KOPO YA TOKISO (RFC)

Ke sefe se setjha?

Ho tloha ka la 4 Tshitwe 2015 balefalekgetho ba Lekgetho la Lekeno ba tla kgona, ka mokgwa wa elektronike lekaleng la SARS le ka eFiling:
 • Ho kenya dikganyetsano
 • Ho kopa phanyeho ya tefo
 • Ho kopa phokotso (RFR) ya tswala kapa dikotlo
Balefalekgetho jwale ba ka kgona ho kopa phanyeho ya tefo ka mokgwa wa elektronike ka yona nako eo ba tlatsang Kganyetsano. Ka kopo hlokomela hore Phanyeho ya Tefo e ka koptjwa le Kganyetsano Lekaleng mme e seng ka tsela ya eFiling hobane eFiling e tshehetsa feela Phanyeho ya Tefo e ikemetse ka boyona feela e seng e na le Kganyetsano.
 
Ka kopo hlokomela hore foromo ya RFR le foromo ya Kganyetsano ha di sa tla koptjwa ka tsela ya SARS Contact Centre.
 
Ebang o ka elellwa hore o entse phoso ha o ne o tlatsa kgutliso ya hao, motjha wa Kopo ya Tokiso o tla o dumella ho lokisa kgutliso/tsebahatso eo o nehelaneng ka yona pejana ya:

Lekgetho la Lekeno

 • Dikgutliso tsa Lekgetho la Lekeno la batho ka bomong (ITR12) le Lekgetho la Nakwana (IRP6)
 • Dikhampani le Dikoporasi tse Kwetsweng (ITR14) le
 • Ditherasete (ITR12T).

Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng (VAT)

 • Tsebahatso ya Mohwebi (VAT201), boemong bo latelang feela:
  • Palo e fetang tekanyo: mohwebi o batla ho fokotsa VAT201 ya nako e itseng ya lekgetho.
  • Palo e ka tlase ho tekanyo: mohwebi o batla ho eketsa VAT201 ya nako e itseng ya lekgetho.

Nka etsa Kopo ya Tokiso (RFC) jwang?

RFC e tla ba teng ka tsela tse tjena:
 • eFiling – sena se ka sebediswa ke eFilers ho kopa, ho tlatsa le ho nehelana ka tokiso.
  • Kena ho eFiling
  • Kgetha
   • Dikgutliswa
   • Nalane ya Dikgutliswa
   • Mofuta o amehang wa lekgetho (mohlala: Lekgetho la Lekeno, VAT, jwalo-jwalo.)
   • Kgutliso/Tsebahatso e amehang.
  •  Tobetsa 'Open' ka ho le letona.
Hang ha o se o le ho workpage, kgetha Request Correction:
 
 
 
Dikeletso tsa Bohlokwa:
  • Ebang konopo ya 'Request Correction' e le siyo (mohlala: e le putswa), sena se bolela hore ha o kgone ho nehelana ka kopo. O tla lokela hore o kenye kganyetso.
  • Etsa bonnete ba hore o nehelana ka kgutliso/tsebahatso e lekotsweng botjha e felletseng, e seng feela diphapang.
 • Lekaleng la SARS – Etsa bonnete ba hore o tla ka tsohle tse amehang (ditokomane tsa tshehetso).

Lesedi la bohlokwa la balefalekgetho ha ba tlatsa RFC (Kopo ya Tokiso)

 • O tla dumellwa feela ho hlophisa botjha mofuta wa ho qetela wa tsebahatso ka nngwe, ka hoo ka mehla netefatsa hore ho hlophiswa botjha mofuta o nepahetseng.
 •  O ke ke wa dumellwa ho nyolla lekgetho la ditjeo tsa hao ha o etsa tekolobotjha ya lekgetho la nako e fetileng. Ebang o batla ho hula lekgetho la ditjeo tsa hao (input tax) tse teng tsa lekgetho la nako e fetileng, kgulo e jwalo e ka etswa nakong e hlahlamang ya lekgetho kapa nakong efe kapa efe e tlang ya lekgetho. Sena se ka etsahala feela ebang kgulo e etswa dilemong tse hlano ho tloha ka letsatsi la tseko ya pele ya lekgetho la ditjeo tsa hao (input tax).
Keletso ya Bohlokwa: Ka mora ho lokisa VAT201 kgetlong la bobedi le ho ya pele (jwaloka: version 3), tsohle tse amehang (ditokomane tsa tshehetso) di tlameha ho romelwa le nyehelo (submission) ho tshehetsa phetoho kapa diphetoho tse entsweng.

RFC (Kopo ya Tokiso) e tla ba siyo neng?

RFC e ka se dumellwe boemong bo latelang:
 • O tla tlameha hore o emele sephetho ebang:
  • Ho na le hlahlobo e ntseng e tswela pele ya dibuka tsa ditjhelete
  • Ho se ho rometswe RFC e le nngwe e dumelletsweng kapa
  • Ho se ho rometswe ditokomane tse amehang (ditokomane tsa tshehetso).
 • Nyewe ya hlahlobo ya dibuka tsa ditjhelete e phethetswe kapa moo mosebedisi wa SARS a entseng tekolobotjha ya tsebahatso teng.
 • Bakeng la Lekgetho la Lekeno (la motho ka bonnotshi ba hae, Koporasi kapa Ditherasete), dilemo tse tharo ka mora tekolo e jwalo kapa moo qeto e jwalo e sa kang ya amohelwa teng.
 • Nako efe kapa efe ya Lekgetho la Boleng bo ekeditsweng (VAT) e feta dilemo tse hlano ka mora tekolo mme ebang e le Disele, nako efe kapa efe ya lekgetho e fetang dilemo tse pedi.
O tla lokela hore o kenye kganyetso.
 
Last Updated: 13/07/2016 2:36 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ