TLALEHA KETSAHALO E BELAETSANG

Rona mona SARS re lakatsa ha o ka re tlalehela ketsahalo efe kapa efe e belaetsang e ka amanang le lekgetho. Re batla ho netefatsa hore bohle ba lefa karolo ya bona eo ba tshwanetseng ho e lefa ya lekgetho mona Afrika Borwa

Re tla nka ketsahalo e belaetsang e le efe?

Ketsahalo e belaetsang e ka akaretsa tsena:
 1. Motho kapa kgwebo e lokelang ho lefa mofuta ofe kapa ofe wa lekgetho empa e sa lefe lekgetho la mofuta ofe kapa ofe.
 2. Motho kapa kgwebo e hirang batho mme e ba hulela PAYE (Lekgetho la Lefa ha o ntse o fumana moputso) empa e sa ba nehe ditifikeiti tsa IRP5 
 3.  Thepa e tswang kantle ho naha e rekiswang phatlalatsa ka ditheko tse tlase, ka mantswe a mang ka ditheko tse ka tlase ho tseo di rekilweng ka yona, ya ho di tsamaisa le ho lefa VAT le ditefiso tse ding tse mabapi le thomellokahare.
 4. Motho kapa kgwebo e lokelang ho lefa mofuta ofe kapa ofe wa lekgetho, e ngodiseditsweng ho lefa lekgetho empa e sa fane ka dikgutliso tse hlokehang ho SARS.
 5. Motho ya phelang ho feta boemo ba hae ba ditjhelete - ya phelang bophelo bo sa tlwaelehang ba maemo a hodimo ha ho bapiswa le batho ba bang ba fumanang lekeno le tshwanang le la hae.
 6. Ya fumanang thepa ho tswa kantle ho naha (ho kenyeleditswe le akgente e amohelang thepa e tswang kantle semmuso) mme ho fumanwa a sa e tsebahatsa, a sa e tsebahatsa hantle-kapa a sa e tsebahatsa hohang mme sena se etsahetse makgetlo.
 7. Ya fumanang thepa ho tswa kantle kapa ya e romellang kantle ho naha (ho kenyeleditswe le akgente e amohelang thepa e tswang kantle semmuso) mme a kenya Voutjhara ya Tokiso makgetlokgetlo.
 8. Ya fumanang thepa ho tswa kantle kapa ya e romellang kantle ho naha (ho kenyeleditswe le akgente e amohelang thepa e tswang kantle semmuso) mme a fumanwe le thepa e seng molaong ho tswa kantle kapa a e rometse kantle (dithethefatsi, dithunya, diqhomane, tse tsejwang e le CITE, thepa ya mokokotelo).
 9. Motho kapa kgwebo e belaelwang e na le mafura (fuel) a tswakilweng a mofuta ofe kapa ofe.
 10. Motho ya fumanweng a na le tjhelete e bongata bo sa tlwaelehang ha a ntse a eta kahare kapa kantle ho Afrika Borwa.
 11. Motho kapa kgwebo e hwebang ka thepa eo ho belaelwang hore ke ya mokokotelo wa thepa ya nnete.
 12. Motho kapa kgwebo e fumanweng e entse thomellokahare kapa thomellontle ka ho sebedisa khoutu ya taolo ya meedi ya 707 kgafetsa dipampiring tsa thepa e kenang kahara naha.
 13. Ya fumanang lekeno diketsong tsa bokebekwa.
 14. Motho kapa kgwebo e kenyang ditseko tsa pusetso ya VAT tsa boqhekanyetsi tse sa hlahiseng nnete.
 15. Motho kapa kgwebo e lokelang hore e ngodisetse VAT empa e sa etse jwalo.
 16. Diphoso dipolokelong tsa taolo ya meedi le thepa e kenang le e tswang ka naha.      
 17. Dikgwebo kapa batho ba nang le seabo dipopehong tse fapaneng tsa ditjhelete.
 18. Motho kapa kgwebo e kolotang SARS tjhelete ka lebaka la hlahlobo kapa sejule empa e be e sa lefe SARS.
 19. Motho ya sa bueng nnete kgutlisong kapa tsebahatsang ya hae ho SARS.

O lokela ho etsa eng ebang o tseba ka ketsahalo e belaetsang?

SARS e hloka thuso ya hao ho netefatsa hore ikobela tefo ya lekgetho mona Afrika Borwa. Ebang o tseba ka molefalekgetho kapa tlelaente ya tsa taolo ya meedi e sa ikobeleng melao ya lekgetho, ka kopo tsebisa SARS ka potlako ka ho;
 • Tlatsa formo ya tlaleho ya diketso tse belaetsang inthaneteng mona ; kapa
 • Letsetsa nomoro ya thibelo ya boqhekanyetsi le manyofonyofo e leng 0800 00 2870
Erekaha ditlaleho tse jwalo di ka nna tsa sebediswa hampe, SARS kamehla e tla netefatsa dikahare tsa yona pele e nka mohato ofe kapa ofe. Hopola hore ha o koptjwe ho qosa molefalekgetho ka ketso ya tlolo ya molao – o mpa o koptjwa ho faela tlaleho ebang o kgolwa hore ketsahalo ya belaetsa mme e hloka hore SARS e netefatse tsa boikobelo ba lekgetho le tsa taolo ya meedi.
 
Foromo ya tlaleho ya ketsahalo e belaetsang e rekota bonnyane ba lesedi leo SARS e le hlokang ho arabela taba e mabapi le ho se ikobele melao. Ho tlatswa ha foromo ena ho ka nka metsotso e seng mekae mme e kentse dikarolo tse itseng tsa lesedi le hlokehang ho nolofatsa taba ena. Ka kopo sebedisa manane a 'tse theohelang fatshe" ho kgetha sekgeo se amehang.
 
SARS e ananela nako le boiteko bo entsweng ho tlatsa foromo ena ya tlaleho. O na le boikgethelo ba ho se tsejwe empa le ha ho le jwalo, o koptjwa hore o fane ka dintlha tsa hao ka ha tsena di ka kgontsha bafuputsi ho fumana lesedi le leng ho wena hamoraonyana.  Ka kopo tseba hore ho tsebahala ha hao e tla dula e le lekunutu. Molao o netefatsa sephiri se maemong a hodimo leseding le fuwang SARS.
Last Updated: 25/08/2016 12:45 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ