LENANEO LA TSHENOLO YA TSOHLE KA BOITHAOPI (VDP)

Lenaneo la SARS la Tshenolo ya Tsohle ka Boithaopi (VDP) le tsamaiswa tlasa Molao wa Tsamaiso ya Lekgetho, 2011 ho tloha ka la 1 Mphalane 2012.
 
Lenaneo le Ikgethang la Tshenolo ya Tsohle ka Boithaopi (SDVP) le qadile ka ho neha balefalekgetho ba sa ikobeleng monyetla wa ho busetsa setlwaeding thepa tsa bona tse matjhabeng le lekeno la bona le sa tjhaelwang monwana ka ho senola lesedi lena. Batho ka bomong le dikhampani ba ka etsa kopo ka nako e itseng e buletsweng sena ya ho tloha ka la 1 Mphalane 2016 ho fihlela ka la 31 Phato 2017. SVDP ke ya batho ka bomong le dikhampani tseo nakong ya ho feta di sa kang tsa senola lekgetho le diphoso tsa taolo ya phapanyetsano tsa thepa tse mose.  Balefalekgetho ba ka fumana lesedi lohle le mabapi le SDVP leqepheng le letjha le sa tswa kgakolwa la SVDP.
 
Dikopo di ka romelwa ka tsela ya eFiling kapa diofising tsa makala. Ho o thusa ka dipotso tsa hao tsa VDP, tse ding tsa dipotso le dikarabo di behilwe mmoho. Ho fumana lesedi le tletseng, ka kopo lekola Tataiso e ka tlase leqepheng.
 
Keletso ya Bohlokwa: Ebang o na le diphephetso dife kapa dife mabapi le ho nehelana ka diforomo tsa VDP le SVDP ka tsela ya eFiling, ka kopo boha ditataiso tsa rona tsa browser ya nyalano.
 
Dintlha tsa boikopanyi tsa sehlopha di fumaneha ka tlase leqepheng lena. 
 
​Dipotso Dikarabo​
Hobaneng ho na le VDP?​ ​Sepheo ka VDP ke ho ntlafatsa boikobelo ka boithaopi molemong wa botsamaisi bo botle ba mokgwatshebetso wa lekgetho mmoho le tshebediso e hlwahlwa ya mehlodi ya SARS
Ebe SARS e batla ho fihlella eng ka VDP?​ ​VDP e ikemiseditse ho kgothaletsa balefalekgetho ho iponahatsa ka tsela ya boithaopi le ho senola thepa tsa bona tse mose mme ka seo ba kgutlisetse merero ya bona ya lekgetho le SARS setlwaeding le ho qoba dikotlo tsa ho se bolelwe ha tsohle mmoho le dikotlo tse ding tsa tsamaiso.
​Ke mefuta efe ya lekgetho e kenyeleditsweng tlasa VDP? ​VDP e sebetsa makgethong ohle a tsamaiswang ke SARS (ho sa kenyeletswa Bolaodi ba Thepa Meeding)
​Ke mang ya ka etsang kopo ya VDP? ​Motho ofe kapa ofe kapa khampani e batlang ho senola merero ya yona ya lekgetho ka boithaopi ho SARS, ha feela e le hore ba monyetleng wa VDP
​Ebe ho na le ditlhoko dife kapa dife tse mabapi le kopo ya nnete ya VDP?

​E. Hore kopo e be ya nnete, ho na le ditlhoko tse latelang tseo ho lokelang hore ho ikobelwe tsona:

 • Tshenolo e tlameha ho ba ya boithaopi
 • E tlameha ho ba phoso eo mokopi kapa moemedi wa mokopi a so kang a e senolwa nakong ya ho feta
 • E tlameha ho ba e felletseng ka hohlehohle
 • E tlameha ho kenya kgonahalo ya ho ba teng ha kotlo bakeng sa phoso ya ho se bolelwe ha tsohle
 • Ha ya tlameha ho qetella e na le pusetso e lokelang ho leshwa ke SARS
 • E tlameha ho etswa foromong e laetsweng le ka tsela e behilweng
Ho etsahalang ebang kopo ya VDP e sa fella?

​Kopo e sa fellang ya VDP e tla qhelelwa ka thoko ke yuniti ya VDP ntle le ho tsebisa mokopi.
Mehlala ya tsena ke ena –

 • moo mokopi a sa fanang ka tlhaloso ya phoso
 • ebang khoutu ya mohlodi e le siyo
 • ebang kopo e le mabapi le dikgutliswa tsa lekgetho tse so kang di nyehelwa mme SARS e se e tseba ka tsona 
Ebe ke fumana foromo ya kopo kae?​ ​Foromo ya kopo e bitswa Foromo ya Kopo ya Tshenolo ya Tsohle ka Boithaopi (VDP01) mme e ka fumanwa feela ka tsela ya mokgwatshebetso wa SARS eFiling
Ebe ke hloka hore ke be ke ingodiseditse eFiling hore ke etse kopo ya VDP?​ ​E. Sena se bolela hore o tla hloka hore pele o ingodiseditse mokgwatshebetso wa eFiling pele o ka etsa kopo ya VDP.
​Ho etsahalang ebang kopo ya ka e tjhaelwa monwana? ​Ho ba le tumellano e bang teng pakeng tsa SARS le mokopi e bontshang sephetho sa motjha ona wa kopo
Ebe nka ngongoreha le ho kenya boipiletso kgahlano le hlahlobo ya VDP?​ ​Tjhe. Hlahlobo ya VDP e tla pele ho tumellano ya VDP mme ka tlwaelo e kentse lekeno la tlatsetso le lefiswang lekgetho le senotsweng mmoho le tswala ho itshetlehilwe hodima hore ke nako e kae phoso eo e etsahetse.
Ebe nka kopa phokoletso ya tswala le/kapa dikotlo tse bileng teng hlahlobong ya VDP?​ ​Tjhe. Tswala le dikotlo ke karolo ya tumellano ya VDP mmoho le ya hlahlobo ya VDP, ka bobedi ke tsa makgaolakgang mme di a tlama.
Ebe kopo ya VDP e atlehileng e nka nako e kae?​ ​Nako e setlwaeding ya boemo ka bong ha jwale ke matsatsi a 16 a tshebetso.
​Ke tlameha ho etsa eng ebang ke entse kopo ya VDP?

​Ho bohlokwa ho hlokomela tse latelang:

 • Ha ho hlokehe ho kopa tiisetso hape ya dikopo tsa VDP.  Ebang mokgwatshebetso wa eFiling o tsebile kopo ena, hona ho bolela hore kopo e se e le rejistareng ya VDP mme e tla sebetswa.
 • Ho tla ikopanngwa le mokopi ha kopo e mabapi le lekgetho la VDP e se e fetiseditswe ho molekodi wa VDP hore a sebetsane le yona.  Ditokomane tsa tlatsetso tsa tshehetso kapa tse saletseng morao di ka nna tsa romelwa.
 • Kopo ya VDP e ka kginwa nako efe kapa efe ka ho romela imeile ho [email protected]
 • Dikgutliso tsa lekgetho tse lokisitsweng kapa tse hlophisitsweng botjha tse amanang le kopo ya VDP di ka romelwa ho SARS ka ditsela tsa tlwaelo nako efe kapa efe pele kopo ya VDP e sebetswa. Ebang kgutliso e hlahlobilwe ke SARS pele kopo ya VDP e sebetswa, dikotlo tsa ho se bolele tsohle le tsa ho se ikobele tse angwang ke kimollo ya VDP di tla fanyehwa ha kopo ya VDP e sebetswa le tumellano ya VDP e phethelwa
 • Ha ho dikotlo tsa ho nyehelwa ka morao ho nako kapa tsa tswala tse tlang ho ama kimollo ya VDP; tsena di tlameha ho leshwa ka nako ya hlahlobo.
​Ebe motho ya emetseng e mong a ka etsa kopo ya VDP boemong ba molefalekgetho? ​E, motho ya emetseng e mong a ka etsa kopo ya VDP boemong ba molefalekgetho.
​Ke ditlhoko dife tseo motho ya emetseng e mong a lokelang ho di kgotsofatsa boemong ba molefalekgetho? ​Ka bobedi molefalekgetho le moemedi wa molefalekgetho ba tlameha ho ingodisetsa eFiling mme moemedi wa molefalekgetho o tlameha ho hokahana le mefuta ya lekgetho le diprofaele.
​Ho etsahalang ebang ho hlahella molaetsa o reng ‘An anonymous application must be submitted where the applicant is not registered for the tax type that the VDP Application is for’ (Ho tlameha hore ho kenngwe kopo eo ho sa tsejweng hore monga yona ke mang moo mokopi a sa ingodisetsang mofuta wa lekgetho leo Kopo ya VDP e leng mabapi le yona) ha ho kenngwa kopo ya VDP ​Sena ke sesupo sa hore ka mohlomong molefalekgetho kapa moemedi wa motho ya jwalo ha a ingodisetsa mofuta wa lekgetho ho eFiling mme mofuta wa lekgetho ha wa hokahana le diprofaele.

Etsa bonnete ba hore molefalekgetho le moemedi ba hoketswe ho eFiling le hore mofuta wa lekgetho o ntse o sebetsa ho eFiling pele o kenya kopo ya VDP ka tsela ya eFiling.  Ebang ho na le mathata, letsetsa SARS Contact Centre ho 0800 00 7277.
 

Ditokomane tsa VDP

Le ha foromo ya kopo e fumaneha feela tlasa eFiling, ditokomane tse bolokong e ka tlase di bohlokwa.
 

Dintlha tsa Boikopanyi

Bakeng sa dipatlisiso tse mabapi le VDP le SVDP, yuniti ya VDP e ka etelwa feela ebang ho ile ha etswa ditlhophiso mme ho ka ikopanngwa le yona dintlheng tse ka tlase mona:
 
​Mohala ​0800 864 613 (Dihora: 08:00 – 16:00)
​Imeile [email protected]
Aterese ya Web​ www.sars.gov.za
​Aterese ya Sebaka ​VDP Unit, South African Revenue Service, Gramick Office Park, 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
​Aterese ya Poso ​VDP Unit, South African Revenue Service, Private Bag X923,Pretoria, 001
 
Bakeng sa dipatlisiso tsa Taolo ya Phapanyetsano ya SVDP, ho ka ikopanngwa le South African Reserve Bank dintlheng tse ka tlase mona:
 
Mohala  ​ ​012 647 2243 (Dihora: 08:00 – 16:00)
​Aterese ya Imeile [email protected]
Aterese ya Web​ www.resbank.co.za       
Aterese ya Sebaka ​FinSurv SVDP Unit, Gramick Office Park, 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
Postal Address​​ ​Finsurv SVDP Unit, P O Box 3125,  Pretoria, 0001
GPS​ ​S25.77147° E28.23179° 
 
Last Updated: 01/08/2017 10:56 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ