​MOKGWA HO NETEFATSA MAEMO A BOIKOBELO BA TEFO YA LEKGETHO

Ka tsela e ntjha ya Maemo a boikobelo ba Lekgetho (TCS), molefi wa lekgetho jwale o se a kgona ho dumella mokga wa boraro ho netefatsa maemo a boikobelo ba hae ka e nngwe ya ditsela tsena tse pedi:
  • Ka tshebediso ya PHINI e elektronike ya phihlello, kapa
  • Ka tshebediso ya Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho se fumanweng mokgweng o motjha wa TCS 

Netefatso ka tshebediso ya PHINI

PHINI e ka sebediswa ho netefatsa boikobelo ba tefo ya lekgetho ba molefi wa lekgetho,
Keletso ya bohlokwa: Ha PHINI e sebedisetswa ho netefatsa, diphetho di supa maemo a jwale a boikobelo ba tefo ya lekgetho ho ya ka letsatsi le nako eo PHINI e sebedisitsweng ka yona.

Netefaletso ya Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho se fumanweng mokgweng o motjha wa TCS

Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) se ka netefatswa,
Keletso ya bohlokwa:  Ha Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) se netefatswa, diphetho di hlahella ebang Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho se ntse se sebetsa ho ya ka letsatsi le nako eo se lekotsweng ka yona.

Mokgwa wa ho netefatsa Maemo a pakahatsang tefo ya lekgetho (TCS) / Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) ka SARS eFiling.

Mohato wa 1: Kena ho eFiling
Ho sebedisa tshebeletso e ntjha ya Netefatso ya Boikobelo ba Lekgetho (Tax Compliance Status Verification) ho marangrang, o tlameha hore o be o tjhaetswe monwana ho sebedisa eFiling.  Motho ya dumelletsweng (mohlala: moemedi wa molefi wa lekgetho kapa motsamaisi wa eFiling) wa mokgatlo ya ka kgonang ho hlophisa mekgatlo ya basebedisi le ditokelo tsa mosebedisi o tlameha ho kena inthaneteng ho etsa hore tshebeletso ena e sebetse.
 
Mohato wa 2: Etsa hore tshebeletso ya maemo a ho ikobela tefo ya Lekgetho e sebetse
Tshebediso ya motjha wa Netefatso ya Boikobelo ba Lekgetho ke ntho e etswang hang feela. 
  • Ha o se o kene inthaneteng, hlophisa mekgatlo ya hao ya basebedisi le ditokelo tse amehang tsa mosebedisi hore o tle o tsebe ho netefatsa Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) kapa Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC)
  • Tobetsa "Tax Status"
  • Kgetha “Tax Compliance Status Verification” (Netefatso ya Boikobelo ba Lekgetho)
  • Phethela motjha wa ho etsa hore sena se sebetse.
 
Mohato wa 3: Netefatsa Maemo a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho (TCS) kapa Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) tsa molefi wa lekgetho
Kgetha menyu o reng: "New Verification Request". Ngola dintlha tseo mme o kenye nomoro ya lekgetho ya molefi wa lekgetho le PHINI kapa TCC ya hae.  Tiisa hore lesedi la molefi wa lekgetho le pepesitsweng moo ke la molefi wa lekgetho eo o batlang ho netefatsa ditaba tsa hae.
 
Moo nomoro ya Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) e sebedisitsweng, motjha ona o tla pepesa hore na Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) se ntse se sebetsa kapa tjhe. Moo ho sebedisitsweng PHINI, Maemo a jwale a Boikobelo ba Tefo ya Lekgetho a molefi wa lekgetho a tla hlahella ka mebalabala le dintlha tse hlalosang hore maemo ka ho fapana a ona a bolela eng.
 
Dikhoutu tse mebalabala di bontsha hore na merero ya lekgetho ya molefi wa lekgetho e eme hantle kapa tjhe:
  • Bofubedu – Merero ya lekgetho ha e metle mme molefi wa lekgetho ha a ikobele tefo ya lekgetho.
  • Botala – Merero ya lekgetho e metle mme molefi wa lekgetho o ikobela tefo ya lekgetho
Jwale o tla kgona ho printa diphetho tsa netefatso molemong wa hore di bolokwe direkotong. Netefaletso ena e tla boela e bolokwa ka tsela ya elektronike ka tlasa “History” moo e ka fumanehang teng kamoso ebang e hlokeha.
 
Ho fumana dintlha tse fetang mona ka mehato ena, boha “Guide to the Tax Compliance Status Functionality on eFiling” (Tataiso e mabapi le Maemo a ho ikobela tefo ya lekgetho) ho eFiling.
 
Keletso ya bohlokwa: Ditifikeiti tse pakahatsang tefo ya lekgetho tse ntshitsweng ka mokgwa wa kgale le tsona di tlameha ho netefatswa ka tsela ya kgale ya netefatso tlasa menyu wa "Services" ho eFiling.
 
Ho netefatsa Setifikeiti se Pakahatsang Tefo ya Lekgetho (TCC) ka mokgwa wa kgale, o ka tobetsa mona

O hloka thuso?

Letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 SARS (7277) kapa etela lekala la hao le haufi la SARS.
Last Updated: 24/05/2016 4:37 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ