​BOIPILETSO

Ke sefe se setjha?

Ho tloha ka la 4 Tshitwe 2015 balefalekgetho ba Lekgetho la Lekeno ba tla kgona, ka mokgwa wa elektronike lekaleng la SARS le ka eFiling:
 
Ho kenya dikganyetsano
 • Ho kopa phanyeho ya tefo
 • Ho kopa phokotso (RFR) ya tswala kapa dikotlo
Balefalekgetho jwale ba ka kgona ho kopa phanyeho ya tefo ka mokgwa wa elektronike ka yona nako eo ba tlatsang Kganyetsano. Ka kopo hlokomela hore Phanyeho ya Tefo e ka koptjwa le Kganyetsano Lekaleng mme e seng ka tsela ya eFiling hobane eFiling e tshehetsa feela Phanyeho ya Tefo e ikemetse ka boyona feela e seng e na le Kganyetsano.
 
Ka kopo hlokomela hore foromo ya RFR le foromo ya Kganyetsano ha di sa tla koptjwa ka tsela ya SARS Contact Centre.
 
Jwalo ka molefalekgetho o na le tokelo ya ho kenya kganyetsano moo boipiletso ba hao bo hannweng ka ho phethahala kapa karolwana e itseng ya bona e hannwe. Boipiletso bo tlameha ho kenngwa matsatsing a 30 a kgwebo ho tloha ka letsatsi leo kganyetso e neng e fumanwa ka lona.
 
Hlokomela:
 • Ebang o sa kgona ho romela boipiletso ho latela dinako tse behilweng, o lokela ho romela mabaka a hore ke hobaneng ha re lokela ho mamela boipiletso ba hao bo siilweng ke nako.
 • Boipiletso ka mehla bo tlameha ho romelwa le ditokomane tsa tshehetso tse bontshang mabaka a hao a ho kenya boipiletso boo.
 • Boipiletso bo tlameha ho kenngwa matsatsing a 30 a kgwebo ho tloha la letsatsi leo kganyetso e neng e fumanwa ka lona.
 • Moo Tsebiso ya Kganyetso (NOO) e neng e dumelletswe ka tsela e sa fellang kapa e sa dumellwa mme o lakatsa ho kenya Tsebiso ya Boipiletso (NOA), netefatsa hore boipiletso boo bo itshetlehile hodima tsona dintho tseo o neng o hanyetsana le tsona. Dikhoutu tsa mohlodi tse boletsweng pele le bokaalo bo boletsweng pele ka hara NOO di tlameha ho tlatswa hape ho NOA.

Doforomo tse molaong le metjha ya ho kenngwa ha Boipiletso:


Ho bohlokwa hore boipiletso bo kenngwe foromong e nepahetseng hobane ebang ho sa etswe jwalo boipiletso ba hao bo ka nna ba qhelelwa ka thoko. O hloka diforomo tse pedi bakeng sa boipiletso, tsona ke Tsebiso ya Boipiletso (NOA) le ADR2.
 
Tsebiso ya Boipiletso (NOA) e sebetsa makgethong a latelang:
 • Lekgetho la Lekeno la motho ka bomong (Dikotlo tsa Tsamaiso le tsa Lekgetho le Hlahlobilweng ho kenyeleditswe le lekgetho le leng/le neng le sa tsebahatswa ka ho phethahala
 • Lekgetho la Lekeno la Kgwebo (CIT) (Lekgetho le Hlahlobilweng ho keneyeleditswe le lekgetho la tlatsetso feela)
 • Lekgetho la Lefa ha o ntse o fumana moputso (PAYE) (Dikotlo tsa Tsamaiso feela)
A ka koptjwang le ho romelwa:
Tsela e nngwe ya Boipiletso ba Tharollo ya Kganyetsano (ADR2) ke ya makgetho ana a latelang:
 • Lekgetho la Lekeno la Ditherasete
 • Makgetho a mang
 • Hlahlobo ya PAYE
 • Lekgetho la Bobedi la Dikhampani (STC) pele ho la 1 Mmesa 2011 le
 • Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng (VAT).
 
Tsena o ka di fumana ho marangrang a rona websaeteng ena kapa lekaleng lefe kapa lefe la SARS mme di ka nyehelwa:
 • Lekaleng lefe kapa lefe laSARS kapa
 • Ka poso ho SARS.
Last Updated: 26/08/2016 2:37 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ