​VRYWILLIGE BLOOTLEGGINgSPROGRAM (VBP)

Die SARS Vrywillige Blootleggingsprogram (VBP) word geadministreer ingevolge die Wet op Belastingadministrasie, 2011 met intreding 1 Oktober 2012.
 
‘n Spesiale Vrywillige Blootlegginsprogram (SVBP) het in werking getree om nie-nakomende belastingpligtiges ‘n geleentheid te gee om hul ongemagtige buitelandse bates en inkomste te regulariseer deur vrywilliglik hierdie inligting bloot te lê.  Individue en maatskappye kan aansoek doen gedurende die venstertydperk vanaf 1 Oktober 2016 tot 31 August 2017. Die SVBP is vir individue en maatskappye wat in die verlede nog nie belasting en uitruilbeheerversuim blootgelê het met betrekking tot oorsese bates nie.  Belastingpligtiges kan alle inligting oor SVBP op die nuut bekendgestelde SVBP-blad bekom. 
 
Aansoeke kan deur eFiling of takkantore ingedien word. Om jou met jou VBP-vrae te help is sommige vrae en antwoorde saamgestel.  Vir meer volledige inligting, raadpleeg asseblief die gids onderaan die blad. 
 
Top Wenk:  Indien jy enige uitdagings ondervind met die indiening van VBP en SVBP-vorms deur eFiling, raadpleeg asseblief ons blaaier-aanpasbaarheidsriglyne. 
 
Kontakbesonderhede vir die span is beskikbaar onderaan hierdie blad.   
 
Vrae​ ​Antwoorde
​Hoekom is daar ‘n VBP? ​Die doel van die VBP is om vrywillige nakoming te verbeter in lig van goeie bestuur van die belastingstelsel en die beste gebruik van SARS-hulpmiddels
Wat wil SARS met die VBP bereik? ​ ​Die VBP is daarop gemik om belastingpligtiges aan te moedig om na vore te kom op vrywillige basis om hul belastingsake met SARS te regulariseer en om die oplegging van onderstellingsboetes en ander administratiewe boetes te vermy.
​Watter belastingsoorte is ingesluit by die VBP? ​Die VBP is van toepassing op alle belastingsoorte deur SARS geadministreer (uitsluitend Doeane en Aksyns)
Wie kan aansoek doen vir VBP? ​ ​Enige individu of maatskappy wat vrywillig hul belastingsake aan SARS wil blootlê, mits hul kwalifiseer vir die VBP
Is daar enige vereistes vir ‘n geldige VBP-aansoek? ​

​Ja.  Vir ‘n aansoek om geldig te wees moet die volgende vereistes aan voldoen word:

 • Die blootlegging moet vrywillig wees
 • Dit moet in terme van ‘n versuim wees wat nie voorheen deur die aansoeker of ‘n verteenwoordiger van die aansoeker blootgelê is nie
 • Dit moet volledig wees in alle materiële opsigte 
 • Dit moet potensieel tot die oplegging van ‘n onderstellingsboete ingevolge die versuim kan lei 
 • Dit moet nie ‘n terugbetaling deur SARS tot gevolg hê nie
 • Dit moet in die voorgeskrewe vorm and manier gedoen word 
​Wat gebeur as ‘n VBP-aansoek onvolledig is? 

​n Onvolledige VBP-aansoek sal nie, met geen verdere kennisgewing, deur die VBP-eenheid in ag geneem word nie. 
Voorbeelde hiervan is -

 • Waar die aansoeker nie ‘n beskrywing van die versuim aandui nie
 • Indien die bron afwesig is
 • Indien die aansoek verband hou met uitstaande belastingopgawes waarvan SARS reeds bewus is  
Waar kry ek ‘n aansoekvorm? ​ ​Die aansoekvorm word die Voluntary Disclosure Application Form (VDP01) genoem en kan slegs deur die SARS eFiling-stelsel verkry word
Moet ek vir eFiling geregistreer wees om vir VBP aansoek te doen? ​ ​Ja. Dit beteken dat jy eers op die eFiling-stelsel moet registreer voor jy vir VBP kan aansoek doen. 
​Wat gebeur as my aansoek goedgekeur word?  ​‘n Ooreenkoms word aangegaan tussen SARS en die aansoeker wat die uitslag van die aansoekproses uiteensit. 
​Kan ek teen ‘n VBP-aanslag beswaar maak of appèl rig? ​Nee.  Die VBP-aanslag bring die VBP-ooreenkoms in werking en lê tipies die addisionele belasbare inkomste bloot en, afhangende van hoe lank terug die versuim plaasgevind het, rente en boetes vir laat betaling. 
​Kan ek kwytskelding van rente en/of boetes, opgelê in die VBP-aanslagproses, versoek?  ​Nee. Die rente en boetes vorm deel van die rente en boetes afdeling van die VBP-ooreenkoms asook die VBP-aanslag, wat beide finaal en bindend is.
Wat is die omdraaitydperk vir ‘n suksesvolle VBP-aansoek? ​ ​Die gemiddelde omdraaityd per geval is tans 16 werksdae. 
Wat moet ek doen as ek vir VBP aansoek gedoen het?  ​

​Dit is belangrik om op die volgende te let: 

 • Dit is nie nodig om herbevestiging van VBP-aansoeke te vra nie.  As die eFiling-stelsel die aansoek erken het, dan is die aansoek op die VBP-register en sal dit geprosesseer word 
 • Die aansoeker sal gekontak word wanneer die aansoek aan ‘n VBP-evalueerder geallokeer word vir prosessering.  Addisionele of uitstaande stawende dokumente kan dan ingedien word 
 • ‘n VBP-aansoek kan enige tyd gekanselleer word deur ‘n e-pos te stuur aan [email protected]
 • Reggestelde of aangepaste belastingopgawes wat verband hou met ‘n VBP-aansoek kan by SARS ingedien word deur gewone kanale op enige tydstip voor die VBP-aansoek geprosesseer word.  Indien die opgawe deur SARS aangeslaan word voor die VBP-aansoek geprosesseer is, sal onderstellings- en nie-nakomingsboetes, wat vir VBP-verligting in aanmerking kom, kwytgeskel word wanneer die VBP-aansoek geprosesseer word en ‘n VBP-ooreenkoms gesluit word. 
 • Geen laat-indieningsboetes of rente kom in aanmerking vir VBP-verligting nie; dit moet steeds met aanslag betaal word 
Kan ‘n verteenwoordigende persoon aansoek doen vir VBP namens die belastingpligtige?  ​ ​Ja, ‘n verteenwoordigende persoon kan namens die belastingpligtige aansoek doen vir VBP.  
​Wat is die vereistes vir ‘n verteenwoordigende persoon om namens die belastingpligtige aansoek te doen?  ​Beide die belastingpligtige en die verteenwoordigende persoon moet op eFiling geregistreer wees en moet tot die belastingsoorte en profiele gekoppel wees. 
​Wat as die volgende boodskap verskyn wanneer ‘n VBP-aansoek ingedien word: ‘An anonymous application must be submitted where the applicant is not registered for the tax type that the VDP Application is for’? ​Hierdie is ‘n aanduiding dat die belastingpligtige of die verteenwoordigende persoon nie vir die belastingsoort op eFiling geregistreer is nie en die belastingsoort nie tot die profiele gekoppel is nie. 

Maak seker dat die belastingpligtige en die verteenwoordiger gekoppel is op eFiling en dat die belastingsoort aktief is op eFiling voordat ‘n VBP-aansoek deur eFiling ingedien word.  Indien enige probleme ondervind word, skakel die SARS-kontaksentrum by 0800 00 7277.
 

VBP-dokumente

Hoewel die aansoekvorm slegs deur eFiling beskikbaar is, is die dokumente hieronder gelys van belang vir jou. 
   
Dokumentsoort​ Beskrywing​
Gids​ Guide for the Voluntary Disclosure Programme
​Gids Guide for Treatment of PAYE for VDP Purposes
​Gids ​Draft Guide: Special Voluntary Disclosure Programme (v1.2)
Gids​ Special Voluntary Disclosure Programme for Tax Relief
​Gids Special Voluntary Disclosure Programme for Exchange Control Relief
​Gids Special Voluntary Disclosure Programme

 

Kontakbesonderhede

Vir belastingverwante VBP en SVBP navrae, kan die VBP-eenheid besoek word slegs deur ‘n vooraf gereelde afspraak en kan hulle gekontak word deur die besonderhede hieronder aangedui: 

 

Telefoon​ ​0800 864 613 (Ure: 08:00 – 16:00)
E-pos​ [email protected]
​Webtuiste www.sars.gov.za
​Straatadres ​VBP-eenheid, Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, Middelstr 281, Brooklyn, Pretoria, 0001
​Posadres ​VBP-eenheid, Suid-Afrikaanse Inkomste Diens, Privaatsak X923, Pretoria, 0001
​GPS-koördinate ​S25.77147° E28.23179°
 

 

Vir Uitruilbeheer SVBP Navrae, kan die Suid-Afrikaanse Reserwe Bank gekontak word deur die besonderhede hieronder gelys: 

 

​Telefoon   ​012 647 2243 (Ure: 08:00 – 16:00)
E-posadres​ [email protected]
Webtuiste​ www.resbank.co.za    
​Straatdres ​FinSurv SVBP-eenheid, Gramick Office Park, Middelstr 281, Brooklyn, Pretoria, 0001
Posadres​ ​Finsurv SVBP-eenheid, Posbus 3125,  Pretoria, 0001
GPS-koördinate​ ​S25.77147° E28.23179° 
 

 

Last Updated: 01/08/2017 9:48 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ