​PHUROGIREME YO HLAWULEKA YA NTIVISO HI NTSAKELO (SVDP)

Xana i yini SVDP?

Phurogireme yo Hlawuleka ya Ntiviso hi Ntsakelo (SVDP) i ya vahakelaxibalo lava lavaka ku tivisa tinhundzu na mali ya vona leyi nghenaka swa le matikwenimambe. Hi ku fambisana na cincano wuntshwa wa vuxokoxoko wa otomatiki exikarhi ka vulawuri bya xibalo, SARS yi ta sungula ku kuma switiviwa swa timali swa vandla ra le tlhelo swa le matikwenimambe ku suka eka vulawuri bya xibalo hi 2017. Vahakelaxibalo lava nga na tinhundzu leti nga tivisiwangiki ematikwenimambe va na nkarhi wo rindzela lowu pimiweke wo sukela hi ti1 Nhlangula 2016 no pfala hi ti 31 Mhawuri 2017 ku tivisa tinhundzu ta vona ta le matikwenimambe no endla xikombelo xa ntshuxeko.

Xana hi kwihi ku hambana exikarhi ka VDP na SVDP?

Ku hambana lokukulu exikarhi ka Phurogireme ya Ntiviso hi Ntsakelo (VDP) na SVDP hi loku:
 
Phurogireme​ VDP​ SVDP​
Vanhu lava yi nga kongomisa eka vona​ ​Vahakelaxibalo va le Afrika-Dzonga lava nga tlula ku hakela xibalo mayelana na xibalo xin’wana na xin’wana lexi fambisiwaka ehansi ka Nawu wa Vufambisi bya Xibalo, mitiviso ya xibalo yi nga katsa mitlulo yo hakela swikweleti eka mali leyi nghenaka leyi hakerisiwaka xibalo. ​Vahakelaxibalo va le Afrika-Dzonga lava nga na tinhundzu na mali leyi nghenaku swa le matikwenimambe
Nkarhi lowu nga kona​ ​Yi ya emahlweni ​1 Nhlangula 2016 – 31 Mhawuri 2017
​Xikombelo ​Fomo ya VDP01 hi ku tirhisa eFiling ​Xiphemu xa SVDP xa fomo ya VDP hi ku tirhisa eFiling eka mitlulo yo hakela swikweleti swa xibalo na fomo ya SVDP01 eka mitlulo yo hakela swikweleti ya vulawuri bya cincano.
 

Xana i mani loyi a nga endlaka xikombelo xa SVDP?

Vahakelaxibalo lava nga endlaka xikombelo xa SVDP i:
 • Vanhu hi voxe na tikhamphani.
 • Vatumbuluxi va thirasiti, Vahanani, mafa ya mufi kumbe vavuyeriwa va tithirasiti ta matikomambe leti xiboho xi tekiwaka hi mutshembhiwa va nga nghenelela loko va hlawula ku va na tinhundzu ta thirasiti ta le matikwenimambe na mali leyi nghenaka leyi anakanyiwaka ku va yi khomiwile hi no hlengeleteriwa vona.
 • Vahakelaxibalo lava lahleke tinhundzu tin’wana na tin’wana leti nga le matikwenimambe ku nga si fika ti 20 Nyenyankulu 2010 va nga ha endla xikombelo xa ntshuxeko ehansi ka SVDP.  Mipfumelelo yo hlawuleka leyi anakanyiwaka yi ta tirha eka mhaka leyi.
 Vahakelaxibalo lava nga FANELANGIKI ku endla xikombelo xa SVDP hi lava:
 
 • Vanhu lava nga nyikiwa xitiviso xa ku sunguriwa ka nhlahluvo kumbe ndzavisiso wa vugevenga mayelana na tinhundzu ta le matikwenimambe kumbe swibalo swa le matikwenimambe a va fanelangi ku endla swikombelo.
 • Laha SARS yi nga kuma vuxokoxoko ehansi ka mitwanano yin’wana na yin’wana ya maendlelo ya cincano wa vuxokoxoko bya misava hinkwayo.
 • Ntiviso laha ku phikisaniwaka hi leswaku timali to sungula tiphurojeke/tidiphoziti leti tlhandlamanaka/timali ta tinhundzu ta le matikwenimambe hinkwato kumbe xiphemu xa tona a ti hakerisiwi xibalo eAfrika-Dzonga kumbe se ti hakerisiwile khale xibalo eAfrika-Dzonga. Tichanele ta ntolovelo ta VDP ti ta tshama ti pfulekerile mitiviso ya muxaka lowu.
 • Tithirasiti.

Hikokwalaho ka yini ndzi fanele ndzi endla xikombelo xa SVDP?

Ku na mimbuyelo yo hlaya eka vanhu hi voxe na tikhamphani loko va endla xikombelo xa SVDP:
 • Ntshuxeko wu ta nyikiwa ehansi ka SVDP:
  • 40% ntsena ya nxavo wa le henhla wa ntsengo wa nkatsakanyo wa tinhundzu hinkwato ehandle ka Afrika-Dzonga leyi kumiweke eka mali leyi nghenaka leyi nga tivisiwangiki no hlengeletiwa exikarhi kumbe leyi anakanyiwaka ku va yi hlengeletiwile exikarhi ka ti1 Nyenyankulu 2010 na ti 28 Nyenyenyani 2015 yi ta katsiwa eka mali leyi nghenaka leyi hakerisiwaka xibalo no fanela ku hakela xibalo eAfrika-Dzonga.
  • Mali leyi nghenaka leyi nga tivisiwangiki leyi hi ntiyiso yi nyikeke ntlakuso eka tinhundzu leti vuriweke laha henhla a yi nge khumbheki eka ku hakela xibalo xa mali leyi nghenaka, xibalo xa swihanano, swikweleti swa xibalo xa miako swa khale. Hambiswiritano, mali leyi nghenaka ya nkarhi lowu ta ka yi ta hakerisiwa xibalo hi ku hetiseka na tinhundzu leti nga tivisiwa ti ta tshama ti ri na vutihlamuleri byo hakela xibalo xa swihanano na xibalo xa miako eka nkarhi lowu ta ka, loko ku ve muendli wa xikombelo a nga endla swihanano hi tinhundzu leti kumbe a lova a ri na tona.
 • Ntswalo eka swikweleti swa xibalo leswi sukaka eka ntiviso swi ta sungula ntsena eka lembe ra nhlelelo ra 2015.
 • Mali leyi nghenaka ya vuvekisi na swiendlo swin’wana leswi a swi hakerisiwa xibalo ku nga si fika ti1 Nyenyankulu 2015 a swi nge khumbheki eka ku hakela xibalo. (Mali leyi nghenaka ya vuvekisi lebyi ta ka yi ta hakerisiwa xibalo)
 • Ku hava mixupulo ya mayelana no tekela ehansi leyi nga ta hakeriwa laha xikombelo ehansi ka SVDP xi nga humelela.
 • Ntshuxeko wun’wana wa SARS wa Mafambiselo ya nxupulo wa mpfumaleko wa nandzeleriso – Swo fana swi tirha eka VDP ya sweswi.
 • Laha xikombelo ehansi ka SVDP xi nga humelela SARS yi nge yi emahlweni na nchuchiso wa nandzu eka mhaka yaleyo.

Xana ndzi endla njhani xikombelo?

Eka swikongomelo swa SVDP, SARS na Bangi ya le Xikarhi ya Afrika-Dzonga swi na ndzhawu yin’we yo nghena ya swikombelo.
 
U nga endla xikombelo hi ku tirhisa phurosese yo endla xikombelo xa VDP hi ku tirhisa eFiling ya SARS. Fomo ya xikombelo xa VDP (VDP01) eka eFiling yi ndlandlamuxiwile ku nghenisa mitiviso ya SVDP leyi yelanaka na xibalo.
 
Xitsundzuxo xa Nkoka: Ku vona xikombiso xa fomo ya VDP01, tlilika laha.
 
Fomo ya vumbirhi (SVDP01) ya mitiviso ya vulawuri bya cincano sweswi ya kumeka.
 
Xitsundzuxo xa Nkoka: Ku vona xikombiso xa fomo ya SVDP01, tlilika laha.
 
Tifomo hatimbirhi ti ta kumeka eka inthanete eka pulatifomo ya eFiling ya SARS.
 
Tsundzuka: Loko u lava ku endla xikombelo xa ntshuxeko wa xibalo ntsena, u fanele ku tata fomo ya xikombelo xa VDP (VDP01). Loko u lava ku endla xikombelo xa ntshuxeko wa vulawuri bya cincano, kwalaho u fanele ku tata fomo ya SVDP01. Loko u lava ku endla xikombelo xa swona haswimbirhi, kwalaho u fanele ku tata tifomo hatimbirhi. Ku kuma ku pfuniwa hi ku tata tifomo, vona Xiletelo xo tata swikombelo swa SVDP swa ntshuxeko wa swibalo eka eFiling na Xiletelo xo tata swikombelo swa ntshuxeko wa Vulawuri bya Cincano eka eFiling.
 
Xitsundzuxo xa Nkoka: Loko u ri eku hlanganeni na swiphiqo hi ku rhumela tifomo ta VDP na SVDP hi ku tirhisa eFiling, u komberiwa ku vona swiletelo swa hina swa mayelana na mfanelano wa burawusara.
 
TIFAQ (SWIVUTISO LESWI VUTISIWAKU HI XITALO) TA SVDP
 
​Swivutiso Tihlamulo​
​Xana SARS yi lava ku fikelela yini hi SVDP? ​SVDP yi kongomanile no hlohlotela vahakelaxibalo ku humela ehandle hi ntsakelo ku tivisa tinhundzu ta vona ta le matikwenimambe no lulamisa timhaka ta vona ta xibalo eka xiyimo lexi.
​Xana i mani loyi a nga endlaka xikombelo xa SVDP?
 • ​Vanhu hi voxe na tikhamphani.
 • Vatumbuluxi va thirasiti, Vahanani, mafa ya mufi kumbe vavuyeriwa va tithirasiti ta matikomambe leti xiboho xi tekiwaka hi mutshembhiwa va nga nghenelela loko va hlawula ku va na tinhundzu ta thirasiti ta le matikwenimambe na mali leyi nghenaka leyi anakanyiwaka ku va yi khomiwile hi no hlengeleteriwa vona.
 • Vahakelaxibalo lava lahleke tinhundzu tin’wana na tin’wana leti nga le matikwenimambe ku nga si fika ti 20 Nyenyankulu 2010 va nga ha endla xikombelo xa ntshuxeko ehansi ka SVDP.  Mipfumelelo yo hlawuleka leyi anakanyiwaka yi ta tirha eka mhaka leyi.
Xana i mani loyi a nga fanelangiki ku endla xikombelo xa SVDP?​
 • ​Vanhu lava nga nyikiwa xitiviso xa ku sunguriwa ka nhlahluvo kumbe ndzavisiso wa vugevenga wa mayelana na tinhundzu ta le matikwenimambe kumbe swibalo swa le matikwenimambe a va fanelangi ku endla swikombelo.
 • Laha SARS yi nga kuma vuxokoxoko ehansi ka mitwanano yin’wana na yin’wana ya maendlelo ya cincano wa vuxokoxoko bya misava hinkwayo.
 • Ntiviso laha ku phikisaniwaka hi leswaku timali to sungula tiphurojeke/tidiphoziti leti tlhandlamanaka/timali ta tinhundzu ta le matikwenimambe hinkwato kumbe xiphemu xa tona a ti hakerisiwi xibalo eAfrika-Dzonga kumbe se ti hakerisiwile khale xibalo eAfrika-Dzonga. Tichanele ta ntolovelo ta VDP ti ta tshama ti pfulekerile mitiviso ya muxaka lowu.
 • Tithirasiti.
Xana ku na swilaveko swin’wana na swin’wana swa xikombela xa SVDP lexi nga enawini?

​Ina. Langutisa eka swilaveko ehansi ka xiphemu xa 227 xa Nawu wa Vufambisi bya Xibalo
Ntiviso wu fanele wu:

 • Va hi ntsakelo
 • Fanele wu nghenisa ntlulo wo hakela xikweleti lowu nga humelelangiki eka ntlhanu wa mitiviso leyi yelanaka na ntlulo wo hakela xikweleti hi muendli wa xikombelo 
 • Va wu helerile no tatiwa kahle hi tindlela hinkwato
 • Katsa matikhomelo lawa ya vuriweke eka kholomu ya vumbirhi ya tafula ra phesenteji ra nxupulo wa mayelana no tekela ehansi eka xiphemu xa 223.
 • Nga fikelerisi eka vuyiselo wa mali lowu faneleke wu hakeriwa hi SARS
 • Endliwa eka fomo na maendlelo lawa ya vekiweke
Xana ku na swilaveko swin’wana na swin’wana swa tidokhumente ta xikombelo xa SVDP leyi nga enawini?

​Ina. Tidokhumente to seketela leti landzelaka ti fanele ti heleketa swikombelo ku kumisisa ntsengo hi swikongomelo swa xibalo

 • Mixavo ya nhundzu (tinhundzu) yi fanele yi tatiwa eka xivumbeko xa tafula no rhumeriwa kun’we na fomo ya xikombelo xa VDP01 – Vona xiletelo xa SVDP;
 • Tidokhumente ta vumbhoni bya vukona bya nhundzu ya le matikwenimambe (xik. vuxokoxoko bya akhawunti ya le bangi, mapapila ya ntsariso wa miako);
 • Ntiyisiso wa siku leri nhundzu yi nga kumiwa hi rona (xik. papila ro suka ebangi loko ko tshuka ku laveke akhawunti ya le bangi, tisetifikheti ta vukhomi bya mikavelo, mapapila ya ntsariso wa miako);
 • Muxaka wa nhlanganiso wa muendli wa xikombelo eka nhundzu (xik. n’winyi, mulawuri, mukhomi wa mikavelo, muvuyeriwa);
 • Nhlamuselo ya xivumbeko lexi tirhisiweke ku tumbuluxa no kuma nhundzu ya le matikwenimambe;
 • Papila ra mpfumelelo wo yimela munhu (laha ri lavekaka).
​Xana ndzi ti kuma kwihi tifomo to endla xikombelo?

​Eka swikongomelo swa SVDP, SARS & SARB yi pfumelelanile eka ndzhawu yin’we yo nghena ya swikombelo, laha ku nga phurosese yo endla xikombelo xa VDP hi eFiling ya SARS.

 • Xikombelo xa ntshuxeko wa Xibalo: Fomo ya sweswinyana ya xikombelo xa VDP (VDP01) eka eFiling yi ndlandlamuxiwile ku nghenisa mitiviso ya SVDP leyi yelanaka na xibalo
 • Xikombelo xa ntshuxeko wa Vulawuri bya Cincano:  Fomo ya Xikombelo ya Vulawuri bya Cincano wo Hlawuleka wa Ntiviso hi Ntsakelo (SVDP01) yi fanele yi tatiwa.

Loko ku ve muendli wa xikombelo u endla xikombelo xa xibalo na mitshovo ya vulawuri bya cincano haswimbirhi, muendli wa xikombelo u fanele ku tata tifomo ta VDP01 na SVDP01 hatimbirhi.

Xana ndzi fanele ku va ndzi titsarisela eFiling ku va ndzi endla xikombelo xa SVDP?​ ​Ina. Swi vula leswaku u fanele ku titsarisela eka sisiteme ya eFiling loko u nga se endla xikombelo xa SVDP.
I ntshuxeko wihi lowu nyikiwaka loko SVDP ya xibalo yi humelerile? ​
 • ​Mali leyi nghenaka leyi nga tivisiwangiki leyi hi ntiyiso yi nyikeke ntlakuso eka tinhundzu leti vuriweke laha henhla a yi nge khumbheki eka ku hakela xibalo xa mali leyi nghenaku, xibalo xa swihanano, swikweleti swa xibalo xa miako swa khale.
 • 40% ntsena ya nxavo wa le henhla wa ntsengo wa nkatsakanyo wa tinhundzu hinkwato ehandle ka Afrika-Dzonga lowu kumiweke eka mali leyi nghenaka leyi nga tivisiwangiki no hlengeletiwa exikarhi kumbe leyi anakanyiwaka ku va yi hlengeletiwile exikarhi ka ti1 Nyenyankulu 2010 na ti 28 Nyenyenyani 2015 yi ta katsiwa eka mali leyi nghenaka leyi hakerisiwaka xibalo no fanela ku hakela xibalo eAfrika-Dzonga eka nkarhi wa xibalo wa 2015. 
 • Mali leyi nghenaka ya vuvekisi na swiendlo swin’wana leswi a swi hakerisiwa xibalo loko ku nga si fika ti1 Nyenyankulu 2015 a swi nge khumbheki eka ku hakela xibalo.
 • Ntswalo eka swikweleti swa xibalo leswi sukaka eka ntiviso swi ta sungula ntsena eka lembe ra nhlelelo ra 2015.
 • Ku hava mixupulo ya mayelana no tekela ehansi leyi nga ta hakeriwa
 • Ntshuxeko wa 100% ya nxupulo wa mafambiselo wa mpfumaleko wa nandzeleriso lowu a wu/wu nga ta sindzisiwa a wu katsi nxupulo lowu sindzisiwaka eka rhumelo lowu hlweleke wa ntlheriso.
 • SARS yi nge yi emahlweni na nandzu wa vugevenga lowu sukaka eka ntiviso.
Xana ndzi fanele ku cinca mitsengo ya mali ya matikomambe yi ya eka rhandi ya Afrika-Dzonga. Njhani naswona rini. ​ ​Ina. Nkoka wa swikongomelo swa ntshuxeko wa xibalo i nxavo wa le makete lowu kumisisiweke eka mali ya matikomambe leyi faneleke leyi hundzuluxeriweke eka Rhandi ya Afrika-Dzonga eka mpimo wa nkarhi wolowo emaheleni ya nkarhi wa xibalo lowu nxavo wa le henhla wu nga wa.
​Xana ku humelela yini loko xikombelo xa mina xi pasisiwile? ​Ntwanano wu va wu hetisiwile exikarhi ka SARS na muendli wa xikombelo lowu kombisaka mbuyelo wa phurosese ya xikombelo.
​Xana ndzi nga endla xikombelo xa SVDP tanihi xikalavito? ​E-e, kambe muendli wa xikombelo loyi a navelaka ku kuma nkombiso wa swilaveko swa ringanelo na ntshuxeko lowu nga kotekaka u fanele a rhumela xikombelo leswaku a ta kuma vonelo leri nga boheku. Vonelo leri nga boheku ri ya hi xiyimo ehenhla ka ntiviso wa ntiyiso lowu endliweke eka xikombelo xa ximfumo. Vonelo leri nga boheku ri nga tirhisiwa tanihi xiletelo.
Xana hi wihi nkarhi wo rindzela wa SVDP?​
 • ​Swikombelo swa ntshuxeko ehansi ka SVDP swi ta tirha eka nkarhi wo rindzela lowu pimiweke lowu sungulaka hi ti1 Nhlangula 2016 no pfala hi ti 31 Mhawuri 2017;
 • Swikombelo leswi rhumeriweke ku nga si fika ti1 Nhlangula 2016 kumbe endzhaku ka ti 31 Mhawuri 2017 swi ta phurosesiwa ehansi ka milawu ya ntolovelo ya VDP, ku nga leswaku milawu ya SVDP yi nge tirhisiwi.
Xana ndzi nga kaneta no aphila ehenhla ka nhlelelo wa SVDP?​ ​E-e. Nhlelelo wa SVDP wu sungurisa ntwanano wa SVDP, naswona wu katsa mali leyi nghenaka yo engeteleriwa leyi hakerisiwaka xibalo leyi tivisiweke na, ntswalo na mixupulo yin’wana leyi nga susekeku. Nhlelelo wa SVDP a wu kanetiwi naswona a wu aphiliwi.
Xana ndzi nga kombela hunguto wa ntswalo na/kumbe mixupulo leyi boxiweke eka nhlelelo wa SVDP?​ ​E-e. Ntswalo na mixupulo swi vumba ntwanano wa SVDP ku katsa na nhlelelo wa SVDP, haswimbirhi i swo hetelela no boha.
Xana ndzi fanele ndzi endla yini loko ndzi endle xikombelo xa SVDP?​

​Leswi landzelaka swi na nkoka ku swi tsundzuka:

 • A swi fanelangi ku kombela ntiyisiso wa swikombelo swa SVDP ra vumbirhi eka swikombelo swo yelana na xibalo na vulawuri bya cincano wa SVDP haswimbirhi.  Loko ku ve sisiteme ya eFiling yi tsundzuka swikombelo, kwalaho xikombelo xi le ka rhijisitara ra SVDP naswona xi ta phurosesiwa. U ta kuma swikhenso swa nkumo swa swikombelo hi ku hambana.
 • Mitiviso leyi yelanaka na xibalo yi ta yisiwa eka vatirhi va ka SARS naswona mitiviso ya mitshovo ya nawu ya vulawuri bya cincano yi ta rhumeriwa eka vatirhi va ka SARB.
 • Muendli wa xikombelo ku ta tihlanganisiwa na yena loko xikombelo xa SVDP lexi yelanaka na xibalo xi nyikiwa muhlahluvi ku xi phurosesa. Tidokhumente to seketela to engetelela kumbe leti nga xota ti nga ha rhumeriwa.
 • Xikombelo xa SVDP lexi yelanaka na xibalo xi nga suriwa eka nkarhi wun’wana na wun’wana hi ku rhumela imeyili eka [email protected]
 • Mitlheriso ya xibalo leyi lulamisiweke kumbe leyi hundzuluxiweke leyi yelanaka na xikombelo xa SVDP yi nga rhumeriwa eka SARS hi tichanele ta ntolovelo eka nkarhi wun’wana na wun’wana loko xikombelo xa SVDP xi nga se phurosesiwa. Loko ntlheriso wo hleleriwa hi SARS loko xikombelo xa SVDP xi nga se phurosesiwa, mixupulo ya mayelana no tekela ehansi na mpfumaleko wa nandzeleriso leyi faneleke hi ntshuxeko wa SVDP yi ta susiwa loko xikombelo xa SVDP xi phurosesiwa na loko ntwanano wa SVDP wu hetisiwile.
 • Ku hava mixupulo ya rhumelo lowu hlweleke kumbe ya ntswalo lowu faneleke hi ntshuxeko wa SVDP; leswi swi fanele swi hakeriwa eka nhlelelo.
​Xana muyimeri wa munhu a nga endla xikombelo xa SVDP ematshan’wini ya muhakelaxibalo? ​Ina, muyimeri wa munhu a nga endla xikombelo xa SVDP ematshan’wini ya muhakelaxibalo.
​Xana hi swihi swilaveko swa muyimeri wa munhu loyi a endlaka xikombelo ematshan’wini ya muhakelaxibalo? ​Muhakelaxibalo na muyimeri wa muhakelaxibalo havambirhi va fanele ku titsarisela eka eFiling naswona muyimeri wa muhakelaxibalo u fanele a hlanganisiwa eka mixaka ya xibalo na tiphurofayili.
Xana loko ku ve hungu leri landzelaka ‘Xikombelo xa xikalavito xi fanele xi rhumeriwa laha muendli wa xikombelo a nga titsariselangi muxaka wa xibalo lowu Xikombelo xa SVDP xi nga xa wona’ ra kombisiwa loko ku rhumeriwa xikombelo xa SVDP? ​ ​Lexi i xikombiso xa leswaku muhakelaxibalo kumbe muyimeri wa munhu a nga titsariselangi muxaka wa xibalo eka eFiling naswona muxaka wa xibalo a wu hlanganisiwangi eka tiphurofayili.

Tiyisisa leswaku muhakelaxibalo na muyimeri wa munhu va hlanganisiwile eka eFiling u nga si rhumela xikombelo xa SVDP hi ku tirhisa eFiling. Loko ku ri na timhaka tin’wana na tin’wana, bela riqingho eka Contact Centre ya SARS eka 0800 00 7277.
​Xana hi byihi vuxokoxoko byo tihlanganisa na swikombelo swa SVDP leswi yelanaka na xibalo ​Nomboro ya Riqingho:   0800 864 613
Webu Adirese:              www.sars.gov.za  
Imeyili Adirese:             [email protected]  
Adirese ya Xitarata:       VDP Unit,  South African Revenue Service, 
                                    Gramick Office Park, 
                                    281 Middel Street, Brooklyn,  
                                    Pretoria, 0001
Adirese ya Poso:           VDP Unit: South African Revenue Service; 
                                    Private Bag X 923;  
                                    Pretoria; 0001     
Xana hi byihi vuxokoxoko byo tihlanganisa na swikombelo swa Vulawuri bya Cincano bya SVDP​ ​Nomboro ya Riqingho:   012 647 2243
Webu Adirese:              www.resbank.co.za  
Imeyili Adirese:            [email protected]
Adirese ya Xitarata:      FinSurv SVDP Unit, South African Reserve Bank, 
                                   Gramick Office Park,        
                                   281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
Adirese ya Poso:          SVDP Division; South African Reserve Bank;
                                   P O Box 3125;
                                   Pretoria; 0001
​Xana vatsundzuxi, Vatokoti na valamuri van’wana va ta laveka leswaku va vika vuxokoxoko byin’wana na byin’wana bya swikombelo swa SVDP ​U komberiwa ku langutisa eka swiletelo tanihileswi swi kandziyisiweke hi FIC na IRBA. 
                                                                                                                                               Quick Link to SARB
 

Didokhumente ta SVDP

Hambileswi fomo ya xikombelo yi kumekaka eka eFiling ntsena, tidokhumente leti nga eka buloko leyi nga laha hansi ti na nkoka eka wena.
Last Updated: 14/08/2017 2:36 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ