UHLELO LOKUZIDALULELA (VDP)

Uhlelo Lokuzidalulela (VDP) luka-SARS lusingethwe ngaphansi koMthetho Wentelangeniso, 2011 kusukela ngo-1 kuMfumfu 2012.
 
Uhlelo Lokuzidalulela Olukhethekile (SVDP) luqalele ukunika abakhokhintela abangathobeli imigomo yentela ithuba lokuhlela kahe impahla yabo nengenisomali elisemazweni ngokuthi bakudalule ngokuzikhethela. Abantu nezinkampani bangafaka isicelo ngesithuba esivuliwe esisuka ngo 1 kuMfumfu 2016 kuya ku-31 kuNcwaba 2017. I-SVDP yenzelwe abantu kanye nezinkampani abangakaze kwasekuqaleni badalule  izindaba zabo zentela nezokulawulwa kokushintshisana mayelana nempahla yabo esemazweni aphesheya. Abakhokhintela bangathola imininingwane nge-SVDP ekhasini lwe- SVDP esanda kwethulwa.
 
Izicelo zingalethwa kuphela nge-eFiling noma emahhovisi eGatsha. Ukuze sikuzisze mayelana nemibuzo ethile mayelana ne-VDP, sididyele imibuzo nezimpendulo. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke kuMhlahlandlela ekupheleni kwaleli khasi.
 
Isungqangi: Uma unezingqinamba mayelana nokuletha i-SVDP noma i-VDP nge-eFiling, sicela ubheke imihlahlandlela yokufaneleka kweziphequluli.
 
Imininingwane yokuxhumana nethimba ikhona ekugcineni kwaleli khasi 
 
​Imibuzo Izimpendulo​
​Kungani kune-VDP? ​Inhloso ye-VDP ngukuphucula ukuzithobisela kwabantu enteleni ngenhloso yokuphatha kahle izinhelos zentela kanye nokusebenzisa zonke izinsiza ezikhona kwa-SARS
U-SARS unanhlosoni nge-VDP?​ ​I-VDP ihlose ukukhuthaza abakhokhintela ukuba baphumele obala ngokuzithandela ukuze basingathe izindaba zabo zentela kwa-SARS nokugwema ukuhlawulisa lapho kudalulwa ngaphansi kanye nezinye nje izinhlawulo zokusingatha.
​Zinhlobo zini zentela ezingena ngaphansi kohlelo lwe-VDP? ​I-VDP isebenza kuzo zonke izinhlobo zentela ezisingethwe ngu-SARS (ngaphandle kweyeZemithekelo)
Ngubani ofanelwe ngukufaka isicelo se-VDP?

​Noma yimuphi umuntu noma inkampani abafuna ukuzidalululela izindaba zabo zentela kwa-SARS,inqobo nje uma befanelekile ohlelweni lwe-VDP
​Ingabe kukhona okuyizidingongqangi zesicelo esiqondile se-VDP?

​Yebo, ukuze isicelo siphuse, kudingeka makufezwe lokhu okulandelayo:

 • Makube ngokuzivumela
 • Makubandakanye ukungathobi okungazange kudalulwe ngmfakisicelo noma ummeleli wakhe phambilini
 • Makube ngokugcwele futhi okuphelele ngazo zonke izinto
 • Makubandakanye amathuba okubizwa kwenhlawulo yokudalula okungaphansi maqondana nokungathobi lokho
 • Makungaphethi ngokuba khona kwemali ebuyiswa ngu-SARS
 • Makwenziwe ngefomu nendlela ebekiwe.
​Kwenzekani uma isicelo sami se-VDP singaphelele?

​Isicelo esingaphelele se-VDP siyatshingwa luphiko lwe-VDP ngale kokwazisa umfakisicelo.

 • Izibonelo zalokhu yilezi –
  lapho umfakisicelo engavezi incazelo ngokungathobeli umgomo kwakhe
 • uma ikhodi yomthmbomali ingekho
 • Uma isicelo simayelana nezimbuyiselo ezingakalethwa u-SARS asevele ezazi.
​Ngangalitholaphi ifomu? ​Ifomu lokufaka isicelo libizwa nge-Ifomu Lesicelo Sokuzidalulela (VDP01) futhi ungalithiola kuphela nge-eFiling yakwa-SARS
​Kudingeka mangibe ngobhalisile ku-eFiling ukuze ngikwazi ukufaka isicelo se-VDP? ​Yebo. kusho ukuthi kufanele uzibhalisele i-efiling andukuba ufake isicelo se-VDP.
Kwenzekani uma isicelo sami siphumelela?​ ​Isikhathi esivamile sokubuyela kuwe mayelana nodaba yizinsuku ezili-16 zokusebenza
Ngingakwazi yini ukuphikisa noma ngidlulise ukubuyekezwa kwe-VDP?​ ​Cha. Ukubuyekezwa kwe-VDP kuletha isivumelwano se-VDP, futhi kufaka phakathi ingenisomali elithelayo elidaluliwe kanti lincike ekutheni sekunethuba elingakanani ukungathobi lokhu kwenzeka, inzalo nezinhlawulo zokukhokha emva kwesikhathi.
​Ngingakwazi ukufaka isicelo sokwaphulelwa inzalo kanye/noma izinhlawulo ezize ngokubuyekezwa kwe-VDP?

​Cha. Inzalo nezinhlawulo ziyingxenye yesivumelwano se-VDP nokubuyekezwa kwe-VDP, kokubili okungujuqu nokuphoqayo.

 Yisikhathi esingakanani esivulelwe i-VDP ephumelele? ​Isikhathi esivamile sokubuyela kuwe mayelana nodaba yizinsuku ezili-16 zokusebenza
Kufanele ngenzeni ngemva kokufaka isicelo se-VDP? Lokhu kusemqoka:
 • Akunasidingo sokucela ukuqinisekiselwa futhi isicelo se-VDP.Uma uhlelo lwe-eFiling lusithathile isicelo, kusho ukuthi sizokuba sohlwini futhi sizosetshenzwa.
 • Umfakisicelo uzothintwa uma isicelo sakhe se-SVDP sesinikwe umsebenzi we-VDP ukuze asisebenze. Ushicilelo oluyisongezo nolwesekelayo selungalethwa ngemva kwalokho
 • Ungasihoxisa noma kunini isicelo se-VDP ngokuthumela umyalezonyazi ku- [email protected]
 • Izimbuyiselo ezilungisiwe noma ezichitshiyelwe ezihambisana nesicelo se-VDP singalethwa kwa-SARS ngemigudu evamisile noma kunini andukuba kusetshenzwe isicelo se-VDP. Uma imbuyiselo isetshenzwe ngu-SARS ngaphambi kokusetshenzwa kwe-VDP, izinhlawulo zukudalula okungaphansi kanye nezokungathobeli imigomo ezifanele ukuxegiselwa kwe-VDP kuzosuswa uma isicelo se-VDP sesisetshenziwe kwaze kwafinyelelwa esivumelwaneni.
 • Cha, akukho zinhlawulo zokuletha emva kwesikhathi kumbe inzalo  efanelekile ekuxegiselweni kwe-VDP, Lokhu makukhokhwe lapho ubuyekeziwe.
Kungenzeka ukuba ummeleli afake isicelo se-VDP egameni lomkhokhintela?​ ​Yebo, ummeleli angafaa isicelo se-VDP egameni lomkhokhintela
Kudingekani ukuze ummeleli afake isicelo egameni lomkhokhintela?​​ ​​Bobabili umkhokhintela kanye nommeleli kufanele babe ngababhalisiwe ku-eFiling ummmeleli kufanele abe ngoxhunyiwe ezinhlotsheni zentela nakumaphrofayili.
Kwenzekani uma  umyalezo olandelayo ‘Isicelo esingenagama kufanele silethwe lapho umkhokhintela engabhalisele uhlobo lwentela olufakelwe isicelo se-VDP’ uvela lapho ngiletha isicelo se-VDP?​​ ​Lokhu kuveza ukuthi umkhokhintela kanye nommeleli kababhalisiwe kwi-eFiling ngezinhlobo zale ntela kanye nakumaphrofayili
Qinisekisa ukuba umkhokhintela nommeleli baxhunyisiwe ku- eFiling futhi uhlobo lwentela lufakiwe kwi- eFiling andukuba ulethe isicelo se- SVDP nge-eFiling. Uma kukhona izingqinamba, shayela Isikhungo Sezingcingo sakwa-SARS ku-0800 00 7277. 
 

Ushicilelo lwe-SVDP

Nakuba ifomu lesicelo litholakala kuphela nge-eFiling, ushicilelo olukuleli bhokisi elilandelayo lusemqoka kuwe.
 

Imininingwane Yokuxhumana

Ngemibuzo yentela maqondana ne-VDP ne-SVDP, ungavakashela uphiko lwe-VDP ngokuhlela idinga kuphela futhi ungabathinta kule mininingwane engezansi:
 
Ucingo​ ​0800 864 613 (Hours: 08:00 – 16:00)
​I-imeyili [email protected]  
Ikheli lewebhu​ www.sars.gov.za
Ikheli lomgwaqo​ ​VDP Unit, South African Revenue Service, Gramick Office Park, 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
Ikheli leposi​ ​VDP Unit, South African Revenue Service, Private Bag X923,Pretoria, 001
​Imininingwane ye-GPS ​S25.77147° E28.23179°
 
 Ngemibuzo mayelana ne-SVDP Yokulawulwa Kokushintshisana, Ibhange Lombuso laseNingizimu Afrika lingathintwa kule mininingwane elandelayo:
 
Ucingo     ​ 012 647 2243 (Hours: 08:00 – 16:00)​
I-imeyili​ [email protected]
Ikheli lewebhu​ www.resbank.co.za  
Ikheli lomgwaqo​ ​FinSurv SVDP Unit, Gramick Office Park, 281 Middel Street, Brooklyn, Pretoria, 0001
Ikheli leposi​ ​Finsurv SVDP Unit, P O Box 3125,  Pretoria, 0001
mininingwane ye-GPS ​ ​S25.77147° E28.23179°
 
Last Updated: 01/08/2017 10:37 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ