​UHLELO LOKUZIDALULELA OLUKHETHEKILE (SVDP)

Yini i- SVDP?

Uhlelo Olukhethekile Lokuzidalulela (i-SVDP) luhlelelwe abakhokhintela abafuna ukudalula impahla kanye nengenisomali labo abanalo emazweni aphesheya. Ngokuhambisana nohlelo oluzihambelayo lokunikezelana ngolwazi phakathi kwabasingathi bezentela, u-SARS uzoqala manje athole imininingwane yezezimali yabathile yasemazweni angaphandle esuka kwabanye abasingathi bezindaba zezentela kusukela ngo-2017. Abakhokhintela abanempahla ephesheya engadaluliwe banesikhathi esifushane sokudalula impahla esemazweni angaphandle futhi banxuse nokuxegiselwa. kusukela ngomhlaka 1 kuMfumfu 2016  kuze kuvalwe zingama-31 kuNcwaba 2017

Mahluko muni ophakathi kwe-VDP ne-SVDP?

Umahluko onqala phakathi Kohlelo Lokuzidalulela (VDP) kanye ne-SVDP yilona:
 
Uhlelo​ ​VDP SVDP​
Abalandeli abasophiwe​ ​Abakhokhintela baseNingizimu Afrika abanezikweletu zentela ngaphansi kwanoma yiluphi uhlobo lwentela olusingethwe ngoMtthetho Wokusingathwa Kwentela, ukudalula kungabandakanya nengenisomali lasemazweni elithelayo. ​Abakhookhintela baseNingizimu Afrika abanempahla nengenisomali elisemazweni aphesheya
Isithuba olutholakala ngaso​ ​Luyaqhubeka ​1 kuMfumfu 2016 – 31 kuNcwaba 2017
​Ukufaka Isicelo ​Ifomu le-VDP01 olutholakala kw-eFiling ​Isigaba se-SVDP efomini i-VDP01 elikwi-eFiling salabo abakweleta intela kanye nefomu i-SVDP01 lokulawula izikweletu zokushintshisana
 

Ngubani okufanele afake isicelo se-SVDP?

Abakhokhintela abangafakela isicelo i-SVDP yilaba:
 • Abantu ngabodwana kanye nezinkampani.
 • Abafuduki, abanikelayos, amafa abangasekho kumbe abahlomuli kumaqomangcebo angenamibandela asemazweni bangaba yingxenye uma beqoka ukufaka phakasheya impahla nengenisomali elithathwa njengelabo elikulamaqomangcebo
 • Abakhokhintela abadedele noma enjani impahla yasemazweni ngaphambi kukaNdasa 2010 nabo bangafaka isicelo sokuxegiselwa ngaphansi kwe-SVDP. Izinhlinzeko ezikhethekile zokubuka zizosebenza maqondana nalesi simi.
 Abakhokhintela okungafanele bafake isicelo se-VDP yilaba:
 • Abantu abanikwe isaziso sokuqaliswa kophenyo lobucwaningimabhuku kumbe lobugebengu maqondana nempahla esemazweni kumbe intela yasemazweni kabavunyelwe ukufaka isicelo.
 • Lapho u-SARS esethole imininingwane ngaphansi kwemigomo yohlelo lokunikezelana ngolwazi lwamazwe omhlaba.
 • Ukudalula lapho kubekwa ukuthi yonke kumbe ingxenye yemali engumnyombo/imali elondoloziwengemva kwalokho/ukufaka imali empahleni yasemazweni konke kuyathela eNingizimu Afrika. Uhlelo Lokuzidalulela i-VDP luhlala lukhona ekudaluleni kwalolu hlobo.
 • Amaqomangcebo (Trusts).

Kungani kufanele ngiake isicelo se-SVDP?

Kukhona imihlomulo embalwa kubantu kumbe izinkampani uma zifaka isicelo se-SVDP:
 
 • Kukhona ukuxegiselwa ngaphansi kohlelo lwe-SVDP:
  • Ngu-40% kuphela Wenani eliphezulu kunawo wonke lesamba semthamo wempahla yonke engaphandle kwaseNingizimu Afrika elitholakale ngenginisomali elingazange ladalulwa futhi elakhiwa phakathi  kumbe okubonakala sengathi lavela phakathi kuka-1 kuNdasa 2010 no-28 kuNhlolanja 2015 ozokubandakanywa engenisweni elithelayo futhi ozokuba ngaphansi kwentela yaseNingizimu Afrika.
  • Ingenisomali elingadalulwanga nokuyilo ekuqaleni okuze ngalo impahla ebalulwe ngenhla lizokuxegiselwa kwintelangeniso, kwintelaminikelo kanye nezibizo zezamafa okuvuka kokwakudala. Nokho-ke, ingenisomali langokuzayo lizotheliswa ngokugcwele kanjalo nnempahle edaluliwe izokuba ngefanelwe ukuthela intelaminikelo kanye nezibizo zezamafa esikhathini esizayo, uma kwenzeka umfakisicelo enikela ngale mpahla kumbe ephangalala esanobonini bayo.
 • Inzaloyezikweletu zentela evela ngokudalula izoqala kusukela ngonyaka wokubuyekeza u-2015 kuphela.
 • Ingenisomali lotshalomali kanye nezinye izenzeko ezithelayo zangaphambi kuka-1 March 2015 kuzokuxegiselwa ekutheleni. (Ingenisomali Lotshalomali langokuzayo lizokutheliswa)
 • Akukho zinhlawula zokudalula ngaphansi ezizokubizwa lapho isicelo se-SVDP siphumelelile.
 • Okunye ukuxegiselwa kwezinhlawulo zokungathobeli imigomo yokusingatha zika-SARSO- kuyafana njengakwi-VDP.
 • Lapho isicelo ngaphansi kwe- SVDP siphumelele u-SARS angeke aze akushushise ngobugebengu kuleso sicelo.

Ngisifaka kanjani isicelo?

Ngezinkongo ze-SVDP, u-SARS kanye neBhange Lombuso laseNingizimu Afrika basebenzisa umgodu wokungena owodwa maqondana nezicelo.
 
Ungasifaka isicelo ngohlelo lokufaka izicelo ze-VDP nge-eFiling. Ifomu elisebenza njengamanje lesicelo se-VDP (VDP01) elikwi- eFiling liphuculiwe ukuze kusingatheke nokudalulwa kwezentela kwe-SVDP.
 
Isu-Ngqangi: Ukubona isibonelo sefomu le-VDP01, cindezela lapha.
 
Ifomu lesibili (VDP01)lokulawulwa kokudalulwa kokushitshisana seliyatholakala
 
Isu-Ngqangi: Ukubona isibonelo sefomu i- SVDP01, cindezela lapha.
 
Womabili lamafomu ayatholakala kwi-inthanethi kwi- eFiling yakwa-SARS.
 
Sicela uqaphela: Uma udinga kufaka isicelo sokuxegiselwa, kufanele ugcwalise ifomu lesicelo se-VDP (VDP01). Uma ufuna ukufaka iscelo sokuxegiselwa ukulawulwa kokushitshisana, belu-ke kufanele ugcwalise ifomu Isvdp01. Uma udinga ukukufakela isicelo kokubili, kusho ukuthi wagcwalise womabili amafomu. Uma udinga usizo ekugcwaliseni amafomu, bheka Umhlahlandlela wokugcwalisa isicelo se-SVDP sokuxegisela iNtela kwi-eFiling kanye Nomhlahlandlela wokugcwalisa isicelo se-SVDP sokuxegiselwa uLawula Nokushitshisana kwi-eFiling.
 
Isu-Ngqangi: If you are experiencing any challenges with submitting the VDP and SVDP forms via eFiling, please see our browser compatibility guidelines.

IMIBUZOMQAMA NGE-SVDP 

Imibuzo Izimpendulo​
Ufuna ukuzazini u-SARS nge-SVDP?​ ​i-SVDP ihlose ukukhuthaza abakhokhintela ukuba baphumele obala ngokuzithandela ukuzodalula impahla abanayo emazweni aphesheya ngalokho bahlelembe izindaba zabo zezentela  ngakulolu hlangothi.
​Ngubani ongafaka isicelo se- SVDP?
 • ​Abantu ngabodwana kanye nezinkampani.
 • Abafuduki, abanikelayos, amafa abangasekho kumbe abahlomuli kumaqomangcebo angenamibandela asemazweni bangaba yingxenye uma beqoka ukufaka phakasheya impahla nengenisomali elithathwa njengelabo elikulamaqomangcebo
 • Abakhokhintela abadedele noma enjani impahla yasemazweni ngaphambi kukaNdasa 2010 nabo bangafaka isicelo sokuxegiselwa ngaphansi kwe-SVDP. Izinhlinzeko ezikhethekile zokubuka zizosebenza maqondana nalesi simi
​Ngubani okungafanele afake isicelo se-SVDP?
 • ​Abantu abanikwe isaziso sokuqaliswa kophenyo lobucwaningimabhuku kumbe lobugebengu maqondana nempahla esemazweni kumbe intela yasemazweni kabavunyelwe ukufaka isicelo.
 • Lapho u-SARS esethole imininingwane ngaphansi kwemigomo yohlelo lokunikezelana ngolwazi lwamazwe omhlaba.
 • Ukudalula lapho kubekwa ukuthi yonke kumbe ingxenye yemali engumnyombo/imali elondoloziwengemva kwalokho/ukufaka imali empahleni yasemazweni konke kuyathela eNingizimu Afrika. Uhlelo Lokuzidalulela i-VDP luhlala lukhona ekudaluleni kwalolu hlobo.
 • Amaqomangcebo (Trusts).
​Ingabe kukhona okuyizidingongqangi zesicelo esiqondile se-SVDP?

​Yebo. Bheka izidingongqangi ngaphansi kwesigaba 227 soMthetho Wokusingathwa Kwentela

Ukudalula kufanele:

 • Kube ngokuzivolontiyela
 • Kubandakanye ukungakhokhi okungazenge kwenzeka eminyakeni emihlanu yokudalulwa kokuphutha kokukhokha okufanayo okwenziwe ngumfakisicelo
  • Kugcwale futhi kuphelele kuzo zonke izidingo zakho
  • Kubandakanye ukuziphatha okubalulwe kwikholomu 2 yethebula lamaphesenti  ezinhlawulo zokudalula ngaphansi elikusigaba 223.
  • Kungaphethi ngokubuyiselwa imali ngu-SARS
  • Kwenziwe kwifomu elifanele nangendlela ebekiwe
​Lukhona na ushicilelo oluyisidingongqangi esicelweni se-SVDP?

​Yebo. Lolu shicelelo olwesekelayo olulandelayo kufanele luhambisane nesicelo ukuze kunqunywe isamba ngenhloso yokuthelisa

 • Amanani empahla kufanele agcwaliswe ngohlelo lwethebula futhi alethwe ehamba nefomu lesicelo i-VDP01 – Bheka umhlahlandlela we-SVDP;
 • Ushicilelo olufakazela ubukhona bempahla esemzweni (isib imininingwane ye-akhawunti yasebhange, amaphepha okubhaliswa kwezakhiwo);
  • Isiqinisekiso sosuku okwatholakayo ngayo leyo mpahla(incwadi yasebhange uma kuyi-akhawunti yasebhange, isitifiketi samasheya, amaphepha okubhaliswa komuzi);
  • Ukuxhumana komfakisicelo naleyo mpahla(isib. Umniningu, umqondisi, umninimasheya, umhlomuli);
  • Incazelo yehlelo olwasetshenziswa ukuthola leyo mpahla yasemazweni noma ukuyisungula;
  • Incwadi yomphagunya (lapho idingeka).
​Ngingawatholaphi amafomu okufaka isicelo?

​Ngezinjongo ze- SVD, u-SARS & SARB bavumelene ngomgudu owodwa wokwemukela lezi zicelo,nokungumgudu Wohlelo lweVDP elikwi-eFiling yakwa-SARS.

 • Isicelo Sokuxegiselwa Intela: ifomu elikhona lesicelo se-VDP (VDP01) seliphuculiwe ukuze kufakwe nokudalula kwentela okuhambisana ne-SVDP.
 •  Isicelo Sokuxegiselwa Ekulawulweni Kokushintshisana: . kufanle kugcwaliswe ifomu lokufaka isicelo Sokuzidalulela Okukhethekile Kokulawulwa Kokushintshisana (SVDP01)


Uma umfakisicelo efakela kokubili ukuphundula kwezentela nokwezokulawula kokushintshisana, makagcwalise amafomu womabili ele-VDP01 kanye ne-SVDP01.

​Ingabe kufanele ngibe ngobhalisile-kwi-eFiling ukuze ngikwazi ukufaka isicelo se-SVDP na? ​Yebo. Kusho ukuthi kufanele ubhalise kwi-eFiling andukuba ubhalisele i-SVDP.
​Uthola kuxegiselwa kuni uma i-SVDP yentela iphumelela?
 • ​Ingenisomali elidale ukuba kube nempahla esemazweni lizokuxegiselwa wkintelangeniso, kwintelaminikelo kanye nasezibizweni zenyela ezivuke ngesikhathi esidlule.
 • Ngu-40% kuphela wenani eliphakathi lempahla engaphandle kwaseNingizimu Afrika phakathi kuka-1 kuNdasa 2010 no-28 kuNhlolanja 2015 (okukholakala sengathi) eyatholakal ngengeniso ongalidalulanga elizobandakanywa kwingeniso elithelayo nelingaphansi kwentela yaseNingizimu Afrika esithubeni sokuthela sika-2015
 • Inzuzo yotshalomali kanye nezinye izimo zentela kusuka kumhla ka-1 kuNdasa 2015 zizokukhululwa enteleni
 • Inzalo ezikweletini zentela ezize ngokudalula zizosuka ngonyaka wokubuyekeza u-2015 kuphela
 • Akukho nhlawulo ezobizwa yokudalula ngaphansi
 • Uzokhulula ngo-100% ezinhlawulweni zokusingatha nokungathobeli intela ezazibizwe kuwe kushiya ngaphandle inhlawulo yokuletha imbuyiselo emva kwesikhathi
 • U-SARS ngeke akubeke amacala obugebengu ngenxa yokudalula kwkaho.
​Kudingeka ngiguqule imali yasemazweni ibe ngamaRandi aseNingizimu Afrika. Ngikwenza kanjani futhi nini lokhu? ​Yebo. Inani lokuxegiselwa intela liyinani lasezimakethe elihlonzwe ngemali yasezizweni kepha laguqulelwa emaRandini aseNingizimu Afrika ngezinga  elimile ekupheleni kwesithuba sokuthela okuthe ngaso inani eliphezulu lawa.
​Kwenzekani uma isicelo sami semukelwe? ​Kuba nesivumelwano phakathi kuka-SARS nomfakisicelo esiveza imiphumela yohlelo lwesicelo.
Ngingasifaka isicelo esingenagama se-SVDP?​ ​Cha, kepha umfakisicelo ofisa ukuthola izidingo zokufaneleka kanye nokuxegiswal angaletha isicelo sombono ongabophezeli. Umbono ongabophezeli uhambisana nokudalulwa kwamaqiniso okwenze esicelweni esisemthethweni. Ungasisebenzisa njengomhlahlandlela kuphela.
Yisikhathi esingakanani esivulelwe i-SVDP?​
 • ​Izicelo zokuxegiselwa ngaphansi kwe-SVDP zizosebenza isikhashana kusukela ngo1 kuMfumfu 2016 kuvale ngo-31 kuNcwaba 2017;
 • Isicelo esifakwe ngaphambi komhlaka-1 kuMfumfu 2016 kumbe ngemva kuka-31 kuNcaba 2017 sizosetshenzwa ngaphansi kohlelo olujwayelekile lokuzidalululela i-VDP, okusho ukuthi imithetho ye-SVDP angeke isebenze.
​Ngingakwazi ukuphikisa noma ngidlulise udaba lokubuyekezwa kwe-SVDP? ​Cha, ukubuyekezwa kwe-SVDP kuqalisa isivumelwano se-SVDP, futhi kubandakanya njengokuvamile ingenisomali elongezayo elithelayo olidalulile kanye nenzalo nezinhlawulo ezingashabalaliseki. Ukubuyekeza kwe-SVDP akukho ngaphansi kwesicelo sokuphikisa nokudlulisa udaba.
​Ngingakwazi ukufaka isicelo sesaphulelo senzalo kanye nezinhlawulo okuvuke ekubuyekezweni kwe-SVDP? ​Cha. inzalo nezinhlawilo ziyingxenye yesivumelwano se-SVDP kanye nokubuyekeza kwe-SVD, kokubili okungujuqu futhi okubophezelayo
Kufanele ngenzeni ngemva kokufaka isicelo se-SVDP?​

​Kubalulekile ukuqapha lokhu okulandelayo:

 • Akunasidingo sokucela ukuqinisekiselwa futhi isicelo se-SVDP ezicelweni zombili ezimayelana nentela nezokulaulwa kokushitshisana. Uma uhlelo lwe-eFiling lusithathile isicelo, kusho ukuthi sizokuba sohlwini futhi sizosetshenzwa. Uzothola imiyalezo eqinisekisa ukuthi sizitholile izicelo zombili.
 • Ukudalula kokuxegiselwa intela kuzoziyela kubasebenzi bakwa-SARS bese kuthi ukudalulwa kokuphulwa kwemigomo yokushitshisana kuzokuya kubasebeni bakwa-SARB.
 • Umfakisicelo uzothintwa uma isicelo sakhe se-SVDP sesinikwe umsebenzi we-SVDP ukuze asisebenze. Ushicilelo oluyisongezo nolwesekelayo selungalethwa ngemva kwalokho.
 • Ungasihoxisa noma kunini isicelo se-SVDP ngokuthumela umyalezonyazi ku- [email protected]
 • Izimbuyiselo ezilungisiwe noma ezichitshiyelwe ezihambisana nesicelo se-SVDP singalethwa kwa-SARS ngemigudu evaisile noma kunini andukuba kusetshenzwe isicelo se-SVDP, izinhlawulo zukudalula okungaphansi kanye nezokungathobeli imigomo ezifanele ukuxegiselwa kwe-SVDP kuzosuswa uma isicelo se-SVDP sesisetshenziwe kwaze kwafinyelelwa esivumelwaneni.
 • Cha, akukhi zinhlawulo kumbe inzalo uma ucela i-SVDP.
​Kungenzeka ukuba ummeleli afake isicelo se-SVDP egameni lomkhokhintela? ​Yebo, ummeleli angasifaka isicelo se-SVDP egameni lomkhokhintela.
​Kudingekani ukuze ummeleli afake isicelo egameni lomkhokhintela? ​Bobabili umkhokhintela kanye nommeleli kufanele babe ngababhalisiwe ku-eFiling ummmeleli kufanele abe ngoxhunyiwe ezinhlotsheni zentela nakumaphrofayili.
Kwenzekani uma umyalezo olandelayo ‘Isicelo esingenagama kufanele silethwe lapho umkhokhintela engabhalisele uhlobo lwentela olufakelwe isicelo se-SVDP’ uvela lapho ngiletha isicelo se-SVDP?​ ​Lokhu kuveza ukuthi umkhokhintela kanye nommeleli kababhalisiwe kwi-eFiling ngezinhlobo zale ntela kanye nakumaphrofayili.

Qinisekisa ukuba umkhokhintela nommeleli baxhunyisiwe ku- eFiling futhi uhlobo lwentela lufakiwe kwi- eFiling andukuba ulethe isicelo se- SVDP nge-eFiling. Uma kukhona izingqinamba, shayela Isikhungo Sezingcingo sakwa-SARS ku-0800 00 7277.
Ithini imininingwae yokuxhumana nabaphethe izicelo ze-SVDP emayelana nentela?​ ​Inombolo yocingo : 0800 864 613
Ikheli le-Webhu :    www.sars.gov.za
Ikheli le-imeyili:      [email protected]
Ikheli lomgwaqo:     VDP Unit,  South African Revenue Service,
                              Gramick Office Park,
                              281 Middel Street, Brooklyn, 
                              Pretoria, 0001
Ikheli leposi  :         VDP Unit: South African Revenue Service;
                              Private Bag X 923; 
                              Pretoria; 0001     
​Ithini imininingwane yokuxhumana nabaphethe izicelo ze-SVDP yokulawula Ukushinsthisana?

​Inombolo yocingo:   012 647 2243
Ikheli leWebhus:      www.resbank.co.za
Ikheli le-imeyili :      [email protected]
Ikheli Lomgwaqo:     FinSurv SVDP Unit, South African Reserve 
                               Bank,
                               Gramick Office Park,        
                               281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
Ikheli leposi   :         SVDP Division; South African Reserve Bank;
                               P O Box 3125;
                               Pretoria; 0001

Ingabe abeluleki, izazi kanye nabanye abangabangeneleli kudingekile ukuba babike imininingwane yezicelo ze-SVDP?​ ​Sicela uthathisele kumhlahlandlela oshicilelwe ngu- FIC kanye no- IRBA. 
                                                                                                                    Isixhumo esisheshayo esiya ku-SARB

Ushicilelo lwe-SVDP

Nakuba ifomu lesicelo litholakala kuphela nge-eFiling, ushicilelo olukuleli bhokisi elilandelayo lusemqoka kuwe.
 
Last Updated: 07/08/2017 12:52 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ