicilelo olwesekelayo oludingeka mayelana nomnyombo wemali oyibalulile esicelweni sakho, bheka isigaba esingezansi esidingida izidingo zomnyombo ngamunye.

 • Izitatimende zempahla nengcebo seminyaka yentela emithathu edlule (lokhu kufanele kubandakanye ukudalulwa kwalo lonke utshalomali, izivumelwano zotshalomali kanye nokusabalalisa ukusuka ezinkampanini zasekhaya kuya kwezisemazweni, amaqomangcebo, njll.)

 • Izinto eziyisidingo zezimbuyiselo zentela zeminyaka yentela emithathu edlule (lokhu kufanele kubandakanye namasheduli, izibalo ze-CTG, izinsiza zezimali, njll.)

 • Imininingwane yesikhungo esikwengamelele utshalomali ezizweni.
Qaphela ukuthi isidingo sokuba ulethe “ikhophi eqinisekisiwe yefomu lesicelo i-MP1423 yokugcina” okumanje ibalwe encwadini “Yokuqinisekisa” i-FIA, kasisesona isidingongqangi. U-SARS uzobuyekeza le ncwadi ekuhambeni kwesikhathi.

Ushicilelo olusekelayo mayelana nomthombo wemali ezotshalwa

Uma ufaka isicelo seSimo Sentobelo-Ntela (TCS) ehambisana Negunya Lotshalomali Ezizweni labantu ngabodwana, kudingeka ukuba ulethe lolu shicilelelo olulandelayo olumayelana nalopho imali ithathwe khona.

 •  Imalimboleko:
           Lapho umzali eboleka umntwana imali ukuze ayitshale phandle kwemingcele yezwe:
  •  Isivumelwano semalimboleko; kanye
  •  Isitatimende sasebhange somzali, nesingevile ezinyangeni ezi-3 ezedlule
           Iqomangcebo libolekisa ngemali kumbhekiqoma noma umhlomuli ukuze ayitshali  phandle kwemingcele yezwe:
  • Isivumelwano semalimboleko;
  • Isitatimende sasebhange sombhekiqoma noma somhlomuli, nesingvile ezinyangeni ezi-3 ezedlule;
  • Umbiko wakamuva wezimali weqomangcebo;
  • Isitatimende sasebhange seqomangcebo, nesingevile ezinyangeni ezi-3 ezedlule
  • Umbiko wakamuva wephothifoliyo yezabelo zeqomangcebo
          Inkampani iboleka umqondisi imali yenkampani ukuze ayitshali phandle kwemingcelo yezwe
  • Isivumelwano semalimboleko phakathi kwenkampani nomqondisi;
  • Isitatimende sasebhange somqondisi, nesingevile ezinyangeni ezi-3 ezedlule;
  • Umbiko wakamuva wezezimali wonyaka wenkampani

 • Iminikelo:
          Uma umnikelo uphakathi kwabaganene:
  • Isiqinisekiso i- (IT144);kanye
  • Isitatimende sasebhange somnikeli, esingevile izinyanga ezi-3
          Uma umnikelo ungekho phakathi kwabaganene:
  • Isiqinisekiso i- (IT144);
  • Ubufakazi (isinyatheliso seresidi) somnikelo wentela ekhokhiwe; kanye
  • Isitatimende sasebhange somnikeli nosomnikelelwa, nesingevile ezinyangeni ezi-3

 • Ifa:
  • Incwadi evela kumabilifa;
  • Ikhophi ye-akhawunti yokuNyibilikiswa nokuCazwa; kanye
  • Isitatimende sasebhange, nesingevile ezinyangeni ezi-3     
                                                                                                                                                                             
 • I-Akhawunti yokulondoloza/yemali/yasebhange/ yokulondoloza okunqindiwe :
  • o Isitatimende sasebhange, nesingevile ezinyangeni ezi-3
  • Ubufakazi bomnyombo (i.e. uyithathe kuphi nakanjani imali).

 • Izabelo:
  • Incwadi evela esikhungweni eqinisekisa ukuthi isikhungo sizoyidlulisa ima iye phandle kwemingcele(incwadi  kufanele iqukathi inani lezabelo kanye nenani lokudayiswa kwawo elikhona), kumbe
  • Isitatimende sephothifoliyo esingevile izinyanga ezi-3 saphuma. Lesi sitatimende sixobandakanya nomthamo wezabelo kanye nenani lazo langaleso sikhathi ezimakethe

 • Ukudayiswa kwempahla:
  • o Ikhophi yentela yokudlulisela.
  • Incwadi evela kuMmeli wokudayiswa kwempahla eqinisekisa ukudluliselwa kwempahla nokuthi imali izodluliswa isuka kwi-akhawunti yeqomangcebo; kumbe
  • ProUbufakazi bokuthi yatholakala le mininingwane buhambisana nesitatimende sasebhange somfakisicelo esingevile ezinyangeni ezintathu saphuma.

 • Ingenisomali Lobunikazi:
  • Umnyombo Wengenisomali lobunikazi; kanye
  • Ubufakazi bokukhokhelwa ngobunikazi

 • Inzuzo:
  • Lapho uotshalomali olusezizweni olungevile ku-R30 000 ngonyaka kuba yikhophi yombiko womholo edingeka kanye ngonyaka;
  • Inamba yepholisi; kanye
  • Kufanele kuqashelwe ukuba isikhungo (isib. Sanlam/Old Mutual) nguye ozofaka isicelo egameni lomkhokhintela.

 • Ukwaba kweqomangcebo:
  • Izinqumo zeQomangcebo zokwaba nokusabalalisa
  • Imininingwane yomnyombo walelo Qomangcebo elabayo;
  • Isitatimende sasebhange seQomangcebo, esingevile ezinyangeni ezi-3 ezedlule saphuma;
  • Ikhophi yetayitela leqomangcebo; kanye
  • Isitatimende Sezimali Sonyaka Seqomangcebo

 • Okunye:
  • Ushicilelo olungubukazi noluchazayo.
 

 

Last Updated: 27/05/2016 10:21 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ