UNGASIQINISEKISA KANJANI ISIMO SENTOBELO-NTELA

Ngalolu hlelo olusha lweSimo Sentobelo-Ntela (i-TCS), umkhokhintela usezokwazi ukugunyaza asebenzisana nabo ukuba baqinisekise isimo sakhe sentobelo-ntela ngenye yezindlela ezimbili ezikhona:
  • Ngokusebenzisa iNombolomfihlo yomgudu wokusebenza ngogesi, kumbe
  • Ngokusebenzisa Isitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela esitholakala ngohlelo olusha lwe-TCS

Ukuqinisekisa ngokusebenzisa iNombolomfihlo

Inombolomfihlo ingasetshenziswa ukuqinisekisa isimo sentobelo-ntela,
Isu-Ngqangi: Uma kusetshenziswa iNombolomfihlo ukuqinisekisa, imiphumela evelayo iveza isimo sentobelo-ntela ngendlela eyiso ngalolo suku nangaleso sikhathi okusetshenziswe ngayo iNombolomfihlo.

Ukuqinisekisa Isitifiketi Sobumsulwa KwezeNtela (i-TCC) esitholwe ngokohlelo olusha lwe-TCS

I-TCC ingaqinisekiwa ngalokhu:
Isu-Ngqangi: Uma i-TCC isiqinisekisiwe, imiphumela iyakuveza ukuthi i-TCC isasebenza yini ngosuku nangesikhathi oyibheka ngaso. 

Ungayiqinisekisa kanjani i-TCS/i-TCC nge-eFiling yakwaSARS.

Isigaba 1: Ngena ku-eFiling
Ukuze usebenzise uhlelo lwe-inthanethi olusha lweSimo Sentobelo-Ntela, kufanele ube ngumsebenzisi ogunyaziwe we-eFiling.  Umuntu ogunyaziwe (isibonelo, ummeleli womkhokhintela noma umsingathi we-eFiling) wesikhungi esingazimisela amalungelo namaqembu abasebenzisi kufanele bangene bese bethombulula ukusebenza kohlelo.
 
Isigaba 2: Thombulula uhlelo Lokuqinisekisa Isimo Sentobelo-Ntela
Ukuthombulula uhlelo Lokuqinisekisa Isimo Sentobelo-Ntela kuyinto eyenza kube kanye.
  • Uma usungenile,  hlela kahle iqembu labasebenzisi kanye namalungela abasebenzisi ukuze ukwazi ukuqinisekisa i-TCS/ i-TCC
  • Cindezela ku “Tax Status
  • Qoka u- “Tax Compliance Status Verification”
  • Qedela uhlelo lokuthombulula
 Isigaba 3: Qinisekisa i-TCS/  i-TCC yomkhokhintela
 Qoka  ikhethelo le “New Verifications Request”.  Faka inombolonkomba yentela  neNombolomfihlo kumbe  inombolo ye-TCC  komkhokhintela bese uyakuhambisa. Qinisekisa ukuthi imininingwane evelayo iyahambisana neyaloyo mkhokhintela ofuna ukuqinisekisa ngaye.
 
Uma kusetshenziswe inombolo ye-TCC, uhlelo luzodalula ukuthi i-TCC isasebenza yini. Uma kuyiNombolomfihlo esetshenzisiwe, kuzovela isimo  sentobelo-ntela somkhokhintela sangeleso sikhathi futhi sizokube siphawulwe ngemibala kanye nengcaciso yokuthi leso simo sizokube sisho ukuthini. Imibala isho ukuthi izindaba zomkhokhintela  zentela zangaleso sikhathi zimi kanhle noma cha:
  • Obomvu –Izindaba zakho zezentela kaziqondile futhi kawuyithobeli imigomo yentela
  • Oluhlaza –Izindaba zakho zezentela ziqondile futhi uyayithobela imigomo yentela
Manje usuzokwazi ukushicilela isiqinisekiso ukuze ugcine amarekhodi. Ukuqinisekisa kwakho kuzolondolozwa ngaphansi  kuka “History” ukuze kuthathiselwe kukho ngokuzayo.
 
Ngeminye imininingwane ngezigaba , bheka Umhlahlandela weSimo Sentobelo-Ntela ku-eFiling.
 
Isu-Ngqangi: Izitifiketi Zobumsulwa KwezeNtela ezaakhishwa ngohlelo oludala kusadingeka ukuba ziqinisekiswe ngendlela eyayibekiwe endala yokuqinisekisa engaphansi kwekhethelo liak- “Services”  emchayweni oku-eFiling.
 
Ukuqinisekisa i-TCC usebenzisa uhlelo lokuqinisekisa oludala cindezela lapha.

Udinga Usizo

Shayela e-Contact Centre ku- 0800 00 SARS (7277) yakwa-SARS kumbe uhambele Egatsheni Lakwa-SARS.
 
Last Updated: 24/05/2016 4:38 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ