ISICELO SOKULUNGISA (I-RFC)

Yini Okusha?

Kusukela zi-4 kuZibandlela 2015 mayelana neNtelangeniso, abakhokhintela sebezokwazi ukwenza lokho egatsheni lakwa-SARS futhi nange-eFiling:
 • Ukuletha izikhalazo
 • Ukucela ukulengiselwa izinkokhelo
 • Ukucela ukwephulela inzalo nezinhlawulo (i-RFR)
Abakhokhintela manje sebengakwazi ukucela ukulengiselwa izinkokhelo bebe befaka neSikhalazo umkanye nge-inthanethi.  Sicela uqaphele  ukuthi Ukulengiselwa Izinkokhelo kungacelwa kanye kanye neSikhalazo egatsheni hhayi nge-eFiling njengalokhu i-eFiling ikwazi kuphela ukukwenza lokhu ngokwehlukana.
 
Sicela uqonde ukuthi ifomu le-RFR kanye neleSikhalazo angeke usakwazi ukulicela kwi-Contact Centre yakwa-SARS.
Uma ubona ukuthi wenze iphutha ngesikhathi ugcwalisa imbuyiselo,  uhlelo lweSicelo SokuLungisa lukuvumela ukuba ulungise imininingwane owawuyilethe ngaphambilini kwisidaluli/kwimbuyiselo kulokhu:

Intelangeniso

 • Imbuyiselo Yentelangeniso Yabantu ngabodwana (i-ITR12) kanye Intela Yesithutshana(i-IRP6)
 • Izinkamani nama-Close Corporations (i-ITR14) kanye
 • NamaQomangcebo (i-ITR12T).

Intelantengo (i-VAT)

 • Isidaluli Sabadayisi (i-VAT201), kulezi zimo ezilandelayo kuphela:
  • Okudalulwe ngaphezu kobungako: Umdayisi ufuna ukwehlisa i-VAT201 esikhathini esithile sokuthela
  •  Okudalulwe ngaphansi kobungako: Umdayisi ufuna ukukhuphula i-VAT201 esikhathini esithile sokuthela.

Ngingasifka kanjani Isicelo Sokulungisa (i-RFC)?

 I-RFC izotholakala -:
 • Nge-eFiling – lo mgudu usetshenziswa ngabasebenzisi be-efiling ukucela, bagcwalise bese beletha ukulungisa.
  • Ngena kwi- eFiling
  • Qoka
   • U-Returns
   • U-Returns History
   • Ntela okuyiyo oyifunayo(isib. Intelangeniso, i-VAT, njll.)
   • The applicable return/declaration.
  • Cindezela u- Open ongakwesokudla le.
 
Uma ususekhasini lokusebenza, qoka u-Request Correction:
 
 

Amasu-ngqangi:
  • Uma inkinobho ka-Request Correction ingekho (isib. ivalwe ngokumpunga), lokhu kusho ukuthi awukwazi ukufaka isicelo. Uzodingaukufaka isaziso sokuphikisa.
  • Qiniseka ukuthi uletha imbuyiselo/isidaluli esibuyekezwe ngokugcwele, hhayi esibhekwe umehluko nje kuphela
 • Egatsheni lakwa-SARS – Qiniseka ukuthi uza nako konke okuyisidingo

Ulwazi olunqala uma ugcwalisa i-RFC

 • Uyohlale uvumelekile ukuchibiyela isidaluli sokugcina osenzile, ngakho qiniseka ukuthi luhlono okuyilonalona luhlale luchibiyelwe
 • Awuzukuvunyelwa ukukhuphula intela oyifakile uma ubuyekezela isikhathi sentela esesidlulile. Uma ufisa ukukhipha owawukufakile kwentela ngesikhathi esedlule, lokho kuphuthisa kungenziwa esikhathi sentela esilandelayo. Lokhu kungenzeka kuphela uma ukukhipha lokhu kungenziwa eminyakeni emihlanu ekufakweni kokuqala kwesicelo saleyo ntela.
Isu Ngqangi: Ngemva kokulungisa i-VAT201 okwesibili kuya phambili (isib. Uhlobo lwesi-3), izinto ezidingekayo (ushicilelo oludingekayo) kufanele kuthunyelwe  kanye nokulethwayo ukuze kusekele uguquko olwenziwe.

Kunini lapho kungeke kutholakale i-RFC?

I-RFC angeke angeke ivunyelwe ezimweni ezilandelayo:
 • Uzodinga ukulinda imiphumela lapho:
  • Uma kukhona ukucwaninga amabhuku okuqhubekayo
  • Uma i-RFC eyodwa ebivunyelwe isithunyelwe, kumbe
  • Usuvele ukuthumele okuyisidingo(ushicilelo olwesekelayo)
 • Lapho udaba lokucwaninga amabhuku seluphothuliwe noma sekuqediwe ngokubuyekeza isidaluli ngumsebenzisi wakwa-SARS
 • KwiNtelangeniso (Yomuntu uqobo, kaKoporetsheni noma yeQomangcebo) eminyakeni emithathu ngemva kokubuyekezwa kumbe lapho isinqumo sasingavunyelwe
 • Kunoma yisiphi isikhathi se-VAT ngaphezu kweminyaka emihlani ukubuyekezwa kanjalo nakuDizili noma yisiphi isikhathi sentela ngaphezu kweminyaka emibili
 
Last Updated: 13/07/2016 11:29 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ