LENALEO LE LE KGETHEGILEGO LA GO BOLOLLA KA BOITHAOPO (SVDP))

Na SVDP ke eng?

Lenaneo le le Kgethegilego la go Bololla ka Boithaopo (SVDP) ke la balefela motšhelo bao ba nyakago go bololla dithoto tša bona le letseno la mawatleng. Go ya le tšhentšhano empsha ya go itiriša magareng ga balaodi ba motšhelo, SARS e tla thoma go amogela data ya tšhelete ya mawatleng ya leloko la boraro go tšwa go balaodi ba bangwe ba motšhelo ka 2017. Balefela motšhelo bao ba nago le dithoto tšeo di sa bolollwago moše wa mawatle ba tla ba le kgaoletšo e nnyane ya sebaka sa go bulelwa seo se thomago ka 1 Oktobore 2016 gape go tlo tswalelwa ka 31 Agostose 2017 go bololla dithoto tša bona tša ka nageng ya ka ntle gape le go dira kgopelo ya kimollo.

Na phapano ke eng magareng ga VDP le SVDP?

Phapano e kgolo magareng ga Lenaneo la go Bololla ka Boithaopo (VDP) le SVDP ke:

  

Lenaneo​ ​VDP SVDP​
Batho bao ba lebantšwego ​ ​Balefela motšhelo ba Afrika Borwa ba go ba le dihlokomologo tša motšhelo bakeng sa mehuta ya metšhelo ya go laolwa ka fase ga Molao wa Taolo ya Motšhelo, dibolollo di ka akaretša dihlokomologo tša letseno la go tšhelelwa la naga ya ka ntle. ​Balefela motšhelo ba Afrika Borwa ba go ba le dithoto le letseno la mawatleng
​ Sebaka seo e hwetšagalago ​E tšwelapele ​1 Oktobore 2016 – 31 Agostose 2017
Kgopelo​ ​Foromo ya VDP01 bakeng sa eFiling ​ Karolo ya SVDP ya foromo ya VDP01 ka eFiling bakeng sa dihlokomologo tša motšhelo le foromo ya SVDP01 bakeng sa dihlokomologo tša taolo ya papatšo
 

Na ke mang a ka dirago kgopelo bakeng sa SVDP?

Balefela motšhelo bao ba ka dirago kgopelo ya SVDP ke:

 • Batho ka noši le dikhamphani.
 • Balefedi ba ditrasete, beneedi, bahlokomela bohwa goba baholegi ba ditrasete tša naga ya ka ntle ba ka kgatha tema ge ba ka kgetha gore ditrasete tša dithoto le letseno tša mawatleng di ka swarwa ke bona le go kgoboketšwa ke bona.
 • Balefela motšhelo bao ba rekišitšego dithoto tša ka nageng ya ka ntle pele ga Matšhe 2010 ba ka dira kgopelo ya go lokollwa ka fase ga SVDP. Dineelo tše kgethegilego di tla dirišwa.

 Balefela motšhelo bao ba KA SE dirego kgopelo bakeng sa SVDP ke:

 • Batho bao ba filwego tsebišo ya go thoma ga tekolo goba nyakišišo ya bomenetša mabapi le dithoto tša naga ya ka ntle goba metšhelo ya dinaga tša ka ntle e ka no se dirišwe.
 • Moo SARS e hweditšego tshedimošo ka fase ga dipeelano tša tshepetšo ya tšhentšhano ya tshedimošo ya ditšhabatšhaba.
 • Bolollo moo go laeditšwego gore dikarolo ka moka tša karolo ya peu ya tšhelete/tatelano ditipositi/tefelo ya dithoto tša naga ya ka ntle ga di lefišwe motšhelo mo Afrika Borwa goba di šetše di tšheletšwe ka Afrika Borwa. Kanale e tlwaelegilego ya VDP e dula e bulegile bakeng sa bolollo ya mohuta wo.
 • Ditrasete.

Na ke ka lebaka la eng ke swanetše go dira kgopelo ya SVDP?

Go na le dikholego tše mmalwa tša batho ka noši le dikhamphani ge ba dira kgopelo bakeng sa SVDP:

 • Kimollo e tla fiwa ka fase ga SVDP:
  • Ke fela 40% ya boleng bjo bogolo bja palomoka ya dithoto tša ka ntle ga Afrika Borwa yeo e tšwago go letseno leo le sa laodišwago le go kgoboketšwa magareng goba go hlongwa magareng ga 1 Matšhe 2010 le 28 Feberware 2015 le tlo akaretšwa ka gare ga letseno la go tšhelelwa le motšhelo wa Afrika Borwa.
  • Letseno leo le sa laodišwago leo le filego koketšo go dithoto tše di hlalositšwego ka godimo le tlo lokollwa go motšhelo wa letseno, motšhelo wa meneelo le dikoloto tša motšhelo wa bohwa tša go tšwelela go tloga kgale. Le ge go le bjalo, letseno le le tlago le tlo tšhelelwa ka botlalo gomme dithoto tše di laodišitšwego di tlo dula di na le maikarabelo a motšhelo wa neelo le motšhelo wa bohwa ka nako e tlago, ge mokgopedi a ka neela dithoto tše goba a hlokofala mola a di swere.
 • Tswala go dikoloto tša motšhelo tša go tšwa go bolollo e tla thoma fela go tloga ka ngwaga wa tekolo wa 2015.
 • Letseno la dipeeletšo le ditiragalo tše dingwe tša go direga pele ga 1 Matšhe 2015 di tlo lokollwa motšhelong. (Letseno la dipeeletšo la ka moso le tla lefišwa motšhelo)
 • Ga go dikotlo tša go se latedišiše obamelo tše di tlo lefišwago ka fase ga katlego ya kgopelo ya SVDP.
 • Taolo enngwe ya SARS ya kimollo ya tefišo ya go se obamele – Ya go swana le ya gabjale ya VDP.
 • Ge kgopelo ya ka fase ga SVDP e atlegile SARS e ka se latedišiše kotlo kgetsing yeo.

Na nka dira bjang kgopelo?

Bakeng sa morero wa SVDP, SARS le Panka ya Resefe ya Afrika Borwa e diriša kgoro e tee ya go tsena bakeng sa dikgopelo.

O ka dira kgopelo ya tshepetšo ya VDP ka SARS eFiling VDP. Foromo ya kgopelo ya bjale ya VDP (VDP01) go eFiling e kaonafaditšwe go akaretša dibolollo tša motšhelo tša go nyalelana le SVDP.

Maele a Bohlokwa kudu: Go bona Mohlala wa foromo ya VDP01, kgotla mo.

Foromo ya bobedi ya (SVDP01) e a hwetšagala gabjale bakeng sa dibolollo tša taolo ya papatšo.

Maele a Bohlokwa kudu: Go bona Mohlala wa foromo ya SVDP01, kgotla mo.

Bobedi bja dirofomo bo tla hwetšagala inthaneteng go SARS eFiling.

Ka kgopelo Lemoga: Ge eba o nyaka go dira kgopelo ya kimollo ya motšhelo, o swanetše go tlatša foromo ya VDP ya kgopelo ya (VDP01). Ge eba o nyaka go dira fela kgopelo ya kimollo ya taolo ya papatšo, gona o swanetše go tlatša foromo ya SVDP01. Ge eba o nyaka go dira kgopelo ya bobedi bja tšona, gona o swanetše go tlatša diforomo ka bobedi. Bakeng sa go tlatša diforomo, lebelela Tlhahli ya go tlatša diforomo tša kgopelo tša SVDP bakeng sa kimollo ya Motšhelo go eFiling le Tlhahli ya go tlatša dikgopelo tša SVDP bakeng sa kimollo ya Taolo ya Papatšo go eFiling.

Maele a Bohlokwa kudu: Ge eba o itemogela mathata afe goba afe ka go romela diforomo ka eFiling, ka kgopelo lebelela Ditlhahli tša go kgontšha go poraosa.

DIPOTŠIŠO TŠA KGAFETŠA KGAFETŠA (FAQs) TŠA SVDP

​Dipotšišo Dikarabo ​
Na SARS e nyaka go fihlelela eng ka SVDP?​ ​Morero wa SVDP ke go hlohleletša balefela motšhelo go tla ka go ithaopa go bololla dithotho tša bona tša mawatleng le go laola merero ya bona ya motšhelo.
Na ke mang a ka dirago kgopelo bakeng sa SVDP?​
 • ​Batho ka noši le dikhamphani.
 • Balefela ditrasete, baneedi, bahlokomela bohwa goba baholegi ba naga ya ka ntle ba trasete ba ka kgatha tema ge ba ka kgetha gore dithoto le letseno la mawatleng di ka swarwa le go kgobokeletšwa go bona.
 • Balefela motšhelo bao ba rekišago dithoto tše dingwe tša bona tša dinaga tša ka ntle pele ga Matšhe 2010 ba ka dira kgopelo ya kimollo ka fase ga SVDP. Tshepetšo e kgethegilego ya semolao e tla dirišwa mo lebakeng le.
 • Batho bao ba filwego tsebišo ya go thoma ga tekolo goba nyakišišo ya bomenetša mabapi le dithoto tša dinaga tša ka ntle goba letseno la naga ya ka ntle ba se dire kgopelo.
 • Moo SARS e hweditšego tshedimošo ka fase ga mabaka a tšhentšhano ya dinaga tša ka ntle ya tshepetšo ya tshedimošo pele ga bolollo.
 • Dibolollo fao go rerišanwago gore dikarolo ka moka tša peu ya tšhelete/ditipositi tša tatelano/tefelo ya dithoto tša dinaga tša ka ntle ga di tšhelelwe mo Afrika Borwa goba di šetše di tšheletšwe mo Afrika Borwa. Kanale e tlwaelegilego ya VDP e dula e bulegile bakeng sa bolollo ya mohuta wo.
 • Ditrasete
​Na ke mang a sa swanelago go dira kgopelo bakeng sa SVDP?

​Ee. Šupetša go dinyakwa ka tlase ga karolo ya 227 ya Taolo ya Molao wa Motšhelo
Bolollo e swanetše go:

 • Dirwa ka boithaopo
 • Ama tlhokomologo yeo e sa diragalago ka matšatši a mahlano a bolollo ya tlhokomologo ya go swana ya mokgopedi
 • Tlatšwa ka botlalo go gohle
 • Ama maitshwaro ao a šupeditšwego go kholomo ya 2 ya tafola ya persente ya kotlo ya go se obamele go karolo ya 223.
 • Se nyake tefelo go tšwa go SARS
 • Dirwa foromong ya go ngwalwa le ka mokgwa
​Na go hlokega ditokumente bakeng sa kgopelo ya SVDP?

​Ee. Ditokumente tše di latelago tša thekgo di swanetše go sepela le dikgopelo go laetša palo ya tšhelete bakeng sa motšhelo

 • Boleng bja dithoto bo swanetše go tlatšwa ka fomete ya tafola gomme di romelwe mmogo le foromo ya kgopelo ya VDP01 – Lebelela Tlhahli ya SVDP;
 • Ditokumente tša go hlatsela go ba gona ga dithoto tša ka nageng ya ka ntle (Mohlala, dintlha tša akhaonte ya panka, dipampiri tša ngwadišo ya moago);
 • Tiišetšo ya letšatšikgwedi leo thoto e hweditšwego (Mohlala, lengwalo go tšwa pankeng ka kgonagalo ya akhaonte ya panka, ditifikeiti tša baswarakabelo, dipampiri tša ngwadišo ya moago);
 • Mokgwa wa kgokaganyo ya mokgopedi le thoto (mohlala, mong, molaodi, moswarakabelo, moholegi);
 • Tlhaloso ya kago yeo e dirišitšwego go tlhoma thoto ya naga ya ka ntle;
 • Maatla a ramolao (mo go hlokegago).
​ Na nka hwetša kae diforomo tša kgopelo?

​Bakeng sa morero wa SVDP, SARS & SARB di dumelelane go ba le lefelo le le tee la dikgopelo, leo e lego SARS eFiling ka tshepetšo ya kgopelo ya VDP.

 • Kgopelo ya kimollo ya motšhelo: Foromo ya VDP ya bjale ya kgopelo (VDP01) e kaonafaditšwe go akaretša dibolollo tša go nyalelana le motšhelo wa SVDP.
 • Kgopelo bakeng sa kimollo ya Taolo ya Papatšo: Foromo ya Kgopelo ya Taolo ya Papatšo ya Bolollo ya Boithaopo e Kgethegilego (SVDP01) e swanetše go tlatšwa.

Ge eba mokgopedi o dira kgopelo ya bobedi ditlolo tša motšhelo le taolo ya papatšo, mokgopedi o swanetše go tlatša diforomo ka bobedi tša VDP01 le SVDP01.

​Na ke hloka go ngwadiša go eFiling go dira kgopelo ya SVDP? ​Ee. Go ra gore o swanetše go ngwadiša pele go sesteme ya eFiling pele o ka dira kgopelo ya SVDP
​Na ke hloka go ngwadiša go eFiling go dira kgopelo ya SVDP?
 • ​Letseno leo le sa laodišwago leo le okeditšego dithoto tša ka ntle le tla lokollwa go letseno la motšhelo, meneelo ya motšhelo le dikoloto tša motšhelo wa bohwa ya kgale.
 • Ke fela 40% ya boleng bja godimo bja dithoto ka moka tšeo di lego ka ntle ga Afrika Borwa (goba bo akantšwe goba magareng ga) magareng ga 1 Matšhe 2010 le 28 Feberware 2015 bjo bo tšwago go letseno leo le sa laodišwago le tla akaretšwa go letseno la go tšhelelwa le mo Afrika Borwa ka nako ya motšhelo ya 2015. 
 • Ditefelo tša dipeeletšo & ditiragalo tše dingwe tša motšhelo pele ga 1 Matšhe 2015 e tlo lokollwa go motšhelo
 • Tswala go dikoloto tša motšhelo go tšwa go bolollo fela e thoma go tloga ka ngwaga wa tekolo wa 2015
 • Ga go dikotlo tše di tlogo lefišwa lebi
 • Kimollo ya 100% ya taolo ya go se obamele kotlo yeo e ilego ya/e ka gapeletšwa go sa akaretšwe kotlo yeo e gapeletšwago bakeng sa go romela pušetšo llata.
 • SARS e ka se latelele ditefišo tša bomenetša bakeng sa tatofatšo ya motšhelo ka lebaka la bolollo.
​Na nka fetoša tšhelete ya naga ya ka ntle go ranta ya Afrika Borwa? Na nka dira se bjang le gona kae? ​Ee. Boleng bakeng sa morero wa kimollo ya motšhelo ke boleng bja mmaraka bjo bo phethagatšwago go tšhelete ya naga ya ka ntle gomme ya fetošwa go Ranta ya Afrika Borwa ka tekanyo thwii mafelelong a nako ya motšhelo yeo boleng bja godimo bo welago gona.
​Na go tla diragala eng ge kgopelo ya ka e ka dumelelwa? ​Tumelelo e a phethwa magareng ga SARS le mokgopedi yeo e laetšago dipoelo tša tshepetšo ya kgopelo.
​Na nka dira kgopelo ya SVDP ya go se itsebagatše leina? ​Aowa, eupša mokgopedi yo a lakatšago go hwetša taetšo ya dinyakwa tša hlaolego le kgonagalo ya kimollo a ka romela kgopelo ya maikutlo a go se itleme. Maikutlo a go se itleme a ya ka mabaka go ya ka ditlha tše di tšweleditšwego ge go dirwa kgopelo ya semmušo. Maikutlo a go se itleme a ka dirišwa fela bjalo ka tlhahli
Na go ka letelwa sebaka se se kaakang bakeng sa SVDP?​
 • ​Dikgopelo bakeng sa kimollo ka fase ga SVDP di tla dirišwa sebaka se se nnyane go thoma ka 1 Oktobore 2016 gomme gwa tswalelwa ka 31 Agostose 2017;
 • Dikgopelo tše di rometšwego pele ga 1 Oktobore 2016 goba ka morago ga 31 Agostose 2017 di tla tšweletšwa ka fase ga melao e tlwaelegilego ya VDP, k.g.r. melao ya SVDP e ka se dirišwe.
​Na nka ganetšana goba go dira boipiletšo kgatlhanong le tekolo ya VDP? ​Aowa. Tekolo ya SVDP e fa phethagalo go tumelelano ya SVDP, gape e akaretša tlaleletšo ya letseno la motšhelo leo le bolollotšwego le tswala le dikotlo tše dingwe tša go se oketšege. Tekolo ya SVDP ga e dumelele kganetšano goba boipiletšo.
Na nka kgopela tebalelo ya tswala le/goba dikotlo tše di tšweleditšwego go tekolo ya SVDP?​ ​Aowa. Ditswala le dikotlo di bopa karolo ya tumelelano ya SVDP le kelo ya SVDP, bobedi ke tša mafelelo ebile di a tlema.
Na ke swanetše go dira eng ge eba ke dirile kgopelo bakeng sa SVDP?​

​Dilo tše di latelago di bohlokwa kudu gore di ka lemogwa:

 • Ga go bohlokwa go dira kgopelo tiišetšogape ya kgopelo ya SVDP bakeng sa bobedi bja dikgopelo tša SVDP tša go nyalelana le motšhelo le taolo ya papatšo. Ge sesteme ya eFiling e ka lemoga dikgopelo, gomme dikgopelo di le retšistareng ya SVDP gona di tla tšweletšwa. O tla amogela karabo ya go amogela kgopelo go kgopelo enngwe le enngwe.
 • Dibolollo tša nyalelano ya motšhelo di tla romelwa go bašomi ba SARS le dibollo tša tlolo ya taolo ya papatšo di tla romelwa go bašomi ba SARB.
 • Mokgopedi o tla kgokaganywa ge kgopelo ya motšhelo ya SVDP e tla abelwa SVDP bakeng sa tšweletšo.  Ditokumente tša tlaleletšo le thekgo tše di hlaelago di ka romelwa.
 • Kgopelo ya motšhelo ya SVDP e ka khanselwa neng kapa neng ka go romela emeile go [email protected]
 • Dipušetšo tša motšhelo tša go phošollwa goba tša go fetošwa tša go nyalelana le kgopelo di ka romelwa go SARS ka dikanale tša go tlwaelega nako enngwe le engwe pele ga ge kgopelo ya SVDP e tšweletšwa. Ge pušetšo e lekotšwe ke SARS pele ga ga ge kgopelo ya SVDP e tšweleditšwe, dikotlo tša go se obamele tšeo di swanetšego go dirwa bakeng sa kimolo ya SVDP di tla hlokomologwa ge kgopelo ya SVDP e tšweleditšwe gape ge tumelelo ya SVDP e phathagaditšwe
 • Ga go na dikotlo goba tswala tša thomelo ya go latelwa tše di tlo dirwago bakeng sa kimollo ya SVDP; di swanetše go lefelwa ka tekolo.
Na moemedi a ka dira kgopelo ya SVDP legatong la molefela motšhelo?​ ​Ee, moemedi a ka dira kgopelo bakeng sa SVDP legatong la molefela motšhelo.
​Na go nyakega eng gore moemedi a ka dira kgopelo bakeng sa molefela motšhelo ​Bobedi balefela motšhelo le baemedi ba molefela motšhelo ba swanetše go ngwadiša go eFiling le moemedi wa molefela motšhelo ba swanetše go kgokaganywa go mehuta ya motšhelo le diprofaele.
Ge eba molaetša wo o latelago ‘Kgopelo ya go se itsebegatše e swanetše go romelwa moo mokgopedi a sa ingwadišago bakeng sa mohuta wa motšhelo wa kgopelo ya VDP’ e bewa pepeneneng ge go romelwa kgopelo ya SVDP? ​ ​Se ke sešupo sa gore e kaba molefela motšhelo goba moemedi bao ba sa ngwadišago bakeng sa mohuta wa motšhelo go eFiling gomme ke ka fao mohuta wa motšhelo o sa kgokaganywago le diprofaele.

Kgonthiša gore molefela motšhelo le moemedi ba kgokaganywa go eFiling le mohuta wa motšhelo o a diragatšwa go eFiling pele o romela kgopelo ya SVDP ka eFiling. Ge eba go na le bothata, founela, SARS Contact Centre go 0800 00 7277.
​Na tshedimošo ya go ikgokaganya bakeng sa dikgopelo tša motšhelo tša SVDP ke efe. ​Nomoro ya mogala:    0800 864 613
Aterese ya wep:         www.sars.gov.za  
Aterese ya Emeile:      [email protected]
Aterese ya Mmila:       VDP Unit,  South African Revenue Service, 
                                 Gramick Office Park, 
                                 281 Middel Street, Brooklyn,  
                                  Pretoria, 0001
Aterese ya go Posa:    VDP Unit: South African Revenue Service; 
                                 Private Bag X 923;  
                                 Pretoria; 0001     
Na tshedimošo ya go ikgokaganya bakeng sa dikgopelo tša Taolo ya Papatšo ke efe​ ​Nomoro ya mogala:     012 647 2243
Aterese ya wep:          www.resbank.co.za
Aterese ya Emeile:      [email protected]
Aterese ya Mmila:       FinSurv SVDP Unit, South African Reserve Bank, 
                                 Gramick Office Park,        
                                 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
Aterese ya go Posa:    SVDP Division; South African Reserve Bank;
                                 P O Box 3125;
                                 Pretoria; 0001
                                                                                                                        Kgokaganyo ya ka Pejana go SARB

Ditokumente tša SVDP

Le ge e le gore foromo e hwetšagala fela ka fase ga eFiling, ditokumente tše di lego ka fase ga poloko di bohlokwa go wena.
 

 

Last Updated: 04/08/2017 4:05 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ