UKUDLULISA UDABA

Yini Entsha?

Kusukela zi-4 kuZibandlela 2015 maqondana neNtelangeniso, abakhokhintela sebezokwazi ukuthi nge-inthanethi egatsheni lakwa-SARS kanye nange-eFiling:
 • Ukuzwakalisa Ukuphikisa
 • Ukucela ukulengiselwa izinkokhelo
 • Ukucela ukuxegiselwa (i-RFR) inzalo nezinhlawulo
Abakhokhotela manje sebengakwazi ukunxusa ukulengiselwa isikweletu nge-inthanethi bebe befaka ngasikhathi sinye Ukuphikisa. Sicela uqaphele ukuthi Ukulengiselwa Izinkokhelo kungacelwa kuhambisana nokuPhikisa egatsheni hhayi nge-eFiling njengalokhu i-eFiling yona yeseka kuphela Ukulengiselwa Izinkokhelo okuzimele kodwa kungahambisani kokubili Nokuphikisa
 
Sicela wazi ukuthi ifomu le-RFR  kanye nefomu LokuPhikisa angeke lisacelwa sanhlono e-Contact Centre yakwa-SARS.
Njengomkhokhintela uneungela lokudlulisela udaba lwakho uma ukuphikisa kwakho kuchithiwe ngokuphalele kumbe ingxenye yako. Ukudlulisela udaba kufanele kufakwe ezinsukwini ezingama-30 kusukela ngosuku olwaluchithwe ngalo udaba Lokuphikisa.
 
Qaphela:
 • If you couldn’t submit the appeal within the stipulated timeframes, when lodging the appeal it must be accompanied by the reasons you want us to consider for the late appeal. Uma ungakwazanga ukudlulisa udaba lwakho ngesikhathi esibekiwe,  uma usudlulisa  udaba kufanele luhambisane nezizathu zokuba silubheke udaba lwakho olwedlulelwe yisikhathi. 
 • Ukudlulisa kufanele kuphelezelwe njalo lushicilelo olwesekayo nolufakazela izizathi zokudlulisa kwakho udaba.
 • The appeal must be submitted within 30 business days after the date of the disallowance of the objection. Ukudlulisa udaba kufanelwe kufakwe ezinsukwini ezingama-30 ngemva kosuku lokuchithwa kokuphikisa.
 • Lapho Isaziso Sokuphikisa  (i-NOO) samukelwe ingxenye kumbe sichithiwe futhi ufisa ukufaka Isaziso Sokudlulisa Udaba (i-NAO), qinisekisa ukuthi ukudlulisa kumayelana nezinto ezifanayo obuphikisana nazo. Izinkomba ezifanayo nezamba ezisetshenziswe kwi-NOO kufanele kugcwaliswe zona nakwi-NOA.

Amafomu agunyaziwe kanye nokuletha Ukudlulisa Udaba:

 

Kusemqoka ukuba ukudlulisa udaba kulethwe ngefomu okuyilonalona njengalokhu ukwehlukleka ngukwenza njalo kuzophetha ngokuba ukudlulisa udaba kuchithwe. Mabili amafomu owadingayo ukudlulisa udaba, nokuyifomu leSaziso Sokudlulisa Udaba (i-NOA) kanye ne-ADR2.
 
Isaziso Sokudlulisa Udaba sisebenza kule ntela elandelayo kuphela:
 • INtelangeniso Yabantu Ngabodwana (Izinhlawulo Zokusingatha kanye Nentela Ebuyekeziwe okuhlanganisa  nentela eyongeziwe/ebizwe ngaphansi)
 • INtelangeniso Yezinkampani (i-CIT) (Intela Ebuyekeziwe kuhlanganisa intela eyongeziwe kuphela)
 • Inhawulo-Nganzuzo (i-PAYE) (Izinhlawulo Zokusingatha kuphela)
Futhi ungafaka isicelo uphinde ukulethe:
 • INtelangeniso yamaQomangcebo (Trusts)
 • Enye intela
 • Ukubuyekezwa kwe-PAYE
 • INtela Eyisilandeliso yeziNkampani (i-STC) ngaphambi komhlaka 1 kuMbasa 2011 kanye
 • INtelantengob (i-VAT).
Futhi ungayitheza (download) kule websayithi kumbe uyinxuse kunoma yiliphi igatsha lakwa-SARS futhi ungayiletha:
 
Last Updated: 16/09/2016 9:37 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ