​GE EBA KE A LEKOLWA (TLHAHLOBO YA DIPUKU) GOBA KE KGETHILWE BAKENG SA TIIŠETŠO?

Go kgethwa bakeng sa tekolo le go kgethwa bakeng sa tiišetšo ke ditshepetšo tše pedi tša go fapana. Lebelela mo tlase ga letlakala la wep ge eba o nyaka go tseba ka ga go lekolwa.   

Naa tiišetšo ke eng?

Tiišetšo ke tebelelo ya boleng bja tiišetšo ya tshedimošo yeo e laodišitšwego ke molefela motšhelo mabapi le taodišo goba ka pušetšo. Se se ama papetšo ya tshedimošo ye kgatlhanong le direkhoto tša ditšhelete le matlotlo le/goba ditokumente tše dingwe tša thekgo go tiišetša gore taodišo/pušetšo e tloga e laetša tlhagišo ya paale gape ya maleba ya maemo a tša motšhelo a molefela motšhelo. 
 
Ge o šetše o rometše taodišo/pušetšo ya gago, taodišo/pušetšo ya gago e ka kgethwa bakeng sa go tiišetšwa

Na ke mang a ka kgethwago bakeng sa go tiišetšwa?

Molefela motšhelo yo mongwe le yo mongwe a ka kgethwa ke SARS bakeng sa tiišetšo ka morero wa taolo e botse ya motšhelo, go akaretša mabaka a kotsi. 

Na ke dikgato dife tšeo nka di tšeago ge eba ke kgethilwe bakeng sa tiišetšo?

Ge eba o kgethilwe bakeng sa tiišetšo, SARS e tla go  tsebiša ka lengwalo la semmušo la go go tsebiša gore o kgethilwe bakeng sa tiišetšo. Lengwalo le le tla laetša gore o swanetše go romela ditlabelo tša maleba tše di kgopetšwego (ditokumente tša thekgo)/IT14SD (e ama fela Motšhelo wa Letseno la Khamphani) mo matšatšing a 21 a matšatši a kgwebo bakeng sa letšatšikgwedi leo le lego lengwalong goba ka tlhatlonano o ka romela Kgopelo ya go Phošolla (RFC).
 
Ditlabelo tše di nyakwago tša maleba di tla fapana go ya ka mohuta wa motšhelo.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Ditlabelo tše di nyakwago tša maleba di tla ngwalwa ka lengwalong la tiišetšo leo SARS e tlo go romelago lona.
 
Ge eba o faela ka eFiling o ka diriša kanale ye go romela ditokumente tša gago. Sekena ditlabelo tša gago tša maleba gomme o di boloke ka khomputheng/desktop ya gago. Tsena go eFiling, louta ditokumente tša gago gomme o di romele ka eFiling. Ka kgopelo gopola go kgotla 'submit' gore ditokumente di kgone go romelwa go SARS.
 
Mohlomongwe o ka ikela go lekala la SARS gomme wa romela ditokumente fao.
 
Maele a Bohlokwa kudu:
 • Kgokaganyo ya go louta ditlabelo tša maleba go eFiling e hwetšagala fela ge o hweditše lengwalo la go kgopela ditlabelo tša maleba (šupetša go ditlhahli tša maleba go eFiling):
  • Louta ditlabelo ka moka tša maleba bjalo ka ge di kgopetšwe ka lengwalong la ka godimo.  
  • Ge ditlabelo tša maleba di loutilwe ka moka, kgotla konope ya ‘submit’ go romela ditokumente go SARS. KA KGOPELO LEMOGA gore ge ditokumente di rometšwe, kgokaganyo e tlo tswalelwa gomme molefela motšhelo a ka se sa kgona go louta ditokumente tše dingwe. 
 • Kgonthiša gore lengwalo la setlogo leo le rometšwego ke SARS le akareditšwe ge o romela ditokumente tša maleba ka eFiling goba ka lekala, ka ge le na le tšhupetšo e kgethegilego ya bar khoutu yeo e kgokaganyago ditokumente le direkhoto tša gago tša motšhelo.
 • Kgonthiša gore maemo a latelago a a latelwa ge go loutwa ditokumente tša thekgo:
  • Mohuta wa faele e kaba .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg le .gif go kgontšha gore SARS e kgone go lebelela ditokumente.
  • Palotlalo ya saese ya go dumelelwa go ya ka tokumente enngwe le enngwe ke 5MB gomme palotlalo ya ditokumente tše 20 e ka loutwa.
Ka dinako tšohle, molefela motšhelo a ka itebaganya le Yuniti ya go Bololla ka Boithaopo go yo bololla ka go ithaopa. Šupetša go Lenaneo la go Bololla ka Boithaopo go hwetša tlhahlo e nngwe ka ga tshepetšo yeo. 

Naa nka letela eng ge go tiišetšwa?

Lengwalo la go kgopela ditlabelo tše dingwe tša maleba le ka phatlalatšwa ge eba ditlabelo tša peleng tša maleba tše di filwego di be di sa felela go feleletša tiišetšo.
Ge eba o na le pušetšo yeo e swanetšego go lefelwa, pušetšo e ka se lefelwe ge tiišetšo e le gare e dirwa.

Ge nka se fetole kgopelo bakeng sa tiišetšo?

Ge o sa fetole ka go romela RFC goba wa se romele ditlabelo tša maleba, o tla romelwa lengwalo la bobedi. Ge o ka dula o sa fetole, moofisiri wa SARS o tla ikgokaganya le wena ka mogala gomme a go kgopela gore o romele ditlabelo tša maleba mo matšatšing a 5 a kgwebo.
 
Ge o ka se fetole kgopelo ye ya mogala, SARS e ka godiša tekolo go ya ka tshedimošo yeo e dutšego e le gona goba yeo e hweditšwego go leloko la boraro.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Go kaone gore o fetole dipotšišo ka moka semetseng. Dikotlo tša godimo di ka dirišwa ge go ka lemogwa ge laodiša tšohle.  

Na ke swanetše go letela eng ge tiišetšo e feditšwe?

Ge o šetše o rometše dikgopelo ka moka tša ditlabelo tša maleba, tiišetšo e ka feleletšwa mo matšatšing a kgwebo a 30 go ya go 60.
SARS e swanetše go tiišetša gore maemo a motšhelo ao a laodišitšwego a nyalelana le molao o itšeng wa motšhelo. Ge go ka hwetšwa go na le phošo, tekolo e tla dirwa. 
 
Tefišo ya kotlo ya go se laodiše tšohle e swanetše go elelwa ge go tšweletše go se laodiše tšohle tše di swanetšego go laodišwa. Persente ya kotlo e fapana go tloga ka 0% go ya go 200%. Dikotlo tša boimanyana di beelwa balatofatšwa ba go ipoeletša goba balefela motšhelo ba go hloka tšhomišano.
 
Ge tiišetšo e šetše e dirilwe, o ka letela tše di latelago:
 • Ge kotsi e nngwe e sa laetšwa gape go sa nyakišišwa selo, Tsebišo ya phethagalo ya tiišetšo e tla dirwa ka eFiling, emeile goba ka poso;
 • Mo dikotsi tše dingwe di sa laetšwego gomme gape nyakišišo e sa dirwa, Tsebišo ya Tekolo e tla dirwa ka  eFiling, emeile goba ka poso;
 • Mo go laeditšwego kotsi enngwe, lengwalo la Tšhupetšo ya Lengwalo la Tlhahlobo ya dipuku le tla dirwa ka  eFiling, emeile goba ka poso. Ge eba o swanetše go hwetša pušetšo, pušetšo e tla dirwa fela ge tlhahlobo e feditšwe gape ge ditiišetšo tše itšeng di šetše di dirilwe.
Ge eba o ga se o kgotsofatšwe ke tekolo,o ka e gana. Šupetša go Dikganano go hwetša tlhahlo ka ga tshepetšo yeo.   

Na tlhahlobo ya dipuku ke eng?

Ke tlhahlobo ya direkhoto tša matlotlo le tšhupamatlotlo le/goba ditokumente tša thekgo tša molefela motšhelo go lekola ge eba molefela motšhelo o laodišitše maemo a gagwe a motšhelo go SARS. Mo molefela motšhelo a sa dirago taodišo goba a se a faele pušetšo, go dirwa nyakišišo mabapi le ge eba maitshwaro a molefela motšhelo a obamela molao o itšeng wa motšhelo.  

Na ke mang a ka kgethwago bakeng sa tlhahlobo ya dipuku?

Molefela motšhelo a ka kgethwa ke SARS bakeng sa tlhahlobo ya dipuku ka morero wa taolo ya maleba ya motšhelo, go akaretšwa mo mabakeng a kotsi. Molefela motšhelo a ka kgethwa bakeng sa tlhahlobo ya dipuku ka mabaka a go kgetha fela goba ka poeletšo ya sediko  

Na ke swanetše go dira eng ge eba ke šupedišwe bakeng sa tlhahlobo ya dipuku? 

Ge e ba o swanetše go dira tiišetšo gomme tshepetšo ya tiišetšo e feditšwe, merero ya gago ya motšhelo e ka šupetšwa bakeng sa tlhahlobo ya dipuku bjalo ka karolo ya tshepetšo ya kobamelo ya SARS. Se ga se re gore tlhahlobo ya dipuku e thomile. O swanetše go emela mohlomongwe Tsebišo ya Tlhahlobo ya dipuku ya semmušo (mo tlhahlobo ya dipuku e filwego mohlakiši o itšeng) goba Tsebišo ya Tekolo (mo nyakišišo e dirilwego ka nako ya tiišetšo gomme tlhahlobo ya dipuku ga se e thome). Tshepetšo ye e ka tšea matšatši a kgwebo a 120.

Na ke swanetše go tšea dikgato dife ge eba ke kgethilwe bakeng sa tlhahlobo ya dipuku?

Tlhahlobo ya dipuku e letetšwe go thoma fela ge Tsebišo ya semmušo ya Tlhahlobo ya dipuku e rometšwe go molefela motšhelo. Ge eba ditlabelo tša maleba (ditokumente tša thekgo) di a nyakega go tsebišo, o swanetše go romela ditlabelo tša maleba go SARS mo matšatšing a 21 go tloga ka letšatšikgwedi leo le lego lengwalong. Ka tlhatlolano, go ka dirwa dipeakanyo le wena go kgona go dira tlhahlobo ya lefelo ka nako ya gago. Ditshenyagelo tša go gatiša di tla lefelwa ke SARS ge go dirilwe tlhahlobo ya lefelo, ge fela dinyakwa tše dingwe di fihleletšwe go ya ka letšatšikgwedi la lengwalo.
 
Ditlabelo tša maleba tše di nyakegago di tla fapana go ya ka mohuta wa motšhelo le bogolo bja tlhahlobo ya dipuku. Ka kgopelo lemoga gore SARS e ka kgona go hwetša ditlabelo tša maleba go tšwa go leloko la boraro.
 
Ditlabelo tša maleba di nyakwa kudu ka fomete ya elektroniki gape dipeakanyo di ka dirwa gore Setsebi sa Nyakišišo ya bomenetša sa Elektroniki se ka taonolouta se go tšwa go sesteme ya khomphuta ya gago. Ge eba o faela ka eFiling, o ka sekena ditlabelo tša gago tša maleba gomme wa di boloka go, eFiling. Tsena go eFiling, louta ditokumente tša gago gomme o di romele ka eFiling. Ka kgopelo gopola go kgotla 'submit' gore o kgone go romela ditokumente go SARS.
 
Ka tlhatlolano o ka dira dipeakanyo le moofisiri wa SARS yo a laeditšwego lengwalong go lata ditlabelo tša maleba tše di kgopetšwego goba o ka di romela. 
 
Maele a Bohlokwa kudu:
 • Ikgokaganye le moofisiri wa SARS yo a laeditšwego ka lengwalong.
 • Kgokaganyo ya go louta ditlabelo tša maleba go eFiling e hwetšagala fela ge lengwalo le amogetšwe gomme le kgopela ditlabelo tša maleba (šupetša go ditlhahli tša maleba go eFiling):
  • Louta ditlabelo tša maleba tšeo di kgopetšwego go lengwalo leo le laodišitšwego ka godimo.  
  • Ge ditlabelo ka moka tša maleba di loutilwe, kgotla konope ya ‘submit’ go romela go SARS. KA KGOPELO LEMOGA gore ge ditlabelo tša maleba di rometšwe, kgokaganyo e tla tswalela gomme o ka se kgone go louta ditokumente tše dingwe.
 • Kgonthiša gore lengwalo la setlogo leo le rometšwego ke SARS le akareditšwe ge o romela ditlabelo tša maleba go eFiling goba go lekala, ka ge le na le tšhupetšo e kgethegilego ya bar-khoutu yeo e nago le kgokaganyo go ditlabelo tša maleba tša direkhoto tša gago tša motšhelo.
 • Kgonthiša gore maemo ao a latelago a a latelwa ge o louta ditokumente tša thekgo:
  • Mohuta wa faele o swanetše go ba .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg le .gif go kgontšha SARS go lebelela ditokumente.
  • Palotlalo ya saese yeo e dumeletšwego go tokumente enngwe le enngwe ke 5MB le palotlalo ya ditokumente še 20 tše di ka loutwago.
Ge mohlomongwe o ka nyaka go hwetša thušo enngwe, o ka ikgoganya le moofisiri wa SARS yo a laeditšwego ka go Tsebišo ya Tlhahlobo.
Ka dinako tšohle, molefela motšhelo a ka ikgokaganya le Yuniti ya Bololla ka Boithaopo go bololla ka boithapo. Šupetša go Lenaneo la go Bololla ka Boithaopo go hwetša tlhahlo e nngwe ka ga tshepetšo. 

Na nka letela eng ka nako ya tlhahlobo ya dipuku?

 O ka letela tše di latelago:
 • Tsebišo ya tlhahlobo ya dipuku e tla laetša bogolo bja mathomo bja tlhahlobo;
 • Mohlakiši wa SARS o tla fana ka Lengwalo la Tumelelo ge go dirwa tlhahlobo ya lefelo;
 • Tšwelopele ya dipego ya dikgato tša tlhahlobo ya dipuku e tla phatlalatšwa ka sebaka sa matšatši a 90 a khalentara go tloga ka letšatšikgwedi la tsebišo ya tlhahlobo ya dipuku; Ge e ba o na le pušetšo yeo o e letetšego, pušetšo e ka se lefelwa ka nako yeo tlhahlobo e sa tšwelago pele.
Tšwelopele ya dipego e ka no se šome ge eba SARS e gopotše gore pego e ka thibela goba ya tlhakatlhakantšha tlhatlhobo ya dipuku.
Ka tlhago ya yona, tlhahlobo ya dipuku ke tshepetšo ya go tsenelela go fetiša tiišetšo gomme bogolo bja morero bo ka katološwa. Tlhahlobo ya dipuku e ka fetšwa nako enngwe le enngwe mo matšatšing a 30 kgwebo go fihla go dikgwedi tše 12, goba go feta, go ya ka go tlhakatlhakana ga molato, bontši bja ditransekšene tše di amegago le maemo a tirišano a molefela motšhelo.
SARS e ka dira kgopelo ya ditlabelo tša maleba tša tlaleletšo tshepetšong ka moka ya tlhahlobo ya dipuku. Ge o sa fetole ka go romela ditlabelo tša maleba ge di kgopelwa, SARS e tla dira tekolo go ya ka tshedimošo yeo e šetšego e hwetšagala goba e tšwago go leloko la boraro.
Ge mohlomongwe o ka nyaka thušo enngwe, o ka ikgokaganya le moofisiri wa SARS yo a laeditšwego lengwalong la tlhahlobo ya dipuku.
 
Maele a Bohlokwa kudu: Go tloga go le kaone go fetola dikgopelo ka moka semetseng. Balefela motšhelo bao ba hlokago tšhomišano ba ka itemogela dikotlo tša godimo ge go ka hwetšwa gore ga se ba laodiše tšohle.    

Ge eba maemo a ka a motšhelo a hwetšagala a fošagetše ka nako ya tlhahlobo ya dipuku?

SARS e swanetše go kgonthiša gore maemo a gago a motšhelo ao a laodišitšwego a nyalelana le molao wa motšhelo wa maleba. Ge go ka hwetšagala a fošagetše, go tla dirwa tekolo.
 
Tekolo ya SARS gantši e fetšwa mo mengwageng e 3 go tloga ka letšatšikgwedi la tekolo (metšhelo ya go se itekolwe bjalo ka Motšhelo wa Letseno) goba mengwaga e 5 go tloga ka letšatšikgwedi la tekolo (metšhelo ya go itekolwa bjalo ka Motšhelo wa Boleng bja go Tlaleletšwa). SARS lege go le bjalo, e na le tokelo ya go bula tekolo yeo e šetšego e hlalositšwe fao bomenetša, go se tshephagale le go se bololle ditlabelo go tšweletšego. Go feta moo, SARS e na le tokelo ya go katološa letšatšikgwedi le le tlhalositšwego mo mabakeng a mangwe.
 Tefišo ya kotlo ya go se laodiše tšohle e swanetše go elelwa ge go tšweletše go se laodiše tšohle tše di swanetšego go tšhelelwa. Persente ya kotlo e fapana go tloga ka 0% go ya go 200%. Dikotlo tša boimanyana di beelwa balatofatšwa ba go ipoeletša goba balefela motšhelo ba go hloka tšhomišano.
 
O ka letela tsebišo ya go laetša dinyakišišo tša tlhahlobo ya dipuku ge tlhahlobo e feditšwe, ntle le ge o ka ganana le tokelo ya go hwetša tshedimošo ya mohuta wo. O swanetše go fetola Tsebišo ye mo matšatšing a 21 a kgwebo gomme o laetše gore o dumelelana goba o ganetšana le dipeakanyo tše di akantšwego. O swanetše go fana ka bohlatse go thekga kakanyo ya gago mo o sa dumelelanego gpe o fe mabaka le bohlatse bja gore ke ka lebaka la eng go sa swanelwa go dirwa dikotlo tša go se laodiše ka moka tše di swanetšego go laodišwa.
 
Ka kgopelo lemoga gore tsebišo ga e šome ge eba SARS e na le kgopolo ya gore e ka thibela goba ya tlhakatlhakantša poelo ya tlhahlobo ya dipuku
 
Phetolo ya dinyakišišo tša Tsebišo ya tlhahlobo ya dipuku e tla lebelelwa. Ge SARS e ka gopola gore tekolo e swanetše go boeletšwa, goba ge molefela motšhelo a ka kgetha go se fetole dinyakišišo tša Tsebišo ya tlhahlobo ya dipuku, go tla dirwa kotlo ya go se laodiše tšohle. Ka morago ga moo go tlo boeletšwa tekolo gape le Tsebišo ya Tekolo e tlo fiwa gomme lengwalo la go hlalosa mabaka a tekolo le tla romelwa ka eFiling, emeile goba ka poso. Pušetšo enngwe le enngwe yeo e letetšwego e tla lefelwa ge fela tlhahlobo ya dipuku e feditšwe, go ya le ka fao tiišetšo ya pušetšo e itšeng e tla be e dirilwe.
 
Ge go sa dirwa nyakišišo ka lebaka la tlhahlobo ya dipuku goba ge SARS e dumetše go ya ka phetolo ya molefela motšhelo ya Tsebišo ya tlhahlobo ya dinyakišišo, lengwalo la go laetša pheleletšo ya tlhahlobo le tla romelwa ka eFiling, emeile goba ka poso.
 
Ge eba ga se o kgotsofatšwe ke tekolo, o ka ganana le yona. Šupetša go Dikganetšano  go hwetša tlhahlo ka ga tshepetšo yeol.
 
Ge mohlomongwe o ka nyaka thušo efe goba efe ka morago ga phetšo ya tlhahlobo ya dipuku, o ka ikgokaganya le SARS Contact Centre go 0800 00 7277.
 
Last Updated: 23/04/2018 11:21 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ