​KENYA TLETLEBO

Tshebeletso eo re batlang ho o neha yona

Re batla ho o neha tshebeletso ya maemo a hodimo ho sa natswe hore re shebane le lekgetho la lekeno la hao, lekgetho la lekeno la khampani ya hao, diketsahalo tsa hao tsa thomellokahare kapa thomellontle, kapa makgetho afe kapa afe kapa ditefiso. Re tseba bohlokwa ba ho etsa hore dintho di tsamaye hantle, ka hona re dula re batlana le ditsela tsa ho ntlafatsa. Jwalo ka karolo ya phumantsho e ntlafetseng ya ditshebeletso, re tlile ka tsela e ntjha ya ho kenya tletlebo ebang o sa kgotsofalla tsela eo SARS e o tshwereng ka teng le ka mora hore o latele metjha ya tlwaelo.
 

Tsela ya ho tletleba

Ho na le ditsela tse tharo tse kgothaletswang tsa ho romela tletlebo ya hao:
  • Ka eFiling, boha step-by-step guide ya rona
  • Etela lekala la hao le haufi la SARS;
  • Letsetsa Ofisi ya SARS ya Botsamaisi ba Ditletlebo (CMO) ho 0860 12 12 16
Ho tletleba ka tsela ya eFiling, o lokela hore o be o ingodiseditse ho ba eFiler hore o kgone ho tlatsa le ho nehelana ka foromo ya tletlebo. Ebang o so ka o ingodisa, tobetsa mona. Ho fumana lesedi le leng mabapi le ka moo o ka tletlebang ka teng ka eFiling, boha step-by-step guide ya rona.
 
Keletso ya bohlokwa: Foromo ya tletlebo ha e fumanehe inthaneteng ebile ha e fumanehe ho ka printuwa le ho ka romelwa ho wena ka poso. Ena ke foromo e fumanehang ho marangrang a inthanete mme e tlatswa ho eFiling kapa o ka e tlatsetswa ke akgente ya SARS ha o ikopanya le CMO, Contact Centre, Lekala kapa Yuniti ya Lekgetho e Tsamayang. Ha o re ngolla, o lokela hore o hlalose tletlebo ya hao ka mantswe a hao, ka mora moo akgente ya SARS e tla e kenya mekgwatshebetsong ya rona. O hopole ho re neha nomoro ya nyewe mmoho le ya selfounu le ya imeile hore re tsebe ho ikopanya le wena. 

O tletleba neng

Ebang o sa kgotsofalla tshebeletso ka mora puisano ya tlwaelo le SARS, o ka tletleba. Ka dinako tse ding, re ka hloka hore o be le nomoro ya nyewe ya makgonthe.
 
Tletlebo ke sello kapa mofuta o itseng wa ho se kgotsofale ha molefalekgetho, mohwebi kapa moemedi, ka lebaka la motjha (ho kenyeleditswe le dipotso, dikgutliso kapa kopo efe kapa efe ya tshebeletso) kapa tshebeletso e so kang e rarollwa ka botlalo.
 
Keletso ya bohlokwa: Ebang o sa dumellane le sephetho sa hlahlobo ya hao kapa qeto e entsweng ke SARS, ka kopo kenya kganyetso kapa o latele motjha wa tharollo ya kganyetsano, boha tataiso ya tharollo ya kganyetsano. Ka kopo hlokomela hore motjha wa kganyetsano ha se karolo ya motjha wa ditletlebo. Ebang o sa dumellane le kotlo, o lokela hore o latele motjha wa Kopo ya Phokotso pele o ka kenya kganyetso.
 
Ebang o sa thabela tshebeletso kapa metjha ya SARS, boha lethathama la mehato le ka tlase:
 
 
 

Mefuta ya ditletlebo

Lenane le latelang ke la mekgahlelo ya ditletlebo. Ka kopo bontsha e nepahetseng ha o kenya tletlebo ya hao:
 
Nomoro​ Mokgahlelo Mohlala
1 ​Molao / Leano ​Mohlala, dikarete tsa debiti ha di amohelwe ho etsa ditefo.
​2 ​Boitshwaro ba mosebetsi/Bokgoni ​Mohlala, akgente X o ne a tella, kapa akgente e ne e sa tsebe hore e ka nthusa jwang.
​3 Boiphihlelo ba mosebetsi/tikoloho/dintlha tsa setekgeniki Mohlala, contact centre e lenama haholo ho arabela, kapa ha ho boemelo ba dipalangwang lekaleng la X.
4 ​Boleng le lebelo la tshebeletso* Mohlala, tharollo e fosahetseng ya kopo, kapa ho nkile dkgwedi tse 6 ho sebetsana le ho fetoha ha dintlha tsa ka tsa banka.
​5 ​Tshebeletso e sa rarollwang/taba ya tshebetso* ​Mohlala, nako ya ho phethela/qeta e bile telele mme kgutliso ya ka ha e so sebetswe.
​6 ​Ditokomane tse siyo kapa tse lahlehileng* ​Mohlala, ke nehelane ka kgutliso ya ka empa SARS ha e e fumane.
 
 
* O hloka nomoro ya nyewe pele bakeng sa mekgahlelo e meraro ya ho qetela. Ka mantswe a mang, ebang tletlebo ya hao e amana le ‘Boleng le lebelo la tshebeletso’, ‘Tshebeletso e sa rarollwang/taba ya tshebetso’ kapa ‘Ditokomane tse siyo kapa tse lahlehileng’, tletlebo e tla amohelwa feela ebang ho se ho na le nyewe e ritetsweng mme nomoro ya nyewe e kentswe foromong. E ka nna ya ba nomoro ya pele ya nyewe kapa nomoro ya tatello ya nyewe.

Seo o lokelang ho se lebella ka mora ho tletleba

O tla fumana SMS kapa imeile e o tsebisang ka mehato e fapaneng ya motjha ona.
  • Ha o se o kentse tletlebo ya hao, o tla fumana kananelo ya yona ka lona letsatsi leo.
  • Letsatsi la tharollo e tla ba nako ya matsatsi a ka fihlellang ho a 21 ka mora hore ho kenngwe tletlebo.
  • Ebang o ntse o sa kgotsofalla sephetho, o ka latela motjha wa Monamodi wa Lekgetho.
 
Last Updated: 26/08/2016 12:38 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ