​MOTŠHELO WA MENEELO

Ke eng se sempsha?

12 Disemere 2016Tšwetšopele ya kaonafatšo go Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno bakeng sa Dikhamphani (ITR14)
 
SARS e tsebišitše kaonafatšo go Pušetšo ya Motšhelo wa Letseno bakeng sa (ITR14) ka 9 Disemere 2016. Bala tshedimošo enngwe.

Na ke eng?

Motšhelo wa Meneelo ke motšhelo wo o lefelwago ka tekanyo ya go rapalala ya boleng bja thoto yeo e lahlilwego ka go neelwa (dikarolo tša 54 go ya go 64 tša Molao wa Motšhelo wa Letseno, 1962). Motšhelo wa Moneelo o tšhelelwa lebi ka tekanyo ya go rapalala ya 20% ya boleng bja thoto yeo e neetšwego.
 
Moneelo o akaretša thoto yeo e lahlilwego bakeng sa go tlhokomelo ya kwalithi (karolo 58). 

Ditokollo

Karolo 56(1) e na le lenaneo la tokollo ya meneelo yeo e akaretšago meneelo magareng ga balekani le meneelo ya mekgatlo yeo e dumeletšwego ya go hola setšhaba. 

Ditokollo tša ngwaga ka ngwaga

Moneelo o tla lokollwa ge eba palomoka ya boleng bja meneelo bakeng sa ngwaga wa tekolo ga e fete:
  • Dimpho tšeo e sego tša ka mehla ke dikhamphani le ditrasete: R10 000.
  • Meneelo ya batho ka noši: R100 000 (2008 go ya go mengwaga ye 2013 ya tekolo) (karolo 56(2) (a) le (b)).

Na ke ya mang?

Motšhelo wa meneelo e amega go motho ka noši yo mongwe le yo mongwe, khamphani goba trasete yeo e lego ya modudi bjale ka ge e hlalositšwe go karolo 1 ya Molao wa Motšhelo wa Letseno, 1962.
 
Bao e sego badudi ba mo nageng ga ba lefele motšhelo wa meneelo.
 
Motho yo a dirago moneelo (moneedi) o swanetše go lefela motšhelo eupša ge moneedi a ka palelwa ke go lefela motšhelo mo matšatšing ao a beilwego, bobedi moneedi le moneelwa ba tla swanelwa ke go lefela motšhelo mmogo go ya ka (karolo 59).
 
Dikhamphani tša setšhaba le mekgatlo ya go hola setšhaba magareng ga tše dingwe di lokollotšwe go motšhelo wa meneelo (karolo 56(1) (h) le (n)).
 
Na Motšhelo wa Moneelo o šoma bjang mabapi le bohwa?

Na ke swanetše go tšea magato afe?

Morago ga go dira moneelo o swanetše go tlatša foromo ya IT144 (Taodišo ya moneedi /moneelwa) gomme o e romele go SARS le tefelo ya gago.

Na e swanetše go lefelwa neng?

Moneelo wa motšhelo o swanetše go lefelwa pele ga mafelo a kgwedi go latela kgwedi yeo moneelo o dirišwago goba sebaka se se telele go ya ka fao SARS e ka dumelelago (karolo 60(1)). Tefelo e swanetše go latelwa ke foromo IT144 (karolo 60(4)).
 
Moneelo o thoma go dirišwa ge ditshepetšo ka moka tša semmušo tša semolao bakeng sa moneelo o tiišeditšwego o obametše go ya ka (karolo 55(3)). 

Na e ka lefelwa bjang?

Motšhelo wa Meneelo e ka lefelwa ka eFiling. Go hwetša tshedimošo enngwe mabapi le melao ya ditefelo, kgotla mo.
Last Updated: 21/12/2017 3:08 PM     print this page
SARS eFiling eFiling Login eFiling Register Now eFiling Forgot Password eFiling Forgot Username E@syFile
FIND A PUBLICATION
FIND A FORM
FIND AN FAQ