​KA MOO MOLAO O O SIRELETSANG KA TENG HA O TLALEHA DITLOLO TSA MOLAO TSA LEKGETHO

Molao wa SARS o totobetse mabapi le tshireletso ya batho ba tlalehang ditlolo tsa molao tsa lekgetho.
 
Ebang o batla ho tlaleha ditlolo tsa molao wa lekgetho ho SARS, re tla o kopa hore o tlatse tlaleho e mabapi le diketsahalo tse belaetsang. SARS e tla tsitlallela ho o sireletsa tlasa mabaka afe kapa afe hore ho se be le motho ya o tsebang. Nako eo sena se ka nnang sa fetoha ke ha eba bopaki ba hao bo hlokeha ka nako ya nyewe. Ha ho le jwalo, ho na le mekgwa e fapaneng ya ho sireletsa ho tsejwa ha hao ka molao mme mmoho le wena, SARS e tla buisana le Bolaodi ba Naha ba Botjhotjhisi (NPA) ho netefatsa hore sena se feela se phethahatswa.
 
Moo ebang bopaki ba hao bo ka nna ba ama tshireletseho ya naha kapa ba o beha kotsing, SARS e tla kopa NPA hore e o behe lenaneong la tshireletso ya dipaki le tsamaiswang ke NPA. Le ha sena se etsahala ka sewelo, SARS e na le ho fana ka tshireletseho ho dipaki ka ho ba neha bahlanka ba bosireletsi le mefuta e meng ya tshireletso.
 
Ebang o lakatsa ho tlaleha diketso tse seng molaong tseo o kgolwang hore di ka be di etswa ke mongamosebetsi wa hao kapa setheo sa setjhaba, o tla fumana tshireletseho e tsejwang e le ya 'moletsapahala' “whistleblower” tlasa Molao wa Tshireletso ya Tshenolo ya Tsohle. Moo ho leng jwalo, ka kopo hopola hore ha o etsa tlaleho e jwalo ho SARS, o re tsebise hore o etsa tlaleho ena ho latela dintlha tsa Molao wa Tshireletso ya Tshenolo ya Tsohle, Molao wa Nomoro ya 26 wa 2000.
 
Last Updated: 05/09/2016 2:34 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ