GO MPSHAFATŠA DINTLHA TŠA KGWEBO YA KA

Maele a Bohlokwa kudu: Tsela ya go ngwadiša bakeng sa motšhelo & taolo ya metšhelo mellwaneng le go mpshafatša dintlha tša gago tše di fetogilego go tloga ka 12 Mei 2014. Go hwetša tshedimošo e nngwe, kgotla mo.
 
Pele o ka tlatša ITR14 ya gago, kgonthiša gore kgokanyo, aterese, dintlha tša go panka le tša moofisiri wa setšhaba tša khamphani di nepile ka go tiišetša le go mpshafatša (ge go hlokega) go Fomo ya Ngwadišo, Kaonafatšo le Tiišetšo (RAV01). O ka tiišetša le go mpshafatša dintlha tša RAV01 ka go:
  • Kgotla go “Maintain Registered particulars” go eFiling. SARS e ka nyaka gore o tle go lekala go tlo tiišetša diphetogo tša dintlha tša gago tša go panka tšeo di ka bego di dirilwa ka eFiling.

  • Go dira ketelo ya lekala la SARS. Ka kgopelo bala letlhahli ya RAV01 go beakanya ditlabelo tša meleba tše di nyakegago (ditokumente tša thekgo) tše di nyakegago tša go panka le dintlha tša moofisiri wa setšhaba go lekala la SARS. 
Last Updated: 19/01/2018 11:03 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ