SPESIALE VRYWILLIGE BLOOTLEGGINGSPROGRAM (SVBP)

Wat is die SVBP?

Die Spesiale Vrywillige Blootleggingsprogram (SVBP) is vir belastingpligtiges wat hulle oorsese bates en inkomste wil blootlê. In lyn met die nuwe outomatiese uitruil van inligting tussen belastingowerhede, sal SARS voortaan oorsese derde party finansiële data van ander belastingowerhede in 2017 ontvang.  Belastingpligtiges wat onblootgelegde bates oorsee het, sal ‘n beperkte tydperk hê, wat begin op 1 Oktober 2016 en sluit op 31 Augustus 2017, om hulle buitelandse bates bloot te lê en vir verligting aansoek te doen.

Wat is die verskil tussen VBP en SVBP? 

Die hoofsaaklike verskille tussen die Vrywillige Blootleggingsprogram (VBP) en die SVBP is:
 
​Program ​VBP ​SVBP
Teiken-gehoor​ ​Suid-Afrikaanse belastingpligtiges met belastingversuim, met betrekking tot enige belastingsoorte wat ingevolge die Wet op Belastingadministrasie geadministreer word.  Blootlegging kan versuim met betrekking tot buitelandse belasbare inkomste insluit.  ​Suid-Afrikaanse belastingpligtiges met buitelandse bates en inkomste
​Tydperk beskikbaar ​Voortgaande ​1 Oktober 2016 – 31 Augustus 2017
​Aansoek ​VDP01-vorm deur eFiling ​SVBP-afdeling van die VDP01-vorm deur eFiling vir belastingversuim en die SVDP01-vorm vir uitruilbeheerstandaarde
 

Wie kan aansoek doen vir SVBP?

Belastingpligtiges wat vir SVBP kan aansoek doen: 
 • Individue en maatskappye.
 • Stigters, skenkers, bestorwe boedels of begunstigdes van buitelandse diskresionêre trusts mag deelneem indien hulle verkies om die trust se buitelandse bates en inkomste te ag as gehou en toegeval tot hulle. 
 •  Belastingpligtiges wat van enige buitelandse bates weggemaak het, voor Maart 2010, mag ook vir verligting aansoek doen ingevolge die SVBP.  Spesiale agtingsbepalings sal sodanig van toepassing wees. 
 Belastingpligtiges wat NIE vir die SVBP kan aansoek doen nie is: 
 • Persone aan wie kennis gegee is van die aanvang van ‘n oudit of kriminele ondersoek ten opsigte van buitelandse bates of buitelandse belastings, mag nie aansoek doen nie.  
 •  Waar SARS die inligting ingevolge enige internasionale uitruil van inligting proses bekom het. 
 • Blootlegging waar dit ooreengekom is dat alle of ‘n gedeelte van die stigtingskapitaal/gepaartgaande deposito’s/bevondsing van buitelandse bates nie in Suid-Afrika belasbaar is nie of reeds in Suid-Afrika belas is.  Die gewone VBP-kanaal bly steeds beskikbaar vir blootleggings van hierdie aard.  
 • Trusts.

Hoekom moet ek vir die SVBP aansoek doen? 

Daar is heelwat voordele vir individue en maatskappye wanneer hulle vir die SVBP aansoek doen: 
 • Verligting sal toegestaan word ingevolge die SVBP: 
  • Slegs 40% van die hoogste waarde van die totaal van die geheeltotaal van alle bates buite Suid-Afrika afkomstig van nie-verklaarde inkomste en opgehoop tussen, of sodanig geag, tussen 1 Maart 2010 en 28 Februarie 2015 sal by die belasbare inkomste ingesluit word en is onderworpe aan belasting in Suid-Afrika. 
  • Die nie-verklaarde inkomste wat oorspronklik aanvang gegee het tot die bates hierbo genoem, sal vrygestel wees van inkomstebelasting, skenkingsbelasting en boedelbelasting aanspreeklikhede van die verlede.  Maar, toekomstige inkomste sal ten volle belas word en verklaarde bates sal aanspreeklik bly vir skenkings- en boedelbelasting in die toekoms, sou die aansoeker hierdie bates skenk of afsterf terwyl in besit daarvan. 
 • Rente op belastingskuld afkomstig uit die blootlegging sal eers vanaf die 2015 jaar van aanslag aanvang neem.
 •   Beleggingsinkomste en ander belasbare aangeleenthede voor 1 Maar 2015 sal vrygestel wees van belasting. (Toekomstige beleggingsinkomste sal aan belasting onderworpe wees) 
 • Geen onderstellingsboetes sal gehef word waar ‘n aansoek ingevolge die SVBP suksesvol is nie. 
 • Verligting van ander SARS administratiewe nie-nakomingsheffings – dieselfde as die huidige VBP. 
 • Waar ‘n aansoek ingevolge die SVBP suksesvol is, sal SARS nie ‘n kriminele vervolging aangaan in die sodanige geval nie.  

Hoe doen ek aansoek?

Vir SVBP-doeleindes, het SARS en die SA Reserwe Bank ‘n enkele toegangspunt vir aansoeke geskep. 
 
Jy kan deur die SARS eFiling VBP-aansoekproses aansoek doen.  Die huidige VBP-aansoekvorm (VBP01) op eFiling is verbeter om die SVBP-belastingverwante blootleggings te akkommodeer. 
 
Top Wenk: Om ‘n voorbeeld van die VDP01-vorm te sien, klik hier.
 
 ‘n Tweede vorm (SVDP01) is nou beskikbaar vir uitruilbeheerblootleggings. 
 
Top Wenk: Om ‘n voorbeeld te sien van die SVDP01-vorm, klik hier.
 
Beide vorms sal aanlyn beskikbaar wees op die SARS eFiling platform.
 
Let asseblief: Indien jy slegs vir belastingverligting hoef aansoek te doen, moet jy die VBP-aansoekvorm (VDP01) voltooi.  Indien jy slegs vir uitruilbeheerverligting hoef aansoek te doen, moet jy SVDP01-vorm voltooi.  Indien jy vir beide moet aansoek doen, moet jy beide vorms voltooi.  Vir hulp met die voltooiïng van die vorms, verwys na die Guide for completing the SVDP applications for Tax relief on eFiling en die Guide for completing the SVDP applications for Exchange Control relief on eFiling.
 
Top Wenk: Indien jy enige probleme ondervind met die indiening van VDP en SVDP-vorms deur eFiling, verwys asseblief na ons browser compatibility guidelines. 

Gereelde vrae oor SVBP

 
​Vrae​ Antwoorde
​Wat wil SARS bereik met die SVBP? ​Die SVBP is daarop gemik om belastingpligtiges aan te moedig om na vore te kom, op ‘n vrywillige basis, om hulle buitelandse bates bloot te lê en sodoende hul belastingsake  te regulariseer. 
​Wie kan vir SVBP aansoek doen? 
 • ​Individue en maatskappye.
 • Stigters, skenkers, bestorwe boedels of begunstigdes van buitelandse diskresionêre trusts mag deelneem indien hulle verkies om die trust se buitelandse bates en inkomste te ag as gehou en toegeval tot hulle.
 • Belastingpligtiges wat enige buitelandse bates weggemaak het voor Maart 2010 kan ook aansoek doen vir verligting ingevolge die SVBP. Spesiale agtingsbepalings sal in hierdie geval van toepassing wees. 
​Wie mag nie vir SVBP aansoek doen nie?
 • ​Persone aan wie kennis gegee is van die aanvang van ‘n oudit of kriminele ondersoek ten opsigte van buitelandse bates of buitelandse belastings, mag nie aansoek doen nie.
 • Waar SARS die inligting ingevolge enige internasionale uitruil van inligting proses bekom het voor die blootlegging.
 • Blootlegging waar dit ooreengekom is dat alle of ‘n gedeelte van die stigtingskapitaal/gepaartgaande deposito’s/bevondsing van buitelandse bates nie in Suid-Afrika belasbaar is nie of reeds in Suid-Afrika belas is.  Die gewone VBP-kanaal bly steeds beskikbaar vir blootleggings van hierdie aard.
 • Trusts.
Is daar enige vereistes vir ‘n geldige SVBP-aansoek? ​

​Ja. Verwys na vereistes ingevolge artikel 227 van die Wet op Belastingadministrasie. 
Die blootlegging moet:

 • Vrywillig wees
 • Moet ‘n nalating betrek wat nie binne vyf jaar van die blootlegging van ‘n soortgelyke versuim deur die aansoeker plaasvind nie
 • Moet volledig wees in alle materiële aspekte. 
 • Moet ‘n gedrag insluit na verwys in kolom 2 van die onderstellingsboete persentasie tabel in artikel 223. 
 • Nie ‘n terugbetaling deur SARS tot gevolg hê nie
 • In die voorgeskrewe formaat en manier gedoen word 
​Is daar enige dokumentêre vereistes vir ‘n geldige SVBP-aansoek?

​Ja. Die volgende stawende dokumente moet die aansoeke vergesel om die bedrag vir belastingdoeleindes te bereken.

 • Waardes van die bate(s) moet in tabelformaat voltooi word en saam met die VDP01-aansoekvorm ingedien word – verwys na die SVBP-gids;
 •  Dokumentasie as bewys van die bestaan van die buitelandse bate (bv. bankrekeningbesonderhede, eiendomregistrasie papiere);
 • Bevestiging van die datum waarop die bate verkry is (bv. brief van die bank in die geval van ‘n bankrekening, aandeelhouersertifikate, eiendomregistrasie papiere);
 • Aard van die aansoeker se verbintenis tot die bate (bv. eienaar, direkteur, aandeelhouer, begunstigde);
 • ‘n Beskrywing van die struktuur wat gebruik is om die buitelandse bate te begin of te bekom;
 • Volmag (waar van toepassing).
​Waar kry ek aansoekvorms?

​Vir SVBP-doeleindes, het SARS & SARB ingestem tot ‘n enkele toegangspunt vir aansoeke, wat die SARS eFiling VBP-aansoekproses is.

 • Aansoek om Belastingverligting:  Die huidige VBP-aansoekvorm (VDP01) is opgegradeer om die SVBP-belastingverwante blootleggings te akkommodeer. 
 • Aansoek om Uitruilbeheerverligting:  ‘n Uitruilbeheer Spesiale Vrywillige Blootleggingsaansoekvorm (SVDP01) moet voltooi word.

Indien die aansoeker aansoek doen beide belasting en uitruilbeheer-oortredings, moet die aansoeker albei VDP01 en SVDP01-vorms voltooi. 

Moet ek vir eFiling geregistreer wees om vir SVBP aansoek te doen? ​ ​Ja.  Dit beteken dat jy eers op die eFiling-stelsel moet registreer voor jy vir SVBP kan aansoek doen. 
Watse verligting word gebied indien die SVBP suksesvol is?  ​
 • ​Die onderverklaarde inkomste wat oorspronklik aanleiding gegee het tot die buitelandse bate, sal vrygestel wees van inkomstebelasting, skenkingsbelasting en boedelbelasting aanspreeklikhede uit die verlede. 
 • Slegs 40% van die hoogste waarde van die totaal van alle bates buite Suid-Afrika tussen (of geag om tussen te wees) 1 Maart 2010 en 28 Februarie 2015 wat afkomstig was van nie-verklaarde inkomste, sal by belasbare inkomste ingesluit wees en onderworpe aan belasting binne Suid-Afrika in die 2015 belastingtydperk.   
 • Beleggingsinkomste & ander belasbare aangeleenthede voor 1 Maart 2015 sal van belasting vrygestel wees.
 • Rente op belastingskuld, wat voortspruit uit die blootlegging, tree slegs in vanaf die 2015 jaar van aanslag 
 • Geen onderverklaringsboetes sal gehef word nie
 • 100% verligting van ‘n administratiewe nie-nakomingsboete wat gehef was/gehef kan word, uitsluitend ‘n boete opgelê vir die laat indiening van ‘n opgawe. 
 • SARS sal nie kriminele klagtes lê vir die belastingoortreding wat uit die blootlegging voortspruit nie. 
Moet ek buitelandse valuta bedrae na Suid-Afrikaanse Rand omskakel?  Hoe en wanneer? ​ ​Ja. Die waarde van die belastingverligtingsdoeleindes, is die markwaarde soos bepaal in die toepaslike buitelandse geldeenheid, omgeskakel na Suid-Afrikaanse Rand teen die lokokoers aan die einde van die belastingtydperk waarin die hoogste waarde geval het. 
​Wat gebeur as my aansoek goegekeur is? ​‘n Ooreenkoms word tussen SARS en die aansoeker gesluit wat die uitslag van die aansoekproses uiteensit. 
Kan ek ‘n anonieme SVBP-aansoek indien?  ​ ​Nee, maar ‘n aansoeker wat ‘n aanduiding wil hê van vereistes om in aanmerking te kom en moontlike verligting, kan ‘n aansoek indien vir ‘n nie-bindende opinie.  Die nie-bindende opinie is voorwaardelik op die feitlike blootlegging gemaak in ‘n formele aansoek.  Die nie-bindende opinie kan slegs as ‘n riglyn gebruik word.
Wat is die venstertydperk vir SVBP?​
 • ​Aansoeke vir verligting ingevolge die SVBP sal slegs vir ‘n beperkte tydperk, wat begin op 1 Oktover 2016 en sluit op 31 Augustus 2017, van toepassing wees;
 • Aansoeke ingedien voor 1 Oktober 2016 of na 31 Augustus 2017 sal ingevolge die gewone VBP-reëls geprosesseer word d.i. die SVBP-reëls kan nie toegepas word nie. 
Kan ek beswaar maak en appèlleer teen ‘n SVBP-aanslag? ​ ​Nee. Die SVBP-aanslag gee aanleiding tot SVBP-ooreenkoms en sluit tipies die blootgelegde addisionele belasbare inkomste in en, rente en sekere nie-kwytskelbare boetes. ‘n SVBP-aanslag is nie aan beswaar en appèl onderworpe nie. 
​Kan ek ‘n kwytskelding versoek van rente en/of boetes afkomstig uit ‘n SVBP-aanslag? ​Nee. Die rente en boetes vorm deel van die SVBP-ooreenkoms asook die  SVBP-aanslag wat beide finaal en bindend is.  
​Wat moet ek doen as ek vir SVBP aansoek gedoen het? 

​​Die volgende is belangrik om ingedagte te hou: 

 • Dit is nie nodig om herbevestiging van die SVBP-aansoek vir beide belastingverwante en uitruilbeheer SVBP-aansoeke te vra nie.  As die eFiling-stelsel die aansoeke erken, dan is die die aansoeke op die SVBP-register en sal dit geprosesseer word.  Jy sal twee ontvangserkennings ontvang vir die afsonderlike aansoeke.
 • Belastingverwante blootleggings sal na SARS-personeel herlei word en uitruilbeheer-oortredingsblootleggings sal na SARB-personeel herlei word. 
 • Die aansoeker sal gekontak word wanneer die belastingverwante SVBP-aansoek aan ‘n SVBP-evalueerder toegeken is vir prosessering.  Addisionele of uitstaande dokumente kan dan ingedien word.
 • ‘n Belastingverwante SVBP-aansoek kan enige tyd gekanselleer word deur ‘n e-pos te stuur aan [email protected]
 • Reggestelde of aangepaste belastingopgawes wat verwant hou met ‘n SVBP-aansoek, kan by SARS ingedien word deur die gewone kanale, op enige tydstip voor die SVBP-aansoek geprosesseer is.  Indien die opgawe deur SARS aangeslaan word voor die SVBP-aansoek geprosesseer is, sal onderstellings- en nie-nakomingsboetes, wat vir SVBP-verligting in aanmerking kom, kwytgeskel word wanneer die SVBP-aansoek geprosesseer word en ‘n SVBP-ooreenkoms gesluit word. 
 • Geen laat indieningsboetes of rente kom in aanmerking vir SVBP-verligting nie; dit moet met aanslag betaal word.
Kan ‘n verteenwoordigende persoon namens die belastingpligtige aansoek doen vir SVBP?
​Ja, ‘n verteenwoordigende persoon kan namens die belastingpligtige aansoek doen vir SVBP. 
​Wat is die vereistes vir ‘n verteenwoordigende persoon om namens die belastingpligtige aansoek te doen? ​Beide die belastingpligtige en die verteenwoordigende belastingpligtige moet op eFiling geregistreer wees en die verteenwoordigende belastingpligtige moet aan die belastingsoorte en profiele gekoppel wees. 
​Wat as die volgende boodskap vertoon wanneer ‘n SVBP-aansoek ingedien word: ‘An anonymous application must be submitted where the applicant is not registered for the tax type that the SVDP Application is for’? ​Dit is ‘n aanduiding dat óf die belastingpligtige óf die verteenwoordigende persoon nie vir die belastingsoort op eFiling geregistreer is nie en dat die belastingsoort nie aan die profiele gekoppel is nie. 

Maak seker dat die belastingpligtige en die verteenwoordiger op eFiling gekoppel is en dat die belastingsoort aktief is op eFiling voor jy ‘n SVBP-aansoek deur eFiling indien.  Indien enige probleme ondervind word, skakel die SARS-kontaksentrum op 0800 00 7277.
Wat is die kontakbesonderhede vir belastingverwante SVBP-aansoeke? ​ ​Telefoonnommer:  0800 864 613
Webtuiste:            www.sars.gov.za  
E-posadres:          [email protected]  
Straatadres:         VBP-eenheid, Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, 
                           Gramick Office Park, 
                           Middelstraat 281, Brooklyn,  
                           Pretoria, 0001
Posadres:             VBP-eenheid, Suid-Afrikaanse Inkomste Diens 
                            Privaatsak X 923;  
                            Pretoria; 0001     
Wat is die kontakbesonderhede vir Uitruilbeheer SVBP-aansoeke? ​ ​Telefoonnommer:012 647 2243
Webtuiste:          www.resbank.co.za
E-posadres:        [email protected]
Straatadres:        FinSurv SVBP-eenheid, Suid-Afrikaanse 
                          Reserwe Bank, 
                          Gramick Office Park,        
                          Middelstraat 281, Brooklyn, Pretoria, 0001
Posadres:            SVBP-afdeling; Suid-Afrikaanse Reserwe Bank; 
                          Posbus 3125;
                          Pretoria; 0001
Sal raadgewers, praktisyne en ander intermediêre persone vereis wees om verslag te gee oor enige besonderhede rakende die SVBP-aansoeke? ​ ​Verwys asseblief na die riglyne deur FIC en IRBA gepubliseer. 
                                                                                                                                               Quick Link to SARB
 

SVBP-dokumente

Alhoewel die aansoekvorm slegs onder eFiling beskikbaar is, is die dokumente in die onderstaande blok aan jou van belang. 
 
Last Updated: 07/08/2017 2:42 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ