HO BOLOKA DINTLHA TSA KA TSA KGWEBO DI NTJHAFETSE

Keletso ya Bohlokwa: Tsela eo o ingodisetsang tsa lekgetho le bolaodi ba thepa meeding le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao tsa jwale e se e fetohile ho tloha ka la 12 Motsheanong 2014. Ho fumana lesedi le fetang mona, tobetsa mona.
 
Pele o tlatsa ITR14, netefatsa hore boikopanyi, aterese, dintlha tsa banka le tsa mohlanka wa setjhaba wa khampani di nepahetse ka ho di netefatsa le ho di ntjhafatsa (ebang ho hlokeha) Foromong ya Ngodiso ya Ditokiso le Netefatso (RAV01). O ka netefatsa le ho ntjhafatsa dintlha tsa RAV01 ka:
  • Ho tobetsa “Maintain Registered particulars” ho eFiling. SARS e ka nna ya o kopa hore o tle lekaleng ho netefatsa diphetoho dife kapa dife dintlheng tsa hao tsa banka tseo ka mohlomong di entsweng ka eFiling.

  • Ho etela lekala la SARS. Ka kopo bala tataiso ya RAV01 ho itokisetsa tse tlamang (ditokomane tsa tshehetso) tse hlokehang bakeng sa ho ntjhafatsa dintlha tsa banka le tsa mohlanka wa setjhaba lekaleng la SARS.
 
Last Updated: 19/01/2018 11:04 AM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ