HO ETSAHALANG EBANG KE NA LE KOTLO E MABAPI LE TSAMAISO?

Ke sefe se setjha?

Ho tloha ka la 4 Tshitwe 2015 balefalekgetho ba Lekgetho la Lekeno ba tla kgona, ka mokgwa wa elektronike lekaleng la SARS le ka eFiling:
  • Ho kenya dikganyetsano
  • Ho kopa phanyeho ya tefo
  • Ho kopa phokotso (RFR) ya tswala kapa dikotlo
Balefalekgetho jwale ba ka kgona ho kopa phanyeho ya tefo ka mokgwa wa elektronike ka yona nako eo ba tlatsang Kganyetsano. Ka kopo hlokomela hore Phanyeho ya Tefo e ka koptjwa le Kganyetsano Lekaleng mme e seng ka tsela ya eFiling hobane eFiling e tshehetsa feela Phanyeho ya Tefo e ikemetse ka boyona feela e seng e na le Kganyetsano.
 
Ka kopo hlokomela hore foromo ya RFR le foromo ya Kganyetsano ha di sa tla koptjwa ka tsela ya SARS Contact Centre.
 
Kotlo ya Tsamaiso (Admin Penalty) ke kotlo e leshwang ho latela dintlha tsa Karolo ya 210 tsa Molao wa Tsamaiso ya Lekgetho. Molao o laela hore mefuta e fapaneng ya ho se ikobele molao e fumane kotlo ya tsamaiso ya mofuta ofe.
 
Ha jwale kotlo e hulwa bakeng sa ho kgutliswa ha ditokomane ka mora nako kapa ebang di sa kgutliswa hohang. Molefalekgetho ofe kapa ofe ya sa nehelaneng ka kgutliso ya hae o tla fuwa kotlo ena mme o lokela ho e lefa ho SARS.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ho sa natswe hore o dumellana kapa o hanana le kotlo ya tsamaiso, o eletswa hore o nehelane ka kgutliso ya hao ho thibela hore ho se be le dikotlo tse ding tsa tsamaiso. Kotlo ena e tla dula e kenngwa kgweding le kgwedi ha o sa kgutlise ditokomane tsa hao tsa lekgetho.
 
Kotlo ya tsamaiso ya ho se ikobele molao e kentse bokaalo bo tsepameng ba dikotlo mmoho le dikotlo tse ding ho ya ka diphesente.
 
Bokaalo ba kotlo e tlang ho kenngwa bo itshetlehile hodima lekeno le lefiswang lekgetho la molefalekgetho mme le ka ba pakeng tsa R250 ho isa ho
R16 000 ka kgwedi le kgwedi ha ho ntse ho sa ikobelwe molao.
 
Hlokomela: Setlankana sa Akhaonto ya Kotlo (APSA) ha se sa tla romelwa le tsebiso ya kotlo ya hlahlobo. Molefalekgetho a ka fumana APSA ka tsela ena:

Ho etsahalang ebang ke sa dumele ho lefa Kotlo ya Tsamaiso?

Molefalekgetho a ka kenya Kopo ya Phokotso ebang a fuwe dikotlo dife kapa dife tsa tsamaiso ka lebala ka ho se ikobele tefo.
 
Ebang Kopo ya Phokotso e sa dumellwa kapa ho dumelletswe karolwana ya yona feela, o ka nna wa hanyetsana le qeto e entsweng ke SARS mme o ka etsa boipiletso kgahlano le qeto eo ebang o sa dumellane le sephetho sa motjha wa kganyetsano.
 
Ka kopo hlokomela hore o ka se sebedise motjha wa kganyetsano pele o kenya RFR (Kopo ya Phokotso) le hore e mamelwe pele.
 
Dikotlo tsa tsamaiso di etsahala kgwedi ka nngwe ha molefalekgetho a sa ikobele melao mme sena se ka ba sa fihla nakong ya dikgwedi tse 35. Kotlo ka nngwe e iphethang e tla ba le nomoro e ikgethang ya transekshene. Ha SARS e ntse shebana le kganyetso/boipiletso, ho ka nna ha dumellwa tefo ya karolwana e itseng mme sena se bolela hore ho ka phethelwa ditransekshene tse itseng.
 

Nka kenya RFR (Kopo ya Phokotso) jwang?

Foromo ya Kopo ya Phokotso e ka batlwa tjena:

Ebe nka kenya RFR (Kopo ya Phokotso) jwang?

Ho ka nehelanwa ka foromo ya Kopo ya Phokotso tjena:

Ke lefa Kotlo ya ka ya Tsamaiso jwang?

O ka lefa kotlo ya hao ya tsamaiso ka ho sebedisa e nngwe ya metjha e teng ya tefo.

Ka kopo hlokomela:

Ho tla etsahala eng ebang ke sa lefe Kotlo ya ka ya Tsamaiso?

Ebang Kotlo ya Tsamaiso e sa leshwe, SARS e tla kgetha akgente (jwalo ka mongamosebetsi wa hao) ho bokella tjhelete ena boemong ba yona. Tobetsa mona ho fumana tse ngata.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ebang o nehelana ka dikgutliso tsohle tse salletseng morao, o ka kopa SARS ho fokotsa dikotlo ka Kopo ya Phokotso ebang o na le mabaka a ho etsa jwalo. Kopo ya hao e tlameha hore e fane ka mabaka a utlwahalang ho tshehetsa kopo ena.
 
Last Updated: 26/08/2016 1:23 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ